Zahtevi kvalitetnog učenja na daljinu


ZAHTEVI  KVALITETNOG ONLAJN KURSA

REQUIREMENTS QUALITY ONLINE COURSES

UDC:

mr Dragan Damjanović

damjanovic1971@gmail.com

Rad primljen: 29.03.2013.; Rad prihvaćen: dd.mm.gggg.

Rezime: Svakodnevno se na internetu pojavljuju onlajn kursevi (dobri, loši, besplatni, skupi, legalni, nelegalni,…). Oni mogu biti od velike koristi, naročito ljudima koji zbog manjka slobodnog vremena ne mogu pohađati face to face nastavu, a imaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja. U toj velikoj ponudi zaista je teško odabrati onaj pravi koji će upotpunosti zadovoljiti stroge kriterijume koje svaki onlaj kurs mora ispuniti. U ovom radu ukazujemo na te uslove i kriterijume koji mogu umnogome olakšati polaznicima donošenje njihove konačne odluke po pitanju izbora različitih oblika onlajn usavršavanja..

Ključne reči: Zahtevi, Onlajn kurs, Elementi kursa.

Abstract: Every day on the Internet appear online courses (good, bad, free, expensive, legal, illegal, …). They can be of great benefit, especially to people who, because of a lack of free time can not attend face-to-face teaching, and have a duty of continuous professional development. In this great offer is really difficult to choose the right one that will fully meet the strict criteria. In this paper we point to the conditions and requirements that may significantly facilitate students making their final decision regarding the selection of different forms of online training.

Key Words: Requirements, Online Courses, Elements of the Course.  1. UVOD

Dovoljno je da se konektujem na internet i već u kratkom roku sam obasut reklamama o raznoraznim onlajn kursevima. Od inostranih do domaćih. Kad god ih ugledam pomislim da li je dovoljno samo popuniti obrazac prijave, uneti svoje podatke i prijaviti se za neki od njih i u roku od nekoliko dana sertifikat je tu. Potvrda o položenom kursu koju će naravno priznati svi. Zbog toga sam rešio da malo dublje analiziram ovu temu. Prvo sam ustanovio da je veliki broj platformi koje autorima kurseva omogućuju brzo i lako (ponekada besplatno, a ponekad i ne) kreiranje i postavljanje kurseva. Kao i u svemu i u ovoj oblasti dominira samo nekoliko originalnih rešenja firmi koje su najduže na tržištu, koje imaju najviše svojih klijenata, koje sarađuju sa najvećim brojem istaknutih univerziteta širom sveta i koje su zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu propisale pravila i ustanovile standarde koje moraju ispunjavati onlajn kursevi, jer ovoj temi pristupaju vrlo ozbiljno. Hipotezu ovog rada ću postaviti tako da ona može svim budućim korisnicima i polaznicima onlajn kurseva pomoći da odaberu što kvalitetniji kurs, tačnije da prepoznaju one koji zaista ispunjavaju neophodne standarde. Hipoteza: standardi kurseva su nezaobilazan faktor u podizanju kvaliteta onlajn kurseva; bez poštovanja standarda nema ni kvalitetnog i priznatog kursa. To znači da svaki onaj koji želi pohađati kurs treba da ima na umu da neće uspeti proširiti svoje znanje ako kurs koji je odabrao nema ispunjene osnovne standarde o kojima će u radu biti reč.

 

  1. KURS DIZAJN

Prvo na čega obraćamo pažnju prilikom izbora kursa je Kurs dizajn. Ovde je prvenstveno reč o elementima nastavnog dizajna. Znači postavljamo pitanja kakva je struktura kursa, koji su ciljevi učenja, kakva je organizacija sadržaja i nastavnih strategija. Sve ove elemente možemo pojedinačno oceniti kao: nepotpune, obećavajuće, ostvarene i uzorne.

2.1  Ciljevi i zadaci

Najbolje će biti da krenem redom. Ako ocenjujemo ciljeve i zadatke kursa i da bi za taj element rekli da je uzoran, onda oni moraju pre svega biti: lako uočljivi, jasno napisani odražavajući željene ishode, napisani kao merljivi ishodi da bi polaznici znali šta se od njih očekuje i da li su u stanju to da urade, dostupni u svim oblastima i delovima kursa do svake individualne nastavne jedinice. Ostvaren kurs je onaj koji ciljeve i zadatke: ima ili u okviru programa kursa ili u pojedinim nastavnim jedinicama, ima u željenim ishodima učenja, iako nisu svi napisani kao merljivi, prezentuju tako da polaznici imaju neka razumevanja onoga šta se od njih očekuje. Kurs koji obećava je onaj čiji ciljevi  i zadaci: ne mogu se lako naći u okviru predmeta, nisu jasno napisani u merljive ishode, ukazuju da učenici mogu biti sigurni šta se očekuje od njih. U nepotpunim kursevima zadaci i ciljevi: ne mogu se lako pronaći, ne postoje, ne poklapaju se sa ishodima učenja.

 

 

 

2.2. Prezentacija sadržaja

 

Kao i u prethodnom slučaju koristimo iste ocene, samo sada ocenjujemo sadržaj i to kako je on prezentovan. Da bi bio uzoran mora ispunjavati sledeće kriterijume: kvalitetna navigacija, logičan i progresivan sadržaj, prezentovan pomoću različitih modula, moduli su povezani sa spoljnim izvorima, obogaćen je vizuelnim i auditivnim elementima, ima integrisane udžbenike različitih izdavača, kao i e-udžbenike i priručnike. Da bi ga ocenili kao ostvaren po pitanju sadržaja mora imati: navigaciju, sadžaj predstavljen mehanizmima kao što su moduli, posebne stranice, linkovi, RSS fidovi, materijal za štampanje, nekoliko vizuelnih i auditivnih elemenata, dopunske resurse CD kursa, udžbenike, priručnike, itd. Za ocenu obećavajući po pitanju sadržaja kurs je koncipiran na sledeći način: ima preterano velike ili male segmente sadržaja u odnosu na navedene ciljeve, tok sadržaja nije lako utvrditi zbog loše navigacije, malo ili nimalo audio-vizuelnih elemenata. I za nepotpun kurs po pitanju sadžaja kažemo da je onaj koji: ima nejasan sadržaj, lošu navigaciju, nekvalitetan dizajn, nema audio-vizuelnih elemenata, nema dodatnih resursa.

2.3. Angažovanje učenika

Ocenjujemo i koliko je moguće angažovati učenika ili polaznika uz pomoć kursa koji pohađa. Stoga će uzoran kurs biti onaj koji: svojim strategijama usmerava polaznika da ostvari ciljeve i zadatke, smislenim načinima kroz kurs dizajn ukazuje na smernice za rad, razvija mišljenje kroz analizu, rešavanje problema ili kritičke osvrte, poseduje i resurse za napredne polaznike koji imaju potrebe za dodatnim aktivnostima. Ostvaren kurs po pitanju angažovanja učenika: nastavne strategije su dizajnirane da pomognu polaznicima kako bi ostvarili ciljeve i zadatke, iako taj odnos nije jasan polaznicima, postoje smernice ali bi mogle biti poboljšane, razvija mišljenje ali nema jasnih instrukcija, diferencirana nastava je ograničena. Obećavajući: nije potpuno jasno kako strategije pomažu u postizanju ciljeva i zadataka, ima smernice ali su one limitirane, ne podstiče razvoj mišljenja, diferencirana nastava nije podržana iako bi zahvaljujući sadržaju mogla biti. Nepotpuni: instrukcione strategije ne dovode polaznika do ostvarenja ciljeva i zadataka, polaznci ne znaju šta da očekuju, ne podržava razvoj mišljenja, nema diferencirane nastave.

2.4. Korišćena tehnologija

Alati sistema za upravljanje učenjem ili learning management system (LMS) se koriste da olakšaju učenje, odnosno da usklade angažovanje polaznika sa sadržajem kursa,  LMS se koristi da smanji radni intenzitet, tehnologija se koristi da na kreativan način zameni tradiocionalni oblik učenja, širok spektar medija je uključen u kurs. Ovo su odlike uzornog kursa po pitanju tehnologija koje koristi. Kod ostvarenog kursa LMS alati bi mogli biti više korišćeni, slabo su organizovani, tehnologije koje se koriste ne nastoje zameniti tredicionalni oblik učenja i postoje neki instruktivni alati za pružanje uputstava polaznicima. Obećavajući kurs po pitanju korišćenih tehnologija je onaj gde LMS alati se ne koriste u punoj meri i u momentu kada je to primereno da se uradi, samo nekoliko alata se koristi i to od strane instruktora, ali ne i od strane polaznika, mala je raznovrnost ponude LMS alata. Upotrebljene tehnologije ne angažuju polaznike, ne postoje uputstva za upotrebu kursa i koriste se tek nekoliko alata u okviru LMS- ovo su odlike kursa za koji kažemo da je nepotpun po pitanju upotrebljenih tehnologija.

  1. INTERAKCIJA I SARADNJA

Interakcija označava komunikaciju između korisnika kursa i instruktora. Saradnja je deo interakcije i odnosi se posebno na one aktivnosti u kojima svi zajednički rade kako bi se postigli određeni rezultati [1].

3.1. Komunikacione strategije

Uzorni: kurs omogućuje obilje interakcije, komunikacione strategije promovišu kritičnost, da bi se razmišljanje uskladilo sa ciljevima, komunikacione aktivnosti se dešavaju u realnom vremenu a korisnici stiču praksu da raspravljaju o sadržaju kursa bez oslanjanja na osnovne informacije. Ostvareni: nekoliko komunikacionih aktivnosti je uključeno u jačanje željenih ishoda učenja, komunikacija ponekad zahteva razmišljanje i mišljenje, interakcija ne može da obezbedi u realnom vremenu prisustvo instruktora ili kolega. Obećavajući: komunikacione strategije su uključene ali one ne mogu dosledno ojačati željene ishode učenja, komunikacija je fokusirana na niže nivoe mišljenja, na sumiranje, opisivanje, tumačenje, itd, interakcija se koristi za objašnjenje instruktora ili razjašnjenje sadržaja ili drugih aktivnosti. Nepotpuni: malo ili nimalo pažnje posvećeno komunikaciji, nema angažovanja kritičnog razmišljanja, nema alata koji bi pojačali specifične prednosti komunikacije.

3.2. Razvoj zajednice učenja

Uzorni: komunikacione aktivnosti su dizajnirane tako da pomognu izgradnju osećaja pripadanja zajednici među polaznicima a posebno učenicima, polaznici se ohrabruju da izgrade i iniciraju komunikaciju sa instruktorom, kroz sadržaj se ojačava saradnja u učenju timskim radom, pregovaranjem, konsenzusom. Ostvareni: kao i u prethodnom slučaju sve su karakteristike prisutne ali u manjoj meri i nisu toliko očigledne da bi se uočile na prvi pogled kursa. Obećavajući: uložen je minimalan napor da bi se razvio osećaj pripadnosti zajednici učenja i trebalo bi usmeriti pažnju na projektovanje aktivnosti koje bi stvorile klimu za podsticanje interakcije među polaznicima i između instruktora i polaznika. Nepotpuni: nije posvećena pažnja izgradnji osećaja pripadnosti zajednici.

3.3. Logistika interakcije

Uzorni: postoje smernice koje obezbeđuju i objašnjavaju potrebnu količinu interakcije, jasno su definisana očekivanja u pogledu kvaliteta komunikacije, kao na primer šta čini dobar odgovor, instruktor je uključen u pružanju povratnih informacija i koristi komunikacione alate da obavi ispravke, za specijalna saopštenja, podsetnike, itd. Ostvareni: sve karakteristike su prisutne kao i kod uzornog kursa ali se samo povremeno koriste. Obećavajući: nije jasno koja očekivanja ima instruktor, malo je informacija o tome šta predstavlja dobar odgovor, instruktor je u velikoj meri odsutan iz komunikacione aktivnosti, saopštenja su povremeno obezbeđena. Nepotpuni: nema smernica o interakciji a instruktor ne učestvuje u komunikaciji.

  1. PROCENA

Procena se fokusira na nastavne aktivnosti kojima se meri napredak ka ishodima učenja, daju povratne informacije polaznicima i instruktoru i da se utvrde ocene polaznika u okviru kursa [2].

4.1.  Očekivanja

Uzorni: procene se poklapaju sa ciljevima i zadacima, učenici su usmereni ka odgovarajućem cilju za svaku procenu, instrukcije su jasno napisane i sa dovoljno razumljivih detalja. Ostvareni: procene odgovaraju ciljevima i zadacima, uputstva su napisana jasno ali ne obiluju detaljima. Obećavajući: nedostaju detalji koji će polaznicima pomoći da shvate kako da završe kurs i aktivnosti. Nepotpuni: nema kriterijuma ocenjivanja a uputstva su ograničena ili izostavljena.

4.2.  Procena dizajna

Uzorni: uključene su aktivnosti koje podrazumevaju razmišljanje višeg reda, kao što su analiza, rešavanje problema, itd., a pored toga tu su i projekti, istraživanja, testiranja, diskusije, itd. Ostvareni: u nekim aktivnostima uključeno je razmišljanje višeg reda, u aktivnostima su prisutni zadaci slični koji se podudaraju sa problemima iz realnog života. Obećavajući: sve aktivnosti su svedene na nizak nivo razmišljanja (pamćenje), zadaci su isključivo u opsegu kursa. Nepotpuni: nema validnosti zbog pristrasnosti, nedostatka jasnoće u pitanjima ili zadacima, procene su daleko od sadržaja kursa.

4.3.  Samoprocena

Uzorni: omogućeno je mnogo prilika za samoocenjivanje, ona pruža konstruktivne i smislene povratne informacije. Ostvareni: uključene su samo neke aktivnosti koje podrazumevaju samoprocenu, ona daje povratne informacije polaznicima. Obećavajući: postoji ograničena samoprocena, ali ne daje korisne povratne informacije. Nepotpuni: svega nekoliko samoprocena bez povratnih informacija.

  1. PODRŠKA POLAZNIKU

Podrška pruža pomoć korisnicima za što lakše savladavanje zahteva kursa, kao i za rešavanje različitih zahteva polaznika [3].

5.1.  Orijentacija na LMS

Uzorni: postoje jasno označeni tutorijali koji objašnjavaju kako se kretati kroz kurs, tutorijali se lako nalaze, bilo da su u samom kursu ili izvan kursa, postojanje ostalih modaliteta (audio-vizuelnih i tekstualnih) za podršku. Ostvaren: označeni tutorijali za kretanje kroz kurs, lako se nalaze ali je povratak na kurs otežan ako se oni nalaze izvan kursa, postoje modaliteti za podršku. Obećavajući: možda postoje materijali za obuku ali ih nije lako pronaći, modaliteti za podršku ne podržavaju materijal za učenje. Nepotpuni: materijali za obuku su loše organizovani ili su nepotpuni, modaliteti ne podržavaju materijale učenja.

5.2.  Pomoćni softver (Dodaci)

Uzorni: jasna objašnjenja o upotrebljenim softverima uključujući i troškove korišćenih programa, linkovi na kojima su softveri i njihove instalacije, linkovi gde polaznici mogu koristiti softvere ako se to zahteva kursom. Ostvaren: jasna objašnjenja opcionih i neophodnih softvera su dostupna u okviru kursa, softveri su navedni, ali linkovi gde bi se oni mogli pronaći i instalirati ne mogu se pronaći. Obećavajući: softveri se samo pominju bez dodatnih objašnjenja, linkovi ka softverima se ne mogu pronaći. Nepotpuni: potreba za dodatnim softverima je samo navedena a linkovi ka softveru ili nedostaju ili su nepotpuni.

5.3.  Informisanost i uloga instruktora

Uzorni: kontakt informacije instruktora je lako pronaći, njegov email, broj telefona,itd, očekivano vreme odgovora na email poruke, koje metode koristi prilikom prikupljanja i vraćanja radova. Ostvaren: kontakt informacije instruktora postoje ali ih nije lako pronaći, očekivano vreme odgovora na email poruke može biti uključeno, uloga instruktora kursa nije jasno definisana. Obećavajući: kontak informacije podrazumevaju samo jedan način kontaktiranja instruktora, ne zna se za koje vreme će instruktor odgovoriti na postavljeno pitanje, ne zna se kojim metodama se služi instruktor prilikom prikupljanja i povratka radova. Nepotpuni: nedostaju kontakt informacije instruktora kao i informacije o vremenu odgovora na email poruke, ne postoje ili su zbunjujuće metode prikupljanja i povratka radova polaznika.

5.4.  Pravila i podrška kursu

Uzorni: linkovi omogućuju laku navigaciju ka informacijama u vezi pristojnosti, ponašanja, a pravila su jasno napisana da se izbegne zabuna, linkovi ka institucijama kao što su bibilioteka jasno su označeni i lako ih je naći. Ostvaren: isto kao i u prethodnom slučaju samo su linkovi skriveniji i potrebno je pretraživanje da bi se pronašli. Obećavajući: linkovi o politikama privatnosti i pravilima ponašanja i ako postoje teško se pronalaze. Nepotpuni: ne postoje pomenuti linkovi a ostala uputstva nisu jasno napisana.

5.5.  Tehnički problemi pristupačnosti

Uzorni: materijali kursa su pristupačni zahvaljujući standardnim formatima, grafike su optimizovane za veb isporuku i lako se prikazuju, kao i velike datoteke. Ostvaren: slično kao i u prethodnom slučaju ali je sve lošije tehnički urađeno pa se procesi sporije odvijaju. Obećavajući: grafike nisu optimizovane za veb isporuku i video datoteke se ne prosleđuju. Nepotpuni: sve navedeno u kursu koji ocenjujemo kao uzoran ovde je izostavljeno što umnogome otežava polaznicima praćenje kursa.

5.6.  Pristupačnost za osobe sa invaliditetom

Uzorni: mehanizmi omogućuju korisnicima sa invaliditetom da u potpunosti savladju program kursa, postoje alternativni resursi i pomoćni procesi (prepoznavanje glasa i slično), postoji podrška i pomoć o načinu upotreba i korišćenja i naravno lako je pronaći, elementi dizajna (boja, veličina teksta, audio i video kontrole) su prilagođeni korisnicima. Ostvaren: mehanizmi omogućuju polaznicima učešće u većini aktivnosti, postoje podrška i pomoć ali nisu lako uočljivi, elementi dizajna postoje ali samo u nekim delovima kursa. Obećavajući: mehanizmi dozvoljavaju učešće samo nekim učenicima, pomoć i podrška nisu omogućeni, elementi dizajna nisu prilagođeni. Nepotpuni: mehanizmi omogućuju učešće nekim učenicima, ali samo u nekim aktivnostima, ne postoji pomoć i podrška a elementi dizajna nisu prilagođeni.

5.7.  Povratne informacija

Uzorni: polaznici imaju priliku da daju povratne informacije instruktoru po pitanju dizajna i sadržaja kursa, tokom i nakon završetka kursa, mehanizmi povratnih informacija pružaju mogućnost anonimnog učestvovanja polaznika u toku evaluacije (procene). Ostvaren: polaznici daju povratne informacije ali tek nakon završetka kursa i mogu učestvovati anonimno u toku procene. Obećavajući: veza sa instruktorom se može uspostaviti tek nakon kursa a mehanizmi ne garantuju privatnost polaznika. Nepotpuni: polaznici ne mogu davati povratne informacije po pitanju kursa i mehanizmi ne garantuju privatnost.

6.    ZAKLJUČAK

Sve ovo dovodi do zaključka da nije baš lako odabrati onlajn kurs. Sigurno je to da je hipoteza rada potvrđena, a zaključak po tom pitanju glasi: bez poštovanja navedenih standarda nema ni kvalitetnog onlaj kursa. Ovo bi naročito trebalo biti od velikog značaja učiteljima, nastavnicima, profesorima, jednom rečju prosvetnim radnicima, koji imaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja, jer se promene u domenu njihovih radnih obaveza veoma često dešavaju, a oni moraju biti u stalnom kontaktu sa najnovijim dostignućima. Otuda je usavršavanje još neophodnije. Međutim, to ne znači da bi trebalo biti zloupotreba, pa ove kurseve i seminare naplaćivati školama i prosvetnim radnicima po enormno visokim cenama (većina bi čak i trebalo biti besplatni). Jer platforme koje se koriste za kreiranje onlajn kurseva i seminara se potpuno besplatno mogu pronaći na internetu. To bi, ipak, mogla biti tema novog istraživanja.

7.      LITERATURA

[1] Cavanaugh, C.  Virtual Schooling Standards and Best Practices for Teacher Education,  Jl. of Technology and Teacher Education (2009);

[2] Patrick, S. and  Powell, A. A Summary of Research  on the Effectiveness of K-12 Online Learning, International association for K-12 online learning (2009);

[3] Uputstvo za pripremu dokumentacije za akreditaciju studijskih programa na daljinu  Nacionalni savet za visoko obrazovanje (2009).

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s