Matematika prvi razred od 1 do 180

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

1

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединицa: Упознавање с програмом и уџбеницима за математику

Циљ часа: упознавање ученика с уџбеницима и стварање позитивне атмосфере у одељењу

Тип часа: уводни

Облик рада: фронтални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна

Наставна средства: Математика, Забавна математика, Математичке степенице 1, страна 60

Корелација: музичка култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа мотивисати ученике и створити позитивну атмосферу слушањем песме Математика, Бранка Милићевића Коцкице.

Главни део часа

 • Упознавање с предзнањима ученика из предшколског узраста.
 • Кратак разговор о томе шта ће учити ове школске године.
 • Упознавање с уџбеницима  Математиком и Забавном математиком. Ученици листају књиге и вероватно ће бити коментара о одређеним илустрацијама, о нечему што препознају или већ знају, што наставник треба да охрабри.
 • Наставник објашњава ученицима „говор математике“ из упутства и показује им делове из књиге на које се та упутства односе. Ученици се упознају с ликовима из уџбеника, Јованом и Аном, који ће их водити кроз уџбеник.
 • Ученици ће вероватно постављати питања везана за уџбенике, а разговор се може проширити, у зависности од њихових интересовања.
 • Ученици могу да нацртају Јована и Ану или оно што им се највише допало док су листали уџбенике. Ако желе, могу да напишу бројеве које знају или да нацртају геометријске фигуре које познају.

Завршни део часа

У завршном делу часа може се играти игра Пецарош I да би се ученици постепено увели у наставне садржаје који ће се обрађивати, а који су им сада добро познати. Циљ игре је класификовање једне или више особина на основу којих је извршено груписање. Игра је детаљно описана у Математичким степеницама 1, на страни 60.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

2

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Шта говоре ове боје

Циљ часа: препознавање, разликовање и именовање боја; груписање и поређење предмета по боји

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, страна 8

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: наставник припреми неколико предмета различитих боја, који су ученицима добро познати. То могу бити, на пример, оловке, коцке, лоптице или различито воће. Ученици треба да именују све предмете и закључе да се они разликују по боји.

Главни део часа

– Издвајање оловака у боји или неких других предмета различите боје. Ученици у том узрасту разликују боје, али треба утврдити да ли их правилно именују. Тражити од ученика да именују боје својих оловака.

Напомена: Не треба користити боје које су настале комбинацијом боја, на пример, светлоплаву, маслинастозелену итд.

 • Израда задатака у уџбенику, на страни 8. Ученици могу самостално да раде на основу илустрације која објашњава шта се тражи у датом задатку, а у случају да не разумеју инструкцију, добијају додатна објашњења.
 • Предвиђено време за самостални рад – око 10 минута. Наставник обилази ученике, прати шта раде и помаже оним ученицима који су несигурни при раду.

Завршни део часа

Завршна активност може бити игра: наставник наводи боју, а ученици подижу оловку или неки други предмет те боје.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

3

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Шта говоре ове боје

Циљ часа: разликовање и именовање боја, груписање и поређење предмета по боји

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, наставни листић, Математика, страна 9

Корелација: свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра асоцијација. Наставник наводи једну боју, на пример, зелену, а ученици набрајају бића и предмете из непосредне околине који су зелене боје (трава, лист…). Игру наставити на исти начин и за остале боје. Наставник може уместо изговарања показати оловку или неки други предмет зелене боје, и на основу тога ученици настављају набрајање.

Главни део часа

– Ученици раде задатке у свесци. Примери задатака:

 1. Нацртај срце и обој га црвеном бојом.
 2. Нацртај један плави и један зелени балон.
 3. Нацртај два цвета исте боје.

– Наставник може да припреми наставни листић на коме је нацртан кловн. Ученици боје кловна према инструкцијама наставника.

– Израда задатака у уџбенику на страни 9, око 10 минута.

Завршни део часа

За завршни део часа припремити картончиће у боји за сваки пар у клупи. Наставник каже, на пример: „Сунце“, а парови треба да подигну жути картон. Игра се може наставити тако што ће један пар навести неки предмет, а остали парови подижу картоне одговарајуће боје. Игра може имати такмичарски карактер.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

4

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Шта говоре ови знаци

Циљ часа: уочавање знакова и разумевање њихових значења

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математика, страна 10

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра пантомиме. Покретима и изразом лица треба објаснити неко осећање или жељу. Наставник прозива ученика који ће изразом лица показати једно осећање, а остали ученици погађају о ком осећању је реч. Покретима се може неком показати да се помери, да иде у неком правцу, може се неко позвати или показати да нешто хоћемо или нећемо.

Главни део часа

 • Повести с ученицима разговор о важности речи. Речима се споразумевамо, исказујемо осећања, потребе; речи су важне, али се можемо споразумети и без њих. Кроз разговор навести ученике да употребе реч знак, да схвате када користимо знаке и шта они све могу да нам покажу. На пример, питати их како се споразумевају возачи у саобраћају када не могу да разговарају. Можда ће ученици поменути присуство саобраћајца, а онда ће вероватно у наставку разговора закључити да се возачи сналазе у саобраћају захваљујући саобраћајним знацима.
 • Израда задатака у уџбенику на страни 10, око 10 минута. Ученици решавају задатке на основу знака који их упућује на дато повезивање или придруживање.

Завршни део часа

Час завршити игровном активношћу. Ученици се у пару споразумевају само покретима.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

5

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Шта говоре ови знаци

Циљ часа: упућивање на коришћење различитих знакова у усменој и писменој комуникацији

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: слике, Математика, страна 11

Корелација: свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра пантомиме. Један ученик добије задатак од наставника да покретима тела, без говора, покаже одређену радњу. Ученик који погоди, следећи је који објашњава. Игра се може проширити тако што ће ученици на основу показивања погађати неки предмет, занимања људи и слично.

Главни део часа

 • Разговор с ученицима о томе које све знаке познају и на којим се местима знаци налазе (на путу од школе до куће, на улици, саобраћајни знаци, знаци за временске прилике, они којима се нешто забрањује).
 • За час припремити сликовни материјал (слике саобраћјних знакова, годишња доба и слично), на основу кога ће ученици погађати значење знакова.
 • Израда задатака у уџбенику, на страни 11, око 10 минута. Објаснити сваку слику и њено значење и проширити разговор у корелацији с предметом Свет око нас (чување околине, опасности, саобраћајни знаци, временске прилике).

Обратити пажњу на то да постоје знаци који значе одобравање и знаци који значе забрану.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученицима се може задати да сами нацртају неки знак. Ученици затим показују свој знак осталима, а они погађају његово значење.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

6

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Горе, доле

Циљ часа: усвајање појмова горе и доле, на нивоу примене

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети у непосредној околини, лопта, Математика, страна 12

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Дан–ноћ. Када наставник каже „дан“, ученици устају, а када каже „ноћ“, седну или чучну.

Главни део часа

– Ученици су се у ранијем узрасном периоду добро упознали с појмовима „горе“ и „доле“. Кроз игровне активности, разговор и показивање треба им још више приближити те појмове.

Активности:

 • набрајање свега онога што се налази горе (плафон, кров, небо, сунце, облаци) и доле (под, земља, трава);
 • импровизација покрета: махање рукама горе, доле, ученици опонашају лет птице;
 • подизање и спуштање предмета на задати положај, горе или доле;
 • ређање предмета на полици  рећи ученицима да горе ставе коцке, а доле лоптице.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 12, око 15 минута. Разговор с ученицима о свакој слици, описивање где се ко налази (горе или доле), а затим бојење свега што је горе жутом, а онога што се налази доле, браон бојом.

Завршни део часа

Игра Горе–доле. Ученици се поделе у две колоне које су удаљене једна од друге 2–3 м, и заузимају раскорачни став. Први у колони додаје лопту обема рукама оном иза себе, а он је не додаје следећем преко главе већ између ногу. Следећи опет додаје преко главе и тако наизменично горе–доле, док се сви не изређају. Победник је група која прва изврши задатак.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

7

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Изнад, испод

Циљ часа: усвајање појмова изнад и испод, на нивоу примене

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: зидне слике, Математика, страна 13

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Мачка и миш. Час може започети у школском дворишту. Деца направе круг и чврсто се држе за руке. Познатом бројалицом се одреди ко ће у игри бити мачка, а ко миш. У средини круга је миш, а мачка се налази ван круга. Деца мачки не дозвољавају да прође испод руку и уђе у круг, а ако она успе то да учини, деца подижу руке да би миш побегао. Игра се завршава када мачка ухвати миша. Наставити игру тако што ће други ученици имати улогу мачке и миша.

Главни део часа

 • Разговор о игри: „Шта сте радили рукама?“ „Куда су пролазили мачка и миш?“
 • Уочавање положаја предмета у учионици постављањем питања где се налази поједини предмет или шта се налази изнад, а шта испод нас.
 • Утврђивање ових појмова може се остварити пригодним зидним сликама, на којима ученици могу да уоче односе изнад и испод.
 • Игровне активности:

 пљесни дланом о длан изнад главе или испод колена подигнуте ноге;

 стави предмет испод столице, изнад главе друга с којим седиш и слично.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 13, око 10 минута. Ученици на сликама уочавају бића и предмете који се налазе у датим односима, а затим боје, заокружују и цртају предмете у задатом положају – изнад или испод.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици самостално раде. Наставник црта сто на табли, а ученици у свескама. Задатак је да испод стола нацртају лопту, а изнад стола лустер. Када ученици заврше, наставник на табли нацрта лопту и лустер на задатим местима, а деца у пару проверавају тачност задатка.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

8

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Лево, десно

Циљ часа: усвајање појмова лево, десно, и схватање положаја предмета и бића у односу према себи и другима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети у непосредној околини, Математика, страна 14

Корелација: српски језик

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може почети читањем следећих стихова: „С ове стране где је срце / лева рука свима стоји. / Помилује, показује, / на прстима зна да броји. / Друга рука, друга страна, / улица јој свака тесна. / Она пише, поздравља се, / сви је зову рука десна.“ Разговарати о прочитаним стиховима.

Главни део часа

– Разговор с ученицима о томе којом руком пишу, држе кашику, рукују се, машу некоме.

Напомена: Обратити пажњу на леворуку децу.

– Активности током часа:

 Тражити од ученика да набрајају предмете који се налазе с њихове леве и десне стране.

 Одређивање положаја предмета у учионици – шта се налази лево од табле, или десно од полице и слично.

 Посебну пажњу обратити на одређивање леве и десне стране у односу на посматрача. То се може учинити тако што ће се наставник окренути леђима ученицима и подићи десну руку. Затим се окреће лицем према ученицима држећи и даље подигнуту десну руку. Ученици треба да уоче да је наставник, пошто се окренуо, у другачијем положају у односу на њих, и да његова десна страна није и њихова. Вежбати стране мењањем положаја.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 14, око 15 минута.

Завршни део часа

Током завршног дела часа дати ученицима задатак да на једној страни свеске нацртају, на пример: лептира лево, горе; лопту десно, доле; сунце горе, десно; цвет доле, лево.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

9

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Лево, десно

Циљ часа: примена усвојених појмова у конкретним ситуацијама

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: дијалошка, метода графичких радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, страна 15

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може отпочети у школском дворишту, ходањем и трчањем у задатим правцима: право, лево, десно, или играма лоптом: хватањем и бацањем лопте левом или десном руком, или сличним вежбама, у којима ће ученици утврдити познавање леве и десне стране.

Главни део часа

– За утврђивање појмова лево, десно, могу се користити разне игровне активности у којима наставник ученицима задаје различите инструкције, на пример:

 • подигни десну руку;
 • ухвати се за лево уво;
 • скачи на десној нози;
 • левом руком додирни нос;
 • намигни десним оком;
 • маши левом руком;
 • рукуј се с паром из клупе десном руком;
 • прекрсти леву ногу преко десне, и слично.

Напомена: Потребно је што више увежбавати уочавање леве и десне стране при промени положаја, када је неко окренут леђима, лицем, бочно.

– Извести три или четири ученика и установити ко се коме налази с леве, а ко с десне стране, у оба положаја – када су леђима окренути одељењу и када су окренути лицем према другим ученицима.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 15, око 10 минута.

Завршни део часа

Самостални рад на наставном листићу на коме је дата илустрација неколико улица и девојчица која треба да стигне до позоришта. Наставник диктира како треба да се креће девојчица, на пример, скреће у улицу десно, затим код семафора лево, и даје друге инструкције које се односе на кретање лево и десно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

10

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Испред, иза

Циљ часа: уочавање и схватање положаја предмета и бића испред и иза у односу на себе и друге; развијање способности сналажења у простору, у ведрој атмосфери

Тип часа: обрада

Облик рад: фротални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети из непосредне околине, Математика, страна 16

Корелација: музичка култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Ивин воз. Ученици треба да стану један иза другога и формирају колону тако што ће положити руке на рамена свог претходника. Наставник даје инструкције, на пример: „Марија, стани иза Зорана; Јована, стани испред Зорана.“ Када направе „возић“, колона креће и пева песму „Ивин воз“. Наставник поставља питања: „Ко стоји иза Милана? Ко је испред Пеђе?“

Главни део часа

– Појмове испред и иза обрадити различитим активностима, на пример:

 • Наставник може да поставља питања: „Ко седи испред Милице? Ко седи иза Милоша?“
 • Наставник може поређати неке предмете у низ, а ученици уочавају који се предмет налази испред или иза датог предмета. Затим наставник прозове једног ученика и каже му да одређени предмет премести тако да буде испред или иза неког другог предмета.
 • Ученици формирају колоне. Један ученик даје инструкције осталима како да формирају колону, користећи речи „испред“ и „иза“.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 16, око 15 минута. Обратити пажњу на пример с геометријским фигурама које се не виде у целини када су у односу испред или иза. Могуће је да ће за неке ученике то бити проблемска ситуација, па наставник треба да помаже ученицима при изради задатка.

Завршни део часа

Током завршног дела часа могућа је игра сакривања предмета, како би ученици увежбали ове појмове. Предмет се сакрије у учионици, један ученик жмури, а остали га упућују како да се креће да би нашао предмет.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

11

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Између

Циљ часа: уочавање и схватање положаја предмета и бића испред и између у односу на себе и друге; развијање способности сналажења у простору, у ведрој атмосфери

Тип часа: обрада

Облик рад: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети из непосредне околине, слике, Математика, страна 17

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Обновити обрађене појмове и увежбати их давањем различитих инструкција ученицима. Могу се поновити неке игре с претходних часова или осмислити нове.

Главни део часа

 • Наставник прозива три ученика, на пример, два дечака и једну девојчицу, али тако да девојчица стане између дечака. Ученици треба да уоче позицију девојчице и усвоје појам „између“.
 • При обради се могу користити предмети из непосредне околине (у учионици, школском дворишту). Наставник може питати ученике шта се налази између дрвета и клупе, или шта се у учионици налази између табле и паноа. Могу се користити слике с адекватним илустрацијама, на којима ће ученици уочавати однос између, али истовремено понављати и друге односе.
 • Осим уочавању, пажњу посветити и сналажењу деце у задатим ситуацијама, на пример, да стану између два друга ученика, да поређају бојице тако да зелена буде између плаве и црвене. Инструкције могу давати и ученици.
 • Израда задатака у уџбенику, на страни 17, око 10 минута. Посебну пажњу посветити примерима у којима се у низу налази више од три предмета, а ученици треба да одреде где, односно између којих предмета се налази тражени предмет.

Завршни део часа

У завршном делу часа математичким диктатом утврдити обрађени појам, али и остале, који су научени раније. На пример:

 • Нацртај цвет између балона и лопте, али тако да балон буде лево од цвета, а лопта десно од цвета.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

12

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Предмети у простору и односи међу њима

Циљ часа: утврђивање стеченог знања о односима међу предметима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, наставни листови, од I. 1. до I. 7.

Ток и садржај часа

Уводни део часа

 • Ово је први час када ученици на часу математике раде у групама, па им треба објаснити да се у групама морају договарати и заједнички долазити до решења.
 • Подела наставних листића и давање интрукција за рад, око 10 минута.

Главни део часа

Направити неколико различитих наставних листића, зависно од броја ученика у одељењу. Уједначене хетерогене групе би требало да буду састављене од четири или пет ученика. Једна од идеја је да наставни листићи буду различитог садржаја, али да сваки садржи исте врсте захтева и до сада обрађене наставне јединице. Формирати шест група. По две групе добијају исти листић, да би касније могле да проверавају тачност урађених задатака. На пример, могу се узети задаци из Математичких степеница 1:

 • I група: зад. 4, стр. 8; зад. 4, стр. 9; зад. 3, стр. 13;
 • II група: зад. 1, стр. 10; зад. 4, стр. 10; зад. 2, стр. 14;
 • III група: зад. 1, стр. 11; зад. 2, стр. 12; зад. 3, стр. 14.

Време предвиђено за рад – око 20 минута.

Завршни део часа

 • Групе које су имале исти листић заједно проверавају задатке на основу решења која се налазе у Математичким степеницама 1 и која им даје наставник. Време предвиђено за рад – око 10 минута.
 • Повратна информација, око 5 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

13

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Напред, назад

Циљ часа: уочавање и схватање кретања напред и назад

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода радa: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: лопта, Математика, страна 18

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Хватај и крени. Наставник у руци држи лопту, прозива једног ученика и каже: „Хватај!“ Ако ученик ухвати лопту, прави корак напред и враћа лопту наставнику. Ако не ухвати лопту, помера се уназад за један корак.

Главни део часа

 • На основу уводне активности, тражити од ученика да се крећу у задатом смеру, на пример, један корак напред, два корака назад и слично.
 • Обраду смерова кретања напред и назад наставити коришћењем уџбеника, страна 18. Ученици посматрају слике и уочавају кретање напред и назад.
 • Навести ученике да за ова кретања дају неке примере из свакодневног живота.
 • Ученици самостално раде задатке у уџбенику, на страни 18, око 15 минута.
 • Повратна информација о урађеним задацима.

Завршни део часа

Час завршити игром Царе, царе, говедаре. Наставник бира ученика који ће имати улогу цара, а остали ученици стоје на линији, удаљени десетак метара од њега. Сваки играч поставља цару исто питање: „Царе, царе, говедаре, колико је сати?“ Цар бројем сати одређује број корака и одговара играчу, на пример: „Два сата унапред“ или „Три сата уназад“, и слично. Победник је играч који први стигне до цара.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

14

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Налево, надесно

Циљ часа: уочавање и схватање кретања налево и надесно

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математика, страна 19

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Зум и шкрип. Овом игром се увежбава оријентација у простору. Ученици и наставник седе у кругу. Наставник каже ученицима да замисле да је зум звук који стварају тркачка кола када прођу поред нас. Када каже зум, наставник окреће главу на једну страну – налево или надесно, а ученици погледом прате кола која се крећу. Када каже шкрип, значи да су кола стала и да се сада крећу на другу страну. Током игре, наизменично се изговара „зум“ и „шкрип“, а те речи могу да изговарају и ученици (процена наставника).

Главни део часа

 • Уочавање смера кретања аутомобила на раскрсници – слика у уџбенику, страна 19.
 • Обрада се може наставити кретањем ученика у учионици између редова и клупа, а инструкције може давати наставник или сами ученици. Могу се кретати у различитим смеровима – напред, назад, налево, надесно.
 • Утврдити разлику између положаја предмета и смерова кретања (лева и десна страна – лево и десно у односу на…).
 • Фронтално решавање задатака у уџбенику, на страни 19, око 10 минута.

Завршни део часа

За увежбавање се могу користити игре навигације. Игра се у пару, тако што један ученик жмури, а други га наводи да се креће кроз простор, користећи одреднице напред, назад, налево, надесно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

15

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Уз, низ, нагоре, надоле

Циљ часа: уочавање и схватање кретања уз, низ, нагоре, надоле

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математика, страна 20, 21

Ток и садржај часа

Уводни део часа

 • Ученике поделити у две групе. Једна група треба да се креће степеницама нагоре, а друга да силази (ако се у близини школе налази неко узвишење или парк с тобоганом, може се одлично искористити за показивање ових кретања).
 • Разговор о начинима кретања група.

Главни део часа

 • Посматрање слика у уџбенику, страна 20. Разговор о начинима кретања уз, низ, нагоре и надоле.
 • Ученици дају примере за ова кретања из свакодневног живота.
 • Самостални рад у уџбенику. Време предвиђено за рад – око 15 минута. Наставник обилази ученике и помаже онима који се слабије сналазе. Анализирати урађене задатке.

Завршни део часа

У завршном делу часа решавати задатке из одељка И ово је математика, на 21. страни уџбеника. То су занимљиви задаци који траже логичко размишљање. Ученицима који не успеју да реше неке од ових задатака понудити решења која се налазе на крају уџбеника, као и онима који их реше, ради провере тачности.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

16

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Смерови кретања

Циљ часа: утврђивање знања о кретању тела и смеровима кретања

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: апликације, слике или магнети, Забавна математика, стране 2 и 3

Корелација: физичко васпитање, свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може започети у школском дворишту или фискултурној сали. Ученици се слободно крећу по одређеном простору, а на знак наставника мењају смер кретања – напред, назад, налево, надесно.

Главни део часа

 • Припремити сличице (магнете) превозних средстава. На табли нацртати раскрсницу. Ученици један за другим излазе пред таблу и померају возила у смеру који одреди наставник.
 • Исти материјал се може искористити за обнављање појмова испред, иза, лево, десно, између, тако што ће ученици поређати превозна средства према инструкцијама наставника, а у давање инструкција могу се укључити и остала деца. На пример, између црвеног и плавог аутомобила стави бицикл, испред црвеног аутомобила – аутобус, и слично.
 • Увежбавање остварити израдом задатака у Забавној математици, стране 2 и 3.
 • Ученици анализирају сваки задатак, описују слике и уочавају дате односе. Затим, наставник даје упутства за решавање сваког задатка – чита текст, а то може учинити и ученик који зна да чита. Време предвиђено за рад је око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа у пару проверити тачност урађених задатака и дати додатна објашњења ако је потребно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

17

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Односи међу предметима у простору

Циљ часа: систематизација стеченог знања о међусобним положајима предмета и бића и смеровима кретања

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математика, стране 22 и 23

Корелација: свет око нас, физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игре. Као мотивацију за рад наставници могу искористити неку од игара с претходних часова, а могу се играти и саобраћаја с ученицима. У тој игри ученици постају возила која се крећу у задатом смеру по команди једног од ученика – саобраћајца. Возила се могу паркирати помоћу одредница лево, десно, испред, иза, и слично. Током ове игре могу се обновити знања о знацима, тако што саобраћајац и возачи контактирају само покретима и знацима. Могу се обновити и знања о бојама, тако што ће неко ко има црвену мајицу бити црвени аутомобил и слично.

Главни део часа

 • Ученици самостално раде задатке у уџбенику, на странама 22 и 23, а наставник се по својој процени може определити за једну од страна. Пре почетка израде задатака, наставник заједно с ученицима анализира задатке на основу слика, а ученици закључују шта се тражи у сваком задатку.
 • Пошто ученици самостално раде, потребно им је дати више времена за рад, до 30 минута ако раде обе стране из уџбеника.
 • Има ученика који ће завршити раније, па препоручујемо да се за њих припреме додатни задаци.

Завршни део часа

Повратна информација о урађеним задацима. Било би пожељно да наставник на основу рада ученика уради анализу о успешности за сваку област, јер је за следећи час планирана провера знања, а то му може помоћи у састављању теста.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

18

Наставна тема: Класификација предмета према својствима; Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Прва провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспособљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

 • Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења, јер ученици у овом периоду још увек не читају.
 • Време предвиђено за уводни део часа је око 10 минута, јер се сваки задатак ученицима мора добро објаснити.

Главни део часа

 • Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.
 • Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Напомена:

Пошто ученицици још увек не читају и не пишу, провера знања се може остварити математичким диктатом.

Завршни део часа

– Процена успешности и тежине задатака.

– Време предвиђено за рад – око 5 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

19

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Праве, криве и изломљене линије

Циљ часа: усвајање појма правих и кривих линија на конкретним примерима; оспосoбљавање ученика за елементарно руковање лењиром

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: прибор за цртање, Математика, стрaна 26

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У школском дворишту организовати праволинијско ходање и трчање у разним правцима и с различитим задацима, са чучњем, променом смера кретања и слично, као и ходање и трчање по кривој линији коју је наставник претходно нацртао на тлу.

Главни део часа

 • Појам линије увести остављањем трага кредом на табли, а ученици то чине оловком на листу папира. Закључити да су креда и оловка оставиле траг на подлози и да се тај траг назива линија.
 • Питати ученике где још могу да виде траг који оставља неки предмет, на пример, траг точкова на путу, скија на снегу, сличуга на леду итд.
 • Уочавање ивица на геометријским телима или предметима у учионици. Ученици треба да уоче да су неке ивице праве, као код коцке и квадра, а неке криве, као код лопте.
 • Посматрање слика у уџбенику, на страни 26, 1. задатак – трагови које остављају клизачи на леду.
 • Усвајање термина праве, криве и изломљене линије.
 • Затим тражити од ученика да у свескама нацртају неколико кривих линија. Следећи задатак је да се потруде да нацртају праву линију, а затим да помоћу лењира нацртају линију и упореде је с оном коју су нацртали без лењира.
 • Закључити да се праве линије цртају само помоћу лењира.

Напомена: скренути ученицима пажњу на правилно руковање лењиром.

– Израда 2. и 3. задатка у уџбенику, на страни 26, око 5 минута.

Завршни део часа

Анализа урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

20

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Праве, криве и изломљене линије

Циљ часа: разликовање, именовање и цртање правих, кривих и изломљених линија; правилно руковање лењиром

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конопци, вијаче, прибор за цртање, Математика, стрaна 27, Математичке степенице 1, стране 17, 118

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може започети дечијим играма – повлачење конопца и прескакање вијаче – и повезивањем са знањима о правим и кривим линијама.

Главни део часа

 • Ученике поделити у групе. Припремити наставне листиће с илустрацијама – куће у низу, улица и слично, тако да свака илустрација има праве, криве и изломљене линије. Ученици треба на сликама да уоче и различитим бојама обоје праве, криве и изломљене линије. Време предвиђено за групни рад, око 15 минута.
 • Повратна информација о урађеним задацима.
 • Још једном скренути ученицима пажњу на цртање помоћу лењира. Ученици имају задатак да цртају само праве линије како би се увежбало правилно руковање лењиром.
 • Утврђивање знања о правим и кривим линијама остварити израдом задатака у уџбенику, на страни 27.
 • Ученици самостално раде задатке на наставном листу II. 2. у Математичким степеницама 1, на страни 17, око 15 минута. Наставник чита задатке, јер ученици у овом периоду још нису савладали технику читања.

Завршни део часа

Ученици помоћу решења датих на страни 118 самостално проверавају тачност урађених задатака. Ово је први пут да ученици самостално проверавају тачност својих задатака, па је потребно дати додатна објашњења и помоћи при проверавању.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

21

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Отворене и затворене линије

Циљ часа: усвајање појмова отворене и затворене линије, уочавање и разликовање отворене и затворене линије

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: вуница, жица, канап, шибице. чачкалице, прибор за цртање,

Математика, стрaна 28

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Обновити знања о правим и кривим линијама на конкретном материјалу.

– За час припремити конац (вуницу, канап, жицу), гумице, шибице или чачкалице.

– Извести два ученика и дати им канап који треба да држе за крајеве. Рећи им да што више затегну канап, а затим да га прислоне на таблу. Повући линију. Питати ученике каква је линија добијена затезањем канапа. Потом рећи ученицима да направе по један корак један према другом – канап ће се опустити. Нацртати тако добијену линију и закључити да је то крива линија.

Главни део часа

 • Узети канап од ученика и спојити његова два краја. Питати ученике да ли уочавају разлику између претходне две линије и оне која се добија када се крајеви канапа споје.
 • Нацртати линију на табли и закључити да се та линија назива затворена линија, а претходне две – отворене линије.
 • Уочавање отворених и затворених линија на предметима у окружењу.
 • Поделити ученицима материјал и тражити од њих да направе отворену и затворену праву и отворену и затворену криву линију. Они објашњавају на које су начине могли да направе те линије. На пример: палидрвца поређана једно за другим представљају отворену праву линију, гумица за косу представља затворену криву линију, и слично.

– Израда 1. и 2. задатка у уџбенику, на страни 28, око 10 минута.

Завршни део часа

Повратна информација о урађеним задацима.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

22

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Отворене и затворене линије

Циљ часа: разликовање, именовање и цртање отворених и затворених линија, правилно руковање лењиром

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: модели слова, прибор за цртање, Математика, стрaне 29, 30, Математичке степенице 1, стране 16, 117

Корелација: српски језик, физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– За уводни део часа могу се користити штампана слова ћирилице (азбука или модели слова).

– Ученици на словима уочавају праве, криве, изломљене, отворене и затворене линије.

– Друга активност може бити разврставање слова у групе. На пример, слово О ставити у групу слова која се састоје од затворених кривих линија, слово Р у групу слова која се састоје и од правих и од кривих линија итд.

Главни део часа

 • Цртање различитих линија у свескама. Подсетити ученике да се отворене и затворене праве линије цртају помоћу лењира.
 • Фронтални рад на задацима у уџбенику, на странама 29 и 30, око 15 минута. Пети задатак радити заједно. Наставник чита задатак, а ученици усмено одговарају. Они који знају да пишу, записују тачне одговоре.
 • Сменити активност кратким вежбама, на пример, направи рукама праву линију, отворену криву линију и слично.
 • Ученици самостално раде задатке на наставном листу II. 1. у Математичким степеницама 1, на страни 16, око 15 минута. Сви задаци су задаци првог нивоа, тако да би требало да их ураде сви ученици. Наставник чита задатке и даје додатна објашњења ако је потребно.

Завршни део часа

Ученици помоћу решења датих на страни 117 самостално проверавају тачност урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

23

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Линије

Циљ часа: разликовање, именовање и цртање различитих врста линија, правилно руковање лењиром

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: вуница, жица, канап, шибице. чачкалице, прибор за цртање, Забавна математика, стрaне 6 и 7, Математика, страна 31

Корелација: физчко васпитање, ликовна култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа могу се поновити неке од активности с претходних часова – повлачење и затезање канапа и прескакање вијаче.

Главни део часа

 • Помоћу различитог материјала ученици праве линије по инструкцијама наставника. На пример, задатак ученика је да од шибица направе затворену праву линију, а затим да само једним потезом од ње направе отворену праву линију, и слично.
 • Цртање по избору ученика, али тако да се цртеж састоји само од обрађених линија. Ученици могу да нацртају кућу, играчку и слично, али само помоћу правих, кривих, отворених и затворених линија.
 • Утврђивање знања о линијама остварити израдом задатака у Забавној математици, на странама 6 и 7.
 • Самостални рад на задацима 2 и 3 у уџбенику, на страни 31, око 5 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

24

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: У, на, ван

Циљ часа: усвајање појмова „у“, „на“, „ван“ на конкретним примерима, уочавање и приказивање датих односа

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, лопта, Математика, стрaна 32

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Погоди ако можеш. Ученици седе у кругу, лицем према средини круга. У кругу се налази један ученик, везаних очију, с лоптом у рукама. Један ученик који седи на ивици круга улази у круг и каже: „Погоди ако можеш! “ Тада га ученик коме су везане очи гађа лоптом. Ако га погоди, мењају улоге, а ако га не погоди, испада из игре и одлази ван круга.

Главни део часа

– Разговор о игри. Ко је био у кругу? Шта се дешава с играчем када не успе да погоди неког лоптом? (Одлази ван круга.)

– Усвајање термина „у“, „на“, „ван“.

– Уочавање положаја мачке, пса и птице у односу на кућицу, птица у гнезду, на гнезду и ван гнезда – уџбеник, страна 32.

– Обраду ових појмова наставити набрајањем предмета у учионици који се налазе у датим положајима. На пример, ми смо у учионици, ташна је на столу и слично. Активности се могу понављати док наставник не утврди да су ученици разумели њихово значење.

– Фронтални рад на задацима у уџбенику, око 10 минута.

Завршни део часа

– Током завршног дела часа могућ је кратак математички диктат, за чију израду треба планирати око 5 минута.

 • Нацртај затворену криву линију. На линији нацртај цветић, ван ње балон, а у њој срце.

– Провера у пару.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

25

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: У, на, ван

Циљ часа: правилно коришћење термина и приказивање односа „у“, „на“, „ван“ на конкретним примерима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Забавна математика, стрaна 8

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може почети у дворишту. Прикладним дечијим играма, на пример игром Пчеле иду у кошнице, могу се утврдити појмови „у“, „на“, „ван“. Наставник црта неколико кругова и дели ученике на онолико група колико је кругова нацртао. Ученици су пчеле, а кругови кошнице. Пчеле се слободно крећу, а на наставников знак брзо трче, свака у своју кошницу.

Главни део часа

– Утврђивање ових појмова може се остварити путем различитих активности.

 • Формирати круг од неколико ученика. Затим давати инструкције, на пример: „Мирко, изађи ван круга, Зорице, уђи у круг“, и слично.
 • Следећа активност може бити стављање предмета у кутију, ван кутије, на кутију, или стављање пернице у ранац, на сто, излазак неког ученика ван учионице и слично. Тражити од ученика да приликом постављања предмета у одређени положај кажу шта су радили, употребљавајући појмове „у“, „на“, „ван“.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, страна 8, око 10 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа проверити тачности урађених задатака и дати додатна објашњења ако буде потребно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

26

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Тачка

Циљ часа: схватање тачке као пресека линија; приказивање и обележавање тачке

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: прибор за цртање, Математика, стрaна 33, Математичке степенице 1, стране 18, 118

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа обновити знања о линијама. Цртање правих и кривих линија и подсећање ученика на правилно коришћење лењира.

Главни део часа

 • Тачка је прилично апстрактан појам за децу у овом узрасту, па се може приказати као место пресека две линије.
 • Нацртати на табли две линије које се не секу и питати ученике да ли ове линије имају нешто заједничко.

– Затим нацртати линије које се секу и обележити место пресека, на основу чега би ученици требало да закључе да две линије имају нешто заједничко – заједничку тачку. Ученици треба да уоче да се две линије могу сећи у једној, двема или у више тачака. Објаснити да се места пресека обележавају тачком и великим штампаним словом.

 • Израда задатака у уџбенику, на страни 33, око 10 минута.
 • Ученике поделити у уједначене хетерогене групе. Решавају задатке на наставном листу II. 3, у Математичким степеницама 1, на страни 18. Објаснити ученицима да се у групи договарају и заједнички долазе до решења.

Завршни део часа

У завршном делу часа групе проверавају тачност урађених задатака помоћу решења која се налазе на страни 118.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

27

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Тачка

Циљ часа: цртање и именовање тачке и даље стицање умешности у руковању лењиром

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: прибор за цртање, Забавна математика, стрaна 9, Математичке степенице 1, страна 19

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Нацртати на табли две праве линије које се секу. Подсетити ученике да те две линије имају само једну заједничку тачку.

– Наставник црта још једну линију кроз тачку О. Затим, ученици излазе и цртају још линија које пролазе кроз ту тачку. Питати ученике колико још линија можемо нацртати кроз тачку О.

– Ученици треба да увиде да се кроз једну тачку може провући много кривих и правих линија. Биће им занимљиво да излазе и цртају на табли, а могу то да раде и у свескама.

Главни део часа

 • Цртање линија које се секу у једној тачки, двема тачкама, а затим покушати и са више тачака. Прво цртати само праве и криве линије, а затим цртати и отворене и затворене линије које имају више места пресека.
 • Фронтални рад на задацима у Забавној математици, страна 9, око 10 минута.
 • Увежбавање остварити решавањем задатака на наставном листу II. 4, у Математичким степеницама 1, на страни 19.

Завршни део часа

У завршном делу часа дати ученицима математички диктат, на пример:

 • Нацртај две праве линије које се секу у једној тачки.
 • Нацртај две криве линије које се секу у једној тачки.
 • Нацртај једну праву и једну криву линију које се секу у једној тачки.
 • Нацртај две затворене криве линије које се секу у двема тачкама.
 • Нацртај једну праву и једну изломљену линију тако да се секу у три тачке.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

28

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Дуж

Циљ часа: уочавање и схватање дужи као растојања између две тачке

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: прибор за цртање, Математика, стрaне 34, 35

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Одредити два ученика која ће држати канап тако да буде опуштен. Нацртати на табли линију коју смо добили – криву линију, а положај ученика обележити тачкама и почетним словима њихових имена.

– Затим рећи ученицима да затегну канап. Нацртати на табли праву линију и обележити је тачкама.

Главни део часа

– На основу претходног примера ученици се упознају са новим појмом – дуж.

– Нацртати две тачке на одређеном растојању. Ученици излазе на таблу и спајају те две тачке само кривим линијама. Треба да уоче да се две тачке могу повезати с много кривих линија.

– Поново нацртати две тачке, и затражити од ученика да их споје правим линијама.

– Закључити да се две тачке могу повезати само једном правом линијом.

– Ученици треба да закључе да се две тачке могу спојити с више кривих и само једном правом линијом.

– Израда задатака у уџбенику, стране 34 и 35, око 20 минута.

Завршни део часа

– У завршном делу ученици цртају три дужи различите дужине. Најкраћу треба да обележе словима А и Б, а најдужу словима М и Н.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

29

Наставна тема: Линија и област

Наставна јединица: Дуж

Циљ часа: цртање дужи помоћу лењира

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: прибор за цртање, наставни листић, Забавна математика, стрaна 10, Математичке степенице 1, страна 20, 119

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Обновити знања о правим, кривим, изломљеним, отвореним и затвореним линијама. То може да се реализује кроз игре, затезањем конопца, формирањем отворених и затворених кругова итд.

Главни део часа

 • Цртање дужи различите дужине (за мерење користити квадратиће у свесци).
 • Ученицима поделити наставне листиће. На њима је нацртана нека фигура, а задатак ученика је да нацртају исту такву фигуру, повлачећи дужи.
 • Увежбавање остварити израдом задатака у Забавној математици, на страни 10.
 • Самостални рад на наставном листу II. 5, у Математичким степеницама 1, на страни 20, око 15 минута. Ученицима прочитати задатке и дати додатна објашњења ако је потребно. Наставни лист садржи задатке другог, трећег и четвртог нивоа. Ученици раде задатке другог и трећег нивоа, а у последњем задатку треба помоћи ученицима који се слабије сналазе. Сврха наставног листа је да ученици и наставник могу да процене ниво рада и напредовања.

Завршни део часа

–Ученици помоћу решења датих на страни 119 самостално проверавају тачност урађених задатака. Ученици који су погрешили или нису успели да ураде неки задатак, користе решења да исправе и доврше рад.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

30

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Дугачко, дуже, најдуже

Циљ часа: уочавање, разликовање, поређење и именовање предмета и бића по дужини, на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети из непосредне околине, различити модели, траке, Математика, стрaна 36

Ток и садржај часа

Уводни део часа

 • Обраду ових односа повезати с градивом с претходног часа. Наставник на табли црта две дужи различите дужине. Разговор водити у смеру да се нацртане дужи разликују по дужини, једна је краћа, а друга дужа.
 • Затим нацртати још једну дуж, тако да сада ученици могу да уоче три различите дужине. Поредити дужи, која је краћа, дужа итд.

Главни део часа

 • Обраду ових односа наставити опажањем дужине на конкретним моделима и предметима из непосредне околине. Предмети могу бити оловке различите дужине, конци, траке, креде, лењири и слично.
 • Следећа активност је поређење по дужини. Могу се поредити траке различите дужине (и боје, ради бољег уочавања). Наставник поставља на таблу траке једну испод друге, али тако да им се почеци поклапају. Ученици треба да уоче односе: дугачко, дуже и најдуже.
 • На конкретним примерима ученици пореде предмете користећи термине дугачко, дуже, најдуже.

– Ученици цртају у свескама један пример за дате односе.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 36, задаци 1, 4 и 5, око 10 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа могућ је математички диктат. На пример:

 • Нацртај три оловке, али тако да је црвена краћа од жуте, а дужа од плаве. Провера тачности урађеног задатка. Ако су ученици добро схватили, може им се задати сличан задатак.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

31

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Високо, више, највише

Циљ часа: уочавање, разликовање, поређење и именовање предмета и бића по висини, на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети и бића из непосредне околине, Математика, стрaна 36

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Извести неколико ученика различитог пола, различите боје косе, одеће и висине.

– Разговор водити с циљем да се уоче разлике међу ученицима. Деца ће сигурно поменути и боју косе, очију, одеће, а вероватно ће неко поменути висину. Ако не уоче разлике у висини, издвојити из групе два ученика код којих је та разлика очигледна. Утврдити ко је виши, а ко нижи.

Главни део часа

– Обрадити односе висина посматрањем предмета и објеката у околини – дрвеће, зграде, ормани итд.

Напомена: Ученици у овом периоду често користе термин да је нешто веће, уместо више од нечега. Направити разлику између предмета који се пореде по величини и по висини. На пример, дрво није велико већ високо, Јована није мала него ниска.

 • Следећа активност је поређење по висини. Извести три ученика. Остали ученици треба да утврде ко је виши, а ко највиши од њих троје.
 • Усвајање термина: висок, виши, највиши.
 • Ученици цртају у свескама један пример за дате односе.
 • Ученицима приближити и односе низак, нижи и најнижи, на конкретним примерима.
 • Израда преосталих задатака у уџбенику, на страни 36, око 5 минута.

Завршни део часа

Математичким диктатом утврдити да ли су ученици усвојили ове односе, на пример:

 • Нацртај три дрвета, али тако да се разликују по висини. Највише дрво обој зеленом, а најниже жутом бојом.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

32

Наставна тема: Класификација предмета према својствима

Наставна јединица: Дугачко, дуже, најдуже. Високо, више, највише

Циљ часа: разликовање и именовање особина предмета и поређење по дужини и висини

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: предмети и бића из непосредне околине, Математичке степенице 1, страна 9, Забавна математика, стрaна 11

Корелација: српски језик

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Одређивање особина бића и предмета тако што наставник каже једну особину, а ученици треба да кажу супротну и да наведу пример бића или предмета који поседује ту особину. На пример, за особину широк, ученици треба да кажу „узак“ и наведу, рецимо, теглу. Игру наставити за особине висок, дебео, кратак, лак итд.

– Израда 1. задатка у Математичким степеницама 1, на страни 9, у коме се тражи да се повежу дате особине с одговарајућим сликама.

Главни део часа

– Следећим активностима утврдити обрађене односе на конкретним примерима.

  • Формирање колоне ученика и захтев да остали ученици пореде по висини ученике у њој.
  • Ређање предмета по дужини и висини, од најкраћег до најдужег и од најнижег до највишег.
  • Један од ученика може да се попне на неки степеник (у учионици наћи нешто што може да се искористи за овај пример), а други ученик стоји тако да изгледа да су исте висине. Постављати питања: Да ли су дечаци исте висине? Ко је виши, а ко нижи?

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, страна 11, око 15 минута.

Завршни део часа

Повратна информација о урађеним задацима.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

33

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Геометријске фигуре

Циљ часа: уочавање и препознавање геометријских фигура на моделима и телима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели геометријских тела, Математика, стрaна 37, Математичке степенице 1, страна 9

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Разврставање геометријских тела која су ученици упознали у ранијој узрасној фази, или

неких других предмета, према неким заједничким особинама. У једну кутију ученици

стављају мање предмете, или предмете исте боје, величине, или разврставају предмете на

оне који имају равне и оне који имају криве површи.

Главни део часа

 • Приликом обраде квадрата и правоугаоника најједноставније је поћи од квадра и коцке. Припремити више модела коцака, а ученици треба да уоче да све коцке имају једнаке, равне површи. Ученицима се могу поделити шибице или чачкалице, а затим им треба рећи да споје врхове четири палидрвца (чачкалице) тако да добију облик једне стране коцке. Казати им да су добили фигуру облика квдрата.
 • На исти начин ученици помоћу модела квадра усвајају појам правоугаоника.
 • За усвајање појма троугла тражити од ученика да, као у претходном примеру, саставе три палидрвца или чачкалице тако да им се врхови додирују. Кад то ураде, рећи им да се добијена геометријска фигура назива троугао.
 • За усвајање појма круга могу послужити новчићи, дугмад и модели ваљка.
 • Уочавање предмета облика квадрата, правоугаоника, троугла и круга у непосредној околини, а затим у уџбенику, на страни 37.
 • Самостална израда 3. задатка у Математичким степеницама 1, око 5 минута.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

34

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Геометријске фигуре

Циљ часа: разликовање и именовање геометријских фигура и цртање помоћу шаблона

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели геометријских тела, Математика, стрaне 38, 39, Математичке степенице 1, страна 10

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На табли или паноу поставити велики квадрат, велики правоугаоник, троугао и круг. У кутији се налазе мале геометријске фигуре различитих величина и боја. Ученици имају више задатака. Жмурећи ваде фигуре, опипавањем погађају о којој је фигури реч, а затим је стављају на одговарајуће место – лепе на велике фигуре. Активност се може наставити тако што ће се бројалицом изабрати један ученик који задаје задатке осталој деци, на пример, нађи жути троугао, плави квадрат итд.

Главни део часа

 • Уочавање геометријских фигура на предметима у околини и цртање предмета са задатком да се обоје само они делови предмета који се састоје од дате фигуре. На пример, нацртати шољу, а обојити само дно, и слично.
 • Цртање геометријских фигура помоћу шаблона или модела геометријских тела. За цртање квадрата помоћу шаблона објаснити начин рада. Потребно је да их чврсто притисну једном руком, а другом да повлаче линије оловком. Ако су за цртање добили коцке, цртају на исти начин – прислањају једну страну модела коцке на папир, па оловком повлаче линију по ивицама.
 • На исти начин цртају остале фигуре помоћу геметријских тела, правоугаоник помоћу модела квадра, троугао помоћу модела пирамиде. Као модел за цртање круга могу послужити новчићи или дугмад, који се стављају на папир и чврсто држе, а затим се оловком оцртавају ивице. Модел ваљка такође може послужити за цртање, као и други предмети који имају дно у облику круга.
 • Фронтални рад на задацима у уџбенику, на странама 38 и 39.
 • Самостална израда 2. и 3. задатка у Математичким степеницама 1, на страни 10, око 10 минута.

Завршни део часа

 • Повратна информација.
 • Ученици добијају за домаћи задатак да од белог картона направе моделе геометријских фигура.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

35

Наставна тема: Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Геометријске фигуре

Циљ часа: утврђивање знања о геометријским фигурама; слагање различитих фигура од модела геометријских фигура

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: папири, модели геометријских фигура, Математичке степенице 1, страна 13, Забавна математика, стрaна 12

Корелација: ликовна култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Пресавијањем папира ученици од постојећих фигура добијају друге фигуре. На пример, пресавијањем напола папира облика правоугаоника, добијају два квадрата, или пресавијањем папира облика квадрата по дијагонали (у објашњавању не користимо реч дијагонала), добијају два троугла.

Главни део часа

 • Ученици су за овај час донели направљене моделе геометријских фигура.
 • Наставник дели ученике у неколико група.
 • Свака група од изрезаних апликација прави различите фигуре, на пример, роботе, свемирске бродове и слично.
 • Када то ураде, на добијеној фигури сваку геометријску фигуру треба да обоје другом бојом, по инструкцијама наставника.
 • Када ученици заврше с радом, наставник излаже сложене и обојене фигуре и ученици коментаришу успешност радова.
 • На ученичким радовима постављањем питања утврдити знања о геометријским фигурама; на пример: „Која фигура има највише квадрата?“ и слично.
 • Ученици у паровима решавају 4. задатак у Математичким степеницама 1, на страни 13.
 • Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 12, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности добијених решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

36

Наставна тема: Линија и област; Класификација предмета према својствима; Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Линије, геометријске фигуре, предмети у простору

Циљ часа: систематизација знања о линијама, геометријским фигурама, односима и особинама предмета

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и модели, Математика, стрaна 40

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Минимаркет. „Купљене“ ствари разврставати према особинама – по облику, боји, дужини, висини. Предмети се могу поново слагати на полице према договореним критеријумима, уз коришћење термина за просторне односе и релације – „стави на“, „у“, „између“, „горе“, „десно“, „ван“ итд.

Главни део часа

 • Утврђивање свих обрађених појмова може се одвијати кроз игру у школском дворишту или фискултурној сали.
 • На бетону се нацрта круг који је довољно велики да на њему могу стајати сви ученици. Наставник даје различите налоге:
 • Станите на кружну линију обема ногама, окренути ка средини круга. Раширите руке и ухватите друга или другарицу са своје леве и десне стране.
 • Станите на кружну линију десном ногом, а левом закорачите ван круга.
 • Станите на кружну линију обема ногама, па скачите лево-десно, а затим напред-назад.
 • На знак пиштаљком сви уђите у круг, а на други знак изађите ван круга.
 • Ухватите се за руке. (Питати ученике шта смо добили хватањем за руке – круг или затворену криву линију. Затим два ученика спуштају руке и померају се неколико корака – отворена крива линија.)
 • Станите у колону један иза другог (права линија).
 • Поређајте се у колону по висини, од најнижег до највишег.
 • Инструкције могу бити и другачије, али је циљ ових активности да се кроз игру и позитивну атмосферу утврде појмови обрађени до сада.
 • Самостални рад на задацима из уџбеника, страна 40, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

37

Наставна тема: Линија и област; Класификација предмета према својствима; Предмети у простору и односи међу њима

Наставна јединица: Друга провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспособљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

 • Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења, јер ученици у овом периоду још увек не читају добро и брзо.
 • Време предвиђено за уводни део часа је око 10 минута, јер се сваки задатак ученицима мора добро објаснити.

Главни део часа

 • Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.
 • Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Процена успешности и тежине задатака.

– Време предвиђено за рад – око 5 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

38

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Скуп. Члан (елемент) скупа

Циљ часа: уочавање разних примера скупова, усвајање речи скуп и члан (елемент) скупа

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор

Наставна средства: конкретни предмети и бића, модели, Математика, стрaне 41 и 42

Корелација: свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Час започети разговором, тако што наставник почиње реченицу, а ученици је допуњавају.

 • На улици је много људи, много различитих… аутомобила, у аутобусу има много… путника.
 • Код баке и деке, на селу, могу да видим много… животиња, воћа, трактора…
 • На мору има много… купача, сунцобрана, бродова…
 • У парку је много… деце, лишћа, клупа…

– Разговор се може проширити другим примерима.

Главни део часа

 • Важно је обрадити појам скупа, да би ученици касније усвојили једнакобројне скупове и да би се постепено увео појам броја. Ученици треба да усвоје и схвате појам скупа на основу бића и предмета који их окружују, али не усвајају скуп као посебан знак. Они ће постепено усвојити појам скупа као колекције различитих објеката, а елементе као предмете који припадају тој колекцији.
 • Ученици сами могу да схвате шта је скуп, на основу више примера. На почетку часа су набрајали чега све има на улици, у селу, на мору, у парку итд.
 • Издвојити неке примере. У селу има много оваца, крава, коза, кокошака. Како бисмо их назвали једним именом? Ученици ће вероватно рећи: „Домаће животиње.“ Наставник тада користи реч скуп и каже: „Скуп домаћих животиња.“ Пита ученике ко чини тај скуп. Увести термин члан или елемент скупа. Значи, елементи скупа домаћих животиња су: овца, крава, коза…
 • Затим ученици у другим примерима користе термине скуп, елемент скупа.
 • Посматрање, уочавање и именовање скупова на сликама из уџбеника, на странама 41 и 42, и израда задатака, око 20 минута.

Завршни део часа

 • Понудити ученицима речи: стадо, рој, чопор, крдо, јато, хрпа, гомила, букет и слично.Ученици треба да објасне значење ових речи. Затим понудити слике оваца, пчела, вукова, слонова, птица, лишћа, камења, а ученици онда повезују речи и слике.
 • Када се објасне дате речи, повезати их једном заједничком, а то је „скуп“: стадо  скуп оваца; рој  скуп пчела, итд.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

39

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Скуп. Члан (елемент) скупа

Циљ часа: формирање и приказивање скупова, правилно коришћење термина скуп и елемент скупа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Забавна mатематика, стрaна 13

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводни део часа искористити за утврђивање појма скупа и повезивање с разним особинама – боја, величина, облик и слично. Наставник припрема различиту дугмад, а ученици у групама формирају скупове према договореним критеријумима:

 • дугмад беле боје,
 • дугмад округлог облика,
 • дугмад са четири рупице, итд.

– При сваком груписању питати ученике који смо скуп добили и који су елементи тог скупа.

Главни део часа

 • Формирати скуп који чине само деца с плавим очима, скуп деце с дугом косом, скуп деце која носе мајице исте боје. Тражити од ученика у једном скупу да се ухвате за руке, да именују скуп, чланове и заједничка својства тог скупа.
 • Приказивање скупова помоћу различитих материјала. На пример, у корпу ставити различито воће – скуп воћа. Ученици набрајају елементе скупа. Затим тражити од ученика да направе скуп оловака или скуп уџбеника и да наброје елементе тог скупа.

– Цртање скупова из претходног примера.

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 13, око 15 минута.

Завршни део часa

Током завршног дела часа ученици графички приказују скупове. Наставник задаје да прикажу:

  • скуп лопти различитих боја,
  • скуп цветова исте боје,
  • скуп оловака различите дужине.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

40

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Означавање скупа

Циљ часа: схватање ознаке скупа на основу неке заједничке особине

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: фигуре и модели, лопте, Математика, стрaна 43

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник одштампа ознаку одељења на онолико папира колико има ученика у одељењу. Дели ученицима папире, а они их каче на своје мајице.

– Затим пита ученике зашто је то урадио и шта су они тиме добили – означен скуп одељења I2.

Главни део часа

 • Ученици су научили шта је скуп, како се може формирати скуп и на основу којих критеријума; именовали су елементе скупа, али га нису означавали.
 • Формирати скуп лоптица различитих боја. Питати ученике како ћемо означити тај скуп. Ученици би требало да знају одговор, а у случају да не знају, подсетити их на пример из уводног дела часа.
 • Наставник на табли приказује скуп лопти и означава га.
 • Формирати скуп само жутих лопти. Питати ученике како ћемо означити овај скуп. Пустити ученике да сами дођу до закључка да се овај скуп може означити предметом који је елемент скупа, али и бојом елемената скупа.
 • Самостална израда задатака у уџбенику, на страни 43, око 10 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

41

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Подскуп

Циљ часа: схватање подскупа као дела скупа

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, рад у паровима, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaна 44, наставни листић

Корелација: српски језик

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник прозива ученике. Кад заврши с прозивањем, пита ученике шта су они заједно. Закључује да они сви заједно чине одељење I2 – скуп ученика једног одељења. Пита Марка, шта је он – члан скупа одељења. Питати ученике колико чланова има наш скуп и које су заједничке особине чланова скупа.

– Затим образовати посебне скупове – скуп дечака и скуп девојчица.

Главни део часа

 • На основу претходног примера усвојити појам подскупа, рећи ученицима да су дечаци и девојчице подскупови скупа ученика у одељењу.
 • Рад се може наставити у паровима. Ученици праве скупове ђачког прибора, а затим издвајају подскупове свезака, оловака, гумица итд.
 • Наставник може припремити моделе геометријских фигура. Од тог скупа ученици могу формирати подскуп квадрата, подскуп правоугаоника, подскуп троуглова и подскуп кругова.

– Означавање подскупа приказати на табли, а ученици цртају пример у свескама.

– Израда задатака у уџбенику на страни 44, око 5 минута.

Завршни део часа

 • У завршном делу часа организовати рад по групама. Групе добијају листиће са исписаним речима. Њихов задатак је да формирају подскуп од речи које почињу на слово А, подскуп од речи које почињу на слово М и подскуп од речи које почињу на слово Т. Рад се организује у групама, јер нису сва деца овладала техником читања и писања.
 • Групе извештавају које су речи добили у подскуповима.
 • Рад се може организовати коришћењем слика животиња или биљака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

42

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Скуп и подскуп

Циљ часа: формирање и графичко представљање скупа и подскупа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaна 45

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник у дворишту или на поду учионице црта круг. Ученици у кругу формирају скупове на основу инструкција наставника. Захтеви могу бити:

 • Формирајте скуп дечака.
 • Формирајте скуп девојчица.
 • Формирајте скуп црнокосе деце.
 • Формирајте скуп деце која носе патике.
 • Формирајте скуп деце која имају плаву мајицу.

Главни део часа

Утврђивање до сада стечених знања остварити путем различитих активности. Рад се може организовати у мањим групама.

 • Формирање скупова од различитих предмета на основу договорених критеријума (по боји, облику и другим особинама).
 • Формирање подскупова из датих скупова.

– Цртање скупова и подскупова на основу захтева наставника.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 45, око 15 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа могућ је математички диктат.

 • Нацртај скуп лопти различитих боја.
 • Нацртај скуп цветова исте боје.
 • Нацртај скуп оловака различите дужине.
 • Нацртај скуп геометријских фигура и у њему заокружи подскуп троуглова.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

43

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Поређење скупова

Циљ часа: упоређивање скупова према броју елемената, придруживањем или пребројавањем

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaна 46, 47, 49

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник изводи групу дечака, на пример, петорицу. Задатак је да изађе онолико девојчица колико има дечака.
Разговор: „Да ли у неком скупу има више чланова? Колико чланова има скуп дечака, а колико скуп девојчица? “

– Следећа активност може бити додавање или одузимање чланова, на пример, мање дечака, а више девојчица. Питати ученике у ком скупу има више чланова и колико чланова треба да изађе из скупа с већим бројем чланова да би број чланова оба скупа био исти.

Главни део часа

– Ученици у овом узрасту могу да закључују без бројања да ли нечега има једнако, више или мање. Не морају знати бројеве да би могли да упоређују број елемената у скуповима. Да ли то могу да чине, лако ће се утврдити питањима попут: „Да ли у учионици има више паноа или прозора; ученика или столица?“ Ово је врло важно за схватање појма броја.

– Ученици треба да уочавају односе – да ли је нечега мање или више у односу на нешто друго, или је њихов број исти.

– Наставник одваја неколико предмета и ставља их на један део стола, а неколико предмета ставља на другу страну. Ученици посматрањем уочавају у којем скупу има више, а у којем мање елемената. Њихов задатак је да из скупа с већим бројем елемената додају елементе у скуп с мањим бројем, тако да оба скупа имају исти број елемената.

– Цртање једнакобројних скупова.

– Посматрање и анализа слика у уџбенику, на страни 46.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 47, око 10 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици у паровима решавају задатак из одељка И ово је математика, на страни 49.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

44

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Поређење скупова

Циљ часа: поређење скупова, придруживање елемената једног скупа елементима другог скупа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaне 48, 49, Математичке степенице 1, стране 22, 120

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици раде у паровима. Један ученик прави скуп од фломастера, а други придружује бојице тако да број фломастера и бојица у скуповима буде исти (може се користити и неки други материјал).

– Следећи задатак је да направе скуп у коме ће бити једна бојица више или мање и слично.

Главни део часа

– Утврђивање се може наставити другим активностима у којима ће ученици уочавати да ли је нечега мање, више или подједнак број.

– Израда задатака у уџбенику, на странама 48 и 49, у којима ученици треба да сваком елементу једног скупа придруже по један елемент другог скупа; да допуне слику, то јест да доврше слику тако да број елемената у скуповима буде исти; или да боје елементе у скупу тако да их има подједнак број исте боје. Од њих се тражи и да у појединим скуповима нацртају више или мање елемената него што скуп има.

– Самостална израда задатака на наставном листу III. 1. у Математичким степеницама 1, на страни 22, око 10 минута.

Завршни део часа

– У завршном делу часа проверити тачност урађених задатака помоћу решења датих на страни 120.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

45

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Скуп

Циљ часа: утврђивање знања о скупу, његовом означавању, подскупу и поређењу скупова

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуалн, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: наставни листић, Математичке степенице 1, стране 23, 120, Забавна тематика, стрaна 14

Корелација: свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа
Ученици су подељени у групе. Свака група добија наставни листић на коме су нацртана два скупа. У једном скупу су нацртане животиње, а у другом храна коју воле да једу. Задатак ученика је да свакој животињи придруже њену омиљену храну. На крају, једна животиња остаје без омиљене посластице.
Групе извештавају која је то животиња остала без хране.

Главни део часа

– Утврђивање знања о скуповима може се остварити путем различитих активности:

  • Формирањем скупова конкретних предмета према различитим критеријумима.
  • Формирањем подскупова конкретних предмета.
  • Означавањем скупова цртањем у свесци.
  • Поређењем скупова на различитом материјалу.

– Ученици подељени у уједначене хетерогене групе раде задатке на наставном листу III. 2, у Математичким степеницама 1, на страни 23, а када реше задатке, проверавају решења на страни 120.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 14, око 15 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа анализирати задатке и проверити решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

46

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројање

Циљ часа: уочавање и формирање скупова с једнаким бројем елемената, уочавање заједничког својства скупа

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaна 50

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час можемо започети активностима у школском дворишту или учионици. Формирати неколико колона ученика. У свакој колони ученици представљају један број, тако да се именују бројевима  број 1, број 2… Активности могу бити следеће:

  • Ученици се пребровају у колонама: први, други, трећи итд., а затим уназад.
  • Наставник прозове један број, на пример 3, и тада све „тројке“ из колона трче до циља који је наставник одредио.

Главни део часа

– Уочавање скупова с једнаким бројем елемента, њихово приказивање различитим материјалима и пребројавање. На тај начин ученици уочавају заједничко својство скупа, а то је број.

– Питати ученике колико табли има у учионици, колико ученика седи у једној клупи, колико има прозора у учионици, и слично.

– Следећа активност може се спровести кроз игровне активности:

  • Ученици треба да направе скуп који ће чинити онолико елемената колико је пута наставник пљеснуо рукама.
  • Наставник каже неки број, а ученици издвајају толико елемената из одређеног скупа, на пример, бојице из пернице или књиге из ранца.
  • Затим прећи на пребројавање појединих предмета у учионици, или зрневља, жетона или штапића.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 50, око 5 минута.

Завршни део часа

Током завршног дела часа могућ је математички диктат:

  • Нацртај скуп од четири бубамаре.
  • Нацртај скуп од две рибице.
  • Нацртај скуп који има цветова колико ти имаш прстију на једној руци.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

47

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Скуп

Циљ часа: систематизација знања о скуповима

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: фигуре и модели, картончићи са исписаним бројевима, Математика, стрaна 51, Математичке степенице 1, стране 24, 121

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може започети игровном активношћу. Наставник може на картонима исписати бројеве од 1 до 5. Затим подиже картон с једним бројем, а ученици формирају скуп који одговара датом броју.

Главни део часа

– Систематизација знања о скуповима може се наставити кроз игровне активности, ослањајући се на активност из уводног дела часа. На пример, формирати скуп који има за један више или мање од броја који је на картону. Формирати скуп који има пет елемената и у њему подскуп од три елемента, и слично.

– Увежбавање остварити израдом задатака у уџбенику, на страни 51, који обједињују до сада научене садржаје о скуповима. Наставник се може определити за рад у паровима или групни рад.

– Ученици самостално раде задатке на наставном листу III. 3, у Математичким степеницама 1, на страни 24, око 10 минута. Наставник чита задатке, јер нису сви ученици савладали технику читања.

Завршни део часа

Ученици помоћу решења датих на страни 121 самостално проверавају тачност урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

48

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 1

Циљ часа: уочавање и издвајање једночланих скупова, формирање броја један на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, Математика, стрaна 52

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Час почети уочавањем појединачних предмета и бића, а то могу бити једна учитељица, једна табла, једна врата, једна глава, један нос.

– Ученици набрајају још неке примере у околини којих има само по један.

Главни део часа

– Наставник може припремити онолико предмета колико има ученика у одељењу и донети их на час у кутији. Сваки ученик из кутије узима један предмет. Затим у свесци графички приказује скуп тог елемента који је извукао из кутије. Закључити да су сви добили скуп који има један елемент.

– Након схватања појма броја један, прелази се на писање цифре. Број један ученици прво исписују руком у ваздуху и прстом по клупи. Важно је да наставник објасни начин писања цифре и да га ученици тачно усвоје.

– Цртање једночланих скупова.

– Правилно записивање цифре један.

– Рад наставити посматрањем слика у уџбенику које приказују скупове од једног елемента и израдом 1. и 2. задатка на страни 52, око 5 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

49

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 2

Циљ часа: уочавање и издвајање двочланих скупова, формирање броја два на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, дидактички материјал, Математика, стрaна 53

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уочавање предмета који се налазе у пару. Ученици треба да наброје што више таквих предмета, на пример: ципеле, рукавице, трешње, две руке, две ноге, два ока, два уха и слично.

– Питати ученике шта раде када желе да добију реч на часу (подигну два прста).

– Колико ногу има ћурка, гуска, кокошка и остала живина?

Главни део часа

– Повезивање предмета у скупове од два елемента (коцкице, кликери, оловке) и именовање броја два.

– Цртање двочланих скупова.

– Правилно записивање цифре два.

– Ученици треба да схвате да се број два добија ако једнoчланом скупу додамо још један члан. Показати на конкретном материјалу, а затим графичким приказом.

– На страни 53 ученици уочавају двочлане скупове, пишу цифру два и решавају задатке у којима треба да заокруже двочлане скупове и упишу одговарајући број на основу датог скупа.

Завршни део часа

– У завршном делу часа утврдити знање ученика кроз игровне активности:

– Ходање и скакање, уз бројање: 1, 2.

– Када наставник каже „један“, ученици подижу једну руку, а када изговори „два“, обе руке. Може се играти као игра Дан–ноћ.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

50

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 3

Циљ часа: уочавање и издвајање трочланих скупова, формирање броја три на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, дидактички материјал, Математика, стрaна 54

Корелација: српски језик

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици од свог дидактичког материјала треба да направе једночлане и двочлане скупове. Затим им се каже да елементе из првог скупа придруже елементима другог и да преброје елементе новонасталог скупа. Ученици закључују да су добили трочлани скуп.

Главни део часа

– Повезивање предмета у скупове од три елемента и именовање броја три.

– Цртање трочланих скупова.

– Правилно записивање цифре три.

–Ученици треба да схвате да се број три може добити ако једночланом скупу додамо два члана, или ако три једночлана скупа повежемо у један заједнички. Показати на конкретном материјалу, а затим графичким приказом.

– На основу ових примера ученици треба да уоче да је број три за један већи од броја два и за два већи од броја један.

– На страни 54 ученици уочавају трочлане скупове, пишу цифру три и решавају задатке у којима треба да заокруже трочлане скупове и упишу одговарајући број на основу датог скупа.

Завршни део часа

– У завршном делу часа поделити ученике у групе. Све групе добијају исти задатак, а то је да међу исписаним речима пронађу само оне које се састоје од три слова.

– Када заврше с радом, групе читају речи које садрже три слова.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

51

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 1, 2, 3

Циљ часа: графичко представљање, писање и читање бројева 1, 2 и 3

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, картице са исписаним бројевима, Математика, стрaне 55, 56

Корелација: ликовна култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици раде у пару. Добијају по три картице. На половини прве картице уписан је број, 1 на половини друге број 2, а на половини треће број и 3. Њихов је задатак да на другој половини картице нацртају одговарајући број елемената; то може бити цвеће, животиње, геометријске фигуре – по избору и договору парова.

Главни део часа

– На дидактичком материјалу обновити стечена знања формирањем скупова, пребројавањем елемената, приказивањем различитих начина настајања двочланих и трочланих скупова.

– Правилно записивање бројева и графичко представљање скупова.

– Фронтални рад у уџбенику, на страни 55.

– Самостални рад на задацима на страни 56, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа урађених задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

52

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 1, 2, 3

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о бројевима 1, 2 и 3

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, картони са исписаним бројевима, Забавна математика, стрaна 15

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник има три велика картона. На првом је написан број 1, на другом број 2 и на трећем број 3. Наставник подиже један од картона, а ученици брзо од дидактичког материјала праве скуп од онолико елемената колико је задато исписаним бројем.

Главни део часа

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 15, око 15 минута.

– Увежбавање се може наставити математичким диктатом:

 • Нацртај скуп који има 3 елемента.
 • Напиши бројеве 1, 2 и 3 цифрама и речима.
 • У скупу нацртај једног лептира. У истом скупу доцртај још једног лептира и означи бројем тај скуп.
 • Нацртај скуп од три елемента. Прецртај елементе тако да у скупу остане један.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

53

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 4, 5

Циљ часа: уочавање и издвајање четворочланих и петочланих скупова, формирање бројева четири и пет на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, дидактички материјал, Математика, стрaна 57

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– При упознавању са бројевима 4 и 5 поћи од конкретних примера. Питати ученике колико точкова има аутомобил, аутобус; колико ногу имају коњ, пас, крава: колико је прстију на руци, нози и слично.

– Ученици од дидактичког материјала формирају трочлани скуп.

– Кажемо им да додају још један члан и питамо колико сада чланова има тај скуп.

– Затим им кажемо да новонасталом скупу додају још један члан, да би закључили да сада имају петочлани скуп.

Главни део часа

– Формирање четворочланих и петочланих скупова од различитог материјала.

– Цртање четворочланих и петочланих скупова.

– Бројеве 4 и 5 ученици исписују руком у ваздуху, а затим прстом по клупи.

– Упућивање ученика да погледају линијске системе на страни 57 (како стрелица прати покрет руке за писање бројева 4 и 5).

– Именовање предмета на слици и правилно записивање бројева.

– Формирање дидактичким материјалом и графичко приказивање различитих примера придруживања елемената два скупа тако да се добију четворочлани скупови:

или или итд.

– Активирање свих ученика да самостално открију разне могућности распоређивања пет предмета на подскупове – распоредити 5 штапића (жетона) на различите начине: 1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1…

Завршни део часа

Рад у пару, на конкретном материјалу.

 • Саша има 3 кликера, па је добио још 2. Колико кликера сада има Саша?
 • Поклонио је 1 кликер свом другу. Колико му је остало?

Ученици заједно долазе до решења пребројавањем кликера (без записивања и коришћења терминологије сабирања и одузимања).

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

54

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 4, 5

Циљ часа: графичко представљање, писање и читање бројева 4 и 5

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, илустративна, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 58, Забавна математика, страна 16

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Извести једног ученика, који треба да пређе 4 корака. Обележити. Од истог ученика се захтева да са истог места пређе 5 корака.

– Питати ученике када је направљена већа удаљеност и колико је више корака направљено други пут.

Главни део часа

– Ученици треба да схвате да је 5 за један веће од 4, односно да је 4 за један мање од 5.

– Формирање једночланих, двочланих, трочланих, четворочланих и петочланих скупова од дидактичког материјала. Поређење скупова – у ком скупу има најмање чланова, а у ком највише, колико у једном скупу има мање или више чланова итд.

– Формирање скупова од дидактичког материјала додавањем или одузимањем (увођење у операције сабирања и одузимања).

– Цртање четворочланих и петочланих скупова и правилно записивање цифара 4 и 5.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 58.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 16, око 15 минута.

Завршни део часа

– Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

55

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 1, 2, 3, 4, 5

Циљ часа: графичко представљање, писање и читање бројева од 1 до 5

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaнe 59, 60

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час може почети игром прозивања бројева.
Поделити ученике у групе од по пет чланова и рећи им да свака група треба да образује круг. Наставник сваком ученику у групи додели број од 1 до 5. Затим прозива један број, на пример 3, и сви ученици с тим бројем, из свих група, иступају ван круга, трче око њега и враћају се на своје место. Играч који први стигне на место доноси поен својој групи, а победник је екипа која освоји највише поена.

Главни део часа

– Даље увежбавање спровести:

 • радом на конкретном материјалу, уочавањем и бројањем предмета у скуповима;
 • формирањем скупова од дидактичког материјала;
 • графичким приказивањем скупова;
 • приказивањем различитих начина настајања скупова.

– Важно је да ученици науче редослед бројева од 1 до 5 и да наставник утврди да ученици правилно и прецизно пишу бројеве.

– После практичних активности, прећи на израду задатка у уџбенику, на страни 59.

– Самостално решавање задатака на страни 60, око 10 минута.

Завршни део часа

Провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

56

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 1, 2, 3, 4, 5

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о бројевима од 1 до 5

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, картончићи, наставни листић, Забавна математика, стрaна 17

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: правимо домине.
Ученици су подељени у пет група. Свака група добија картон правоугаоног облика. Задатак им је да на једној половини картона напишу број, а на другој нацртају одговарајући број кружића.

Главни део часа

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 17.

– Увежбавање се може наставити израдом задатака на припремљеном наставном листићу.

– Рад се може организовати у групама.

– Пример за наставни листић:

 • Дати су скупови, а ученици треба да напишу одговарајући број на основу броја чланова скупа.
 • Заокруживање одређеног броја фигура на слици на основу задатог броја.
 • На основу датог броја ученици уцртавају одговарајући број чланова.
 • Повезивање скупа с одговарајућим бројем.
 • Допуњавање скупа до означеног броја.
 • Настављање низа бројева, на пример: 1, 2, 3, 4, 5, __, __, __, __, __; или 1, 1, 2, 2, 3, 3, __, __, __, __,__ .

Завршни део часа

Повратна информација се може остварити тако што групе између себе размене листиће. Наставник свакој групи даје решења, на основу којих прегледају задатке.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

57

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 1 до 5

Циљ часа: систематизацијa стечених знања о бројевима од 1 до 5

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: дидактички материјал, картончићи са исписаним бројевима, Математика, стрaна 61, Математичке степенице 1, стране 25, 121

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: Погоди који сам број! Један ученик телом показује број, а остали погађају. Ученик описује број, на пример: „Да би ме написао, треба да напишеш две праве линије (број 1)“, или: „Личим на једно слово (број 3)“.

Главни део часа

– Припремити картончиће на којима су исписани бројеви од 1 до 5. Када наставник покаже неки број, ученици га приказују цртањем скупа с одговарајућим бројем елемената и записују га цифром и речима.

– Ученици излазе пред таблу и користећи магнете или сличице приказују како све може настати петочлани скуп – не само разврставањем елемената у два скупа, већ и на начин када се у петочланом скупу налазе три, четири или пет скупова.

– Писање различитих низова бројева, цифрама и сликама, на пример:
1, 3, 5, 1, __, __, __, __, __

– Фронтални рад на задацима у уџбенику, на страни 61.

– Самостална израда задатака из наставног листа III. 4, у Математичким степеницама 1, на страни 25, око 15 минута.

Завршни део часа

Ученици помоћу решења са стране 121 самостално проверавају и исправљају задатке.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

58

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Трећа провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспособљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења, јер ученици у овом периоду још увек не читају добро и брзо.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 10 минута, јер се сваки задатак ученицима мора добро објаснити.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Процена успешности и тежине задатака.

– Време предвиђено за рад – око 5 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

59

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знаци < (мање) и > (веће)

Циљ часа: усвајање појмова „мање од“ и „веће од“; правилно писање, читање и коришћење знакова

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, кутијице, дидактички материјал, Математика, стрaна 62

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Припремити пет истих кутијица од лекова или шибица. Ставити на сто једну кутију, до ње две кутије, једну на другу, и тако редом, до пет сложених кутија.

Питати ученике који је ред најнижи, а који највиши и зашто.

Главни део часа

– На основу претходне активности ученици лако могу да уоче за колико је неки број мањи или већи од другог броја. Ученици ће приликом поређења користити речи „мањи“ и „већи“ и зато неће бити тешко увести термине „мање од“ и „веће од“.

– Ученици често греше у писању ових знакова. Зато је најбоље приказати их графички:

Писање и читање знакова: 1 је мање од 3, 3 је веће од 1.

– Разумевање знакова и њихово записивање проверити помоћу слике у уџбенику.

– Израда 1. и 2. задатка у уџбенику, на страни 62, око 10 минута. У првом задатку ученици пишу знаке < и >, а у другом задатку заједнички анализирају и уписују одговарајући број или знак.

Завршни део часа

– Ученике поделити у групе. Њихов задатак је да направе једночлани, двочлани, трочлани, четворочлани и петочлани скуп.

– Одређеном броју група дати задатак да их поређају по величини, од скупа с најмањим бројем елемената до скупа с највећим бројем елемената, а другом броју група задати да ређају скупове од скупа с највећим до скупа с најмањим бројем елемената.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

60

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знаци < (мање) и > (веће)

Циљ часа: правилно читање и писање записане неједнакости

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, дидактички материјал, Математика, стрaне 63, 64

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Обновити односе „мање од“ и „веће од“ на дидактичком материјалу и упоређивањем скупова девојчица и дечака, оловака, коцкица и слично.

Главни део часа

– Помоћу апликација представити још неколико примера и поредити их коришћењем знакова „мање од“ и „веће од“.

– Након овог поређења, сликовитим приказима прећи на поређење бројева.

– Ређати бројеве од 1 до 5, од најмањег до највећег и од највећег до најмањег.

– Фронтални рад на задацима у уџбенику, на страни 64, око 10 минута. Задатке чита наставник или ученик који зна да чита, а остали ученици анализирају задатке и решавају их.

– Самостална израда задатака на страни 63, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

61

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Упоређивање бројева од 1 до 5

Циљ часа: поређење бројева уз првилно коришћење математичке терминологије

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, наставни листић, Забавна математика,
стрaна 18

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: рад с дидактичким материјалом.

 • Формирање скупова с различитим бројем елемената.
 • Уређивање по величини, од највећег до најмањег и од најмањег до највећег.
 • Пребројавање елемената скупова и установљавање који скуп има најмањи, а који највећи број елемената.
 • Упоређивање скупова.

Главни део часа

– Утврђивање остварити на различите начине:

 • Увежбавањем правилног читања и писања неједнакости.
 • Упоређивањем бројева од 1 до 5.
 • Уређивањем бројева по величини, од најмањег до највећег и од највећег до најмањег.
 • Израдом задатака у Забавној математици на страни 18, око 15 минута. Ученици анализирају задатке и уписују одговарајући знак, < или >. Други део задатка раде самостално. Ако правилно обоје поља, добиће лепу слику.

– Десетоминутном израдом задатака на листићу проверити како су ученици савладали ову наставну јединицу. Задаци могу бити овог типа:

 1. Графички приказати дати однос бројева.
 2. На основу неједнакости нацртати одговарајући број елемената у скуповима.
 3. Поређење бројева уписивањем одговарајућег знака.
 4. Уредити бројеве по величини.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

62

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знак + (плус, више)

Циљ часа: усвајање знака „плус“ у записивању одговарајућег израза

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 65

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Час почети активностима са 59. часа, ређањем кутијица у редове. Почиње се с једном кутијом, и на њу се додаје још једна. Питати ученике колико је било кутија, а колико смо додали. Затим на те кутије ставити још три и поставити исто питање.

Главни део часа

– Рећи ученицима да се додавање може записати помоћу знака.

– Увести писање и читање знака + и применити га на наведеним примерима:

1 + 1 2 + 3

– Писати израз без знака једнакости. Ученике уводити у сабирање путем здруживања елемената два скупа или додавањем елемената једног скупа елементима другог скупа.

– На основу још неколико примера помоћу дидактичког материјала слушају одговарајуће изразе и написати их, уз инсистирање на правилном читању на два начина (један плус један или један више један).

– Израда задатака у уџбенику, на страни 65, око 15 минута.

Завршни део часа

Завршну активност остварити радом у паровима. Наставник записује израз на табли, а парови треба да га прикажу најпре на дидактичком материјалу, а затим и графички.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

63

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знак = (једнако)

Циљ часа: усвајање знака „једнако“ и правилно записивање израза

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Забавна математика, страна 19, Математика, стрaна 66

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа утврдити знања о знаку „плус“ израдом задатака у Забавној математици, страна 19. Ученици на основу датих слика записују одговарајуће изразе и читају их гласно ради увежбавања правилне математичке терминологије.

Главни део часа

– Увођење знака „једнако“ надовезати на пример с претходног часа (ређање и додавање кутијица).

– Ученици врло лако могу да израчунају збир два броја (појам збир се још не уводи) на основу конкретног материјала. На претходном часу уведен је само бројевни израз, без знака једнакости.

– Додати једној кутији још једну и питати ученике колико укупно има кутија. Они ће без тешкоћа доћи до закључка да укупно има две кутије.

– Увести знак „једнако“ и записати израз: 1 + 1 = 2

– Читање израза: „Један плус један једнако је два.“

– Урадити још неколико конкретних примера с тачним записивањем, читањем и израчунавањем.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 66, око 10 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

64

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знак – (минус, мање)

Циљ часа: усвајање знака „минус“ у записивању одговарајућег израза

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 67, Забавна математика, страна 21

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Рачунска операција одузимања такође се уводи помоћу конкретних примера, као издвајање елемената из датог скупа.

– Као што су кутије додаване, сада се из реда који чини пет сложених кутија једна уклања. Питати ученике колико је кутија било, а колико је кутија склоњено.

Главни део часа

– На основу претходног примера увести писање и читање знака – (минус или мање) и применити га на наведеном примеру: 5 – 1 (пет минус један, или пет мање један).

– Затим питати ученике колико је кутија остало када је једна склоњена. Ученици пребројавањем долазе до резултата, а израз се записује са знаком једнакости:

5 – 1 = 4

– Помоћу дидактичког материјала урадити још примера одузимања, а затим прећи на графичко приказивање одузимања прецртавањем елемената:

– Израда задатака у уџбенику, на страни 67.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 21, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

65

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знаци „плус“, „једнако“, „минус“

Циљ часа: правилно записивање, читање и израчунавање израза коришћењем

знакова +, – и =

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Забавна математика, стрaна 20, Математичке степенице1, стране 26, 122

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Као мотивација за час може послужити бојење слике на основу инструкција у задатку (Забавна математика, страна 20, 1. задатак).

– Израдом овог задатка утврђује се знање о знацима < и >.

Главни део часа

– Рад се наставља разним активностима на основу којих ученици могу да утврде сабирање и одузимање до броја 5:

 • Извести три ученика, а затим још два. Колико сада има ученика?
 • Издвојити четири ученика и једном рећи да се врати на своје место. Колико је ученика остало?
 • Ученици треба да запишу једнакости на основу претходних активности.
 • Приказивање сабирања и одузимања помоћу дидактичког материјала.
 • Графичко приказивање сабирања и одузимања.
 • Читање и писање израза (задаци 2 и 3 у Забавној математици).
 • Посебну пажњу посветити одузимању, јер је то ученицима увек теже од сабирања.

– Израда задатака у Математичким степеницама 1, на страни 26. Наставник се може определити за групни рад. Након рада, ученици проверавају тачност задатака помоћу решења са стране 122.

Завршни део часа

У завршном делу часа математичким диктатом утврдити да ли ученици знају да правилно запишу и израчунају израз.

 • Два плус два једнако је…
 • Четири минус три једнако је…
 • Три плус два једнако је…
 • Пет минус два једнако је…

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

66

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Нула

Циљ часа: схватање да је број нула празан скуп и разлика два једнака броја

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученике упознати с бројем нула преко празног скупа. У корпу ставити пет јабука тако да их ученици виде. Затим из корпе извадити једну јабуку, а ученици треба да утврде да су у корпи остале четири јабуке, и тако редом, док се не дође до празне корпе. Ученици ће рећи да у корпи нема више јабука, или да се у корпи не налази ништа.

Главни део часа

– Увести појам празног скупа, који се обележава цифром 0. То значи да у том скупу има 0 елемената.

– Број 0 ученици не треба да схвате као „ништа“, јер је нула важна цифра за писање других бројева и рачунање. Број 0 нема важности у самом бројању.

– Усвајање и писање цифре 0 и уочавање њеног места у низу бројева до пет.

– Уочавање и схватање нуле као броја елемената празног скупа и резултата одузимања два једнака броја.

– Тражити од ученика да понове активност из уводног дела часа, а затим записати: 5 – 5 = 0

– Наставник може да на табли нацрта три цвета, а затим их избрише. Питати ученике како ће записати оно што је наставник урадио (3 – 3 = 0).

Завршни део часа

Записивање свих разлика до броја 5 у којима је резултат нула. Ученици самостално записују, а затим читају добијене изразе.

1 – 1 = 0 2 – 2= 0 3 – 3 = 0 4 – 4 = 0 5 – 5 = 0

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

67

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Нула

Циљ часа: схватање својства нуле у сабирању и одузимању

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaна 22, Математика, страна 68

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа израдом 1. и 2. задатка у Забавној математици, страна 22, обновити стечена знања о скуповима и одузимању у скуповима прецртавањем елемената.

Главни део часа

– Наставник може, ако за то има могућности, сваком ученику дати једну бомбону (или нешто друго) и рећи им да је поједу. Ученици треба да запишу тај израз и понове да се нула добија када се одузимају два иста броја.

– Показати ученицима да се додавањем нуле неком броју резултат не мења, јер том броју заправо нисмо додали ништа:

4 + 0 = 4

– Исто ће се догодити ако се нула одузме од неког броја, што значи да ће резултат бити једнак броју од којег смо одузимали:

4 – 0 = 4

– Увежбавање сабирања и одузимања на задацима у уџбенику, на страни 68, око 10 минута.

– Посебну пажњу обратити на примере у којима недостаје сабирак, умањеник или умањилац. Током решавања ових задатака треба говорити наглас.

2 + __ = 2 (Који број треба додати броју два да би се добио број два?)

2 – __ = 2 (Који број треба одузети од броја 2 да би остало 2?)

– Самостални рад у Забавној математици, на страни 22, задаци 3 и 4.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

68

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 6, 7

Циљ часа: уочавање и издвајање шесточланих и седмочланих скупова, формирање броја шест и седам на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 69

Корелација: свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Од дидактичког материјала образовати скуп од пет елемената. Додати скупу један елемент, чиме се добија шесточлани скуп. Додавањем још једног елемента шесточланом скупу добија се седмочлани скуп.

Главни део часа

– Обраду бројева 6 и 7 почети опет од конкретног материјала, уочавањем шесточланих и седмочланих скупова. Број шест може се повезати с коцкицом за јамб, а број седам са седам дана у недељи.

– Правилно записивање бројева 6 и 7 (пратити стрелице – уџбеник, страна 69). Обратити пажњу на то да се цифра броја 7 може писати на два начина – са цртом или без ње, а да ми ту цифру записујемо без црте.

– Графичко приказивање шесточланих и седмочланих скупова.

– Ученици су схватили да је број шест збир бројева пет и један, а број седам збир бројева шест и један. Приказати и друге могућности за добијање бројева шест и седам. То се прво може учинити на конкретном материјалу, а затим записивањем бројевних израза.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, страна 69, око 5 минута.

Завршни део часа

Повратна информација о урађеним задацима.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

69

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 6, 7

Циљ часа: правилно читање и записивање бројева 6 и 7, проширивање знања о упоређивању бројева, сабирању и одузимању до броја 7

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 70

Корелација: физичко васпитање, свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра Дани у недељи. Ученици се поделе у групе од по седморо и стану у колоне. Ученици се именују данима у недељи, на пример, први ученик је понедељак, други уторак, и тако редом до недеље. Наставник говори назив једног дана у недељи, на пример среде, а ученици из свих група који су добили име „среда“ трче око своје колоне и враћају се на место. Група чији је играч оптрчао круг и први се вратио на своје место, добија поен. Игру понављати за остале дане, а наставник може дане у недељи заменити бројевима.

Главни део часа

– Приликом обрађивања бројева до пет више пажње посвећује се образовању скупова и повезивању броја с елементима скупа и обрнуто. Након што су ученици то у потпуности усвојили, од броја шест више пажње посветити упоређивању бројева, сабирању и одузимању.

– Увежбавање остварити примерима задатака у којима ученици треба да пореде бројеве од 0 до 7 и сабирају и одузимају до 7, најпре на дидактичком материјалу, а затим записивањем и израчунавањем израза.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 70, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа могућ је математички диктат:

   • Поређај бројеве од 0 до 7, од највећег до најмањег.
   • Прикажи цртежом један начин добијања броја шест.
   • Израчунај колико радних дана има у недељи, ако знаш да викенд има 2 дана (напоменути да ученици не треба да пишу број дана, већ да израчунају: 7 – 2 = 5).

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

70

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Знаци < , >, =, +, –

Циљ часа: систематизација знања о математичким знацима и до сада усвојеним бројевима

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 71, Математичке степенице 1, стране 27 и 122

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици подељени у уједначене хетерогене групе раде задатке са наставног листа III. 6, у Математичким степеницама 1, на страни 27. Групе се такмиче у брзини и тачности рада. Група која прва тачно уради све задатке побеђује, а ако има грешака у раду, побеђује група која све задатке уради тачно или група која има најмање грешака.

Главни део часа

– Увежбавање остварити различитим активностима:

  • Уочавање скупова на примерима у непосредној околини.
  • Формирање скупова од дидактичког материјала.
  • Пребројавање и поређење скупова коришћењем правилне терминологије.
  • Правилно записивање датих поређења.
  • Сабирање и одузимање бројева на конкретном материјалу и правилно записивање и читање.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 71, којима се систематизују знања о знацима „мање од“, „веће од“, „плус“, „једнако“ и „минус“ и бројевима 6 и 7, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа у пару проверити тачност урађених задатака и дати додатна објашњења ако је потребно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

71

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 8

Циљ часа: уочавање и издвајање осмочланих скупова, формирање броја осам на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: апликације, дидактички материјал, Математика, стрaна 72

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводни задатак: наставник цртежом или апликацијама приказује шесточлани, седмочлани и осмочлани скуп. Ученици пребројавају елементе скупова и долазе до закључка да у трећем скупу има осам елемената. Наставник пита колико у другом скупу има више елемената него у првом, а колико више елемената има у трећем скупу у односу на други скуп. Закључити да се број осам добија додавањем броја један броју седам.

Главни део часа

– Издвајање осмочланих скупова.

– Графичко приказивање осмочланог скупа.

– Записивање броја 8.

– Уочавање различитих могућности за добијање броја 8 помоћу дидактичког материјала. Рад се може организовати у мањим групама.

– Записивање одговарајућих израза. Не заборавите израз: 0 + 8 = 8

– Израда задатака у уџбенику, на страни 72, око 10 минута.

Напомена: Ако наставник увиди да су ученици добро схватили начине за добијање броја 8 придруживањем два скупа, односно сабирањем два броја, може показати и друге начине добијања броја 8, на пример: 4 + 2 + 2; 3 + 2 + 3; 2 + 2 + 2 + 2; итд.

Завршни део часа

У завршном делу часа дати неколико примера сабирања и одузимања до 8, које ученици раде самостално и проверавају резултате на табли.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

72

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 9

Циљ часа: уочавање и издвајање деветочланих скупова, формирање броја девет на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, апликације, коцкице, дидактички материјал, Математика, стрaна 73

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност се може остварити помоћу цртежа и апликација или ређањем коцкица. Циљ активности је да ученици схвате појам броја девет тако што се осмочланом скупу додаје још један члан.

Главни део часа

– Формирање и графичко приказивање деветочланог скупа.

– Записивање броја девет.

– Организовање рада у паровима, уз употребу дидактичког материјала. Ученици сами треба да открију различите могућности за добијање броја девет.

– Све збирове записати на табли.

– Ученицима понудити и тежа решења – добијање збира помоћу три или више сабирака.

– За увежбавање користити примере у којима ће ученици упоређивати збирове (4. задатак у уџбенику). Рећи ученицима да најпре израчунају леву и десну страну, и да их затим пореде. Резултате могу записати са стране или изнад израза да би лакше могли да их упореде.

– Самостални рад у уџбенику, на страни 73, задаци 1, 2 и 3, око 10 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа 73

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 10

Циљ часа: уочавање и издвајање десеточланих скупова, формирање броја десет на конкретном материјалу, усвајање термина и математичког записивања; усвајање појмова једноцифрених и двоцифрених бројева

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, картончићи

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Број десет ученици најлакше повезују с бројем прстију на рукама или новчаницом од десет динара. Бројати с ученицима од један до десет. Питати их од којег је броја број десет већи за један. Који је највећи број који смо до сада научили?

Главни део часа

– Записати број десет на табли и питати ученике по чему се он разликује од других бројева које знају. Ученици ће лако закључити да написани број чине две цифре, 1 и 0.

– Утврдити да се знаци за писање бројева зову цифре и да помоћу њих можемо записати све бројеве. Ученицима се може прочитати занимљива прича о свађи цифара.

„Једном су се цифре посвађале с нулом и рекле јој:

– Ти си цифра као и ми, али, ако хоћеш право, ти ништа не значиш!

– Ево, на пример, ја – испрси се двојка. Ако ученик изабере цифру два, може да поједе два сладоледа. Узме ли тебе, не може да поједе ништа.

– Тачно, ти си ништа! – заграјаше остале цифре.

– Ништа, ништа! – заграјаше остале цифре.

– Ви сте глупе и ништа не разумете – рече нула. – Ето, на пример, ти, јединице. Стаћу с твоје десне стране. Шта си сада постала? Одговори ми!“

Питати ученике шта се догодило с јединицом када је цифра нула стала с њене десне стране.

– Увести појмове једноцифреног и двоцифреног броја. Објаснити ученицима да се број десет пише помоћу две цифре и да се зато назива двоцифреним бројем, а да се бројеви који се пишу једном цифром називају једноцифреним бројевима.

– Правилно записивање броја десет и цртање скупа који има десет елемената.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици добијају картончиће на којима треба да испишу бројеве од 0 до 10. Када заврше, наставник каже један број, а ученици подижу одговарајући картончић.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

74

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Број 10

Циљ часа: утврђивање знања о једноцифреним и двоцифреним бројевима и броју 10

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картончићи са исписаним бројевима, конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaне 74, 75

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа утврдити знања о цифри као знаку за записивање бројева, једноцифреним и двоцифреним бројевима, као и писању броја десет помоћу две цифре.

– Формирање десеточланог скупа помоћу металних новчаница од једног динара.

Главни део часа

– На основу формираног скупа, ученици уочавају за колико је број десет већи од броја осам, пет, два итд.

– Помоћу новчаница од једног динара, ученици у пару приказују све начине за добијање броја десет.

– Записивање збирова и разлика у уџбенику, на страни 74. Ученици на основу слике у уџбенику – кружића у две боје, пишу одговарајуће збирове и разлике.

– Увежбавање сабирања и одузимања у скупу бројева до десет.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 75.

Завршни део часа

Наставник подиже картончић на коме је написан један број. Задатак ученика је да подигну картончић са одговарајућим бројем, тако да та два броја дају збир 10. На пример, наставник подиже картончић с бројем 6, а ученици треба да подигну картончић с бројем 4.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

75

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 10

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о бројевима до 10, о упоређивању, сабирању и одузимању до 10

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, страна 28, дидактички материјал, наставни листић, Забавна математика, стране 23, 24

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици подељени у уједначене хетерогене групе раде задатке са наставног листа III. 7, у Математичким степеницама 1, на страни 28. Групе се такмиче у брзини и тачности рада. Група која прва тачно уради све задатке побеђује, а ако има грешака у раду, побеђује група која све задатке уради тачно или група која има најмање грешака.

Главни део часа

– За увежбавање користити различите активности:

 • рад на конкретном материјалу, уочавање и бројање предмета у скуповима;
 • формирање скупова од дидактичког материјала;
 • графичко приказивање скупова;
 • приказивање различитих начина настајања скупова.

– После практичних активности, прећи на израду задатака у Забавној математици, стране 23 и 24, око 20 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати следећи задаци:

  1. Записати бројеве цифрама и речима.
  2. Доцртати тачкице на доминама тако да на свакој домини буде укупно 10 тачкица.
  3. Прецртати елементе у скупу тако да у њему остане онолико елемената колико је уписано у квадратић.
  4. Упоредити дате бројеве.
  5. Ређати дате бројеве од најмањег до највећег и од највећег до најмањег.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

76

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Редни бројеви

Циљ часа: усвајање појма редног броја као својства којим је одређено место елемената у низу, читање и писање редних бројева

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: слика, текст

Корелација: српски језик

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Прочитати или испричати ученицима причу Деда и репа. Добро би било да постоји илустрација приче, да ученици могу боље да уоче редослед ликова. Питати их ко је први покушао да ишчупа репу, ко је помогао деди, ко је био трећи у реду, четврти, итд. Питати ученике које су речи коришћене за исказивање редоследа ликова који су учествовали у чупању репе.

Главни део часа

– Увести појам редног броја као броја којим се исказује неки редослед. Записати на табли:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

– Ученици уочавају да су у другом реду написани бројеви с тачком. Наставник чита бројеве у првом реду и бројеве у другом реду, а ученици могу да уоче разлику (један – први; два – други, итд.). Наставник говори ученицима да бројеви у првом реду означавају колико нечега има, а бројеви у другом реду означавају место које неко заузима у реду (низу).

– Усвајање термина „редни бројеви“.

– Питати ученике да ли знају када се користе редни бројеви. Они ће сигурно поменути неке дечје игре или спортске игре, или, на пример, ред који образују ученици када некуд иду.

– Ако ученици не знају шта се може изразити редним бројевима, наставник их може подсетити на то да су они ученици првог разреда, а да ће наредне године бити ученици другог разреда, да се неки телевизијски програми називају редним бројевима, затим да се њима одређују датуми, редови седишта у биоскопу или позоришту.

– Записивање редних бројева речима.

Завршни део часа

У завршном делу часа могућ је математички диктат у виду записивања бројева. Наставник изговара бројеве, основне и редне, а ученици записују: други, три, шест, десети, пет, осам, осми, девети, седам, четврти.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

77

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Редни бројеви

Циљ часа: правилно читање и писање редних бројева и разликовање основних и редних бројева

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 76

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник изводи десет ученика, који треба да стану у врсту. Од осталих ученика тражи да правилно изговарају редне бројеве, тако што ће, на пример, говорити: „Први у реду је Марко. Сања је друга“ итд.

Главни део часа

– За увежбавање користити различите активности.

– Читање основних и редних бројева од 1 до 10.

– Писање редних бројева увежбавати одговарањем на питања, усменим и писменим путем. Питања могу бити:

 • Који си разред?
 • У ком реду седи Тања?
 • На ком спрату станујеш?
 • Анализирање распореда часова: Који час по реду је данас математика? У петак имамо час ликовне културе. Који је то час по реду?

– Израда задатака у уџбенику, на страни 76, око 15 минута.

Завршни део часа

Самостални рад: Нацртати пет кућица и рећи ученицима да их обележе редним бројевима. Затим рећи да у трећој кући живи Марија. Ученици у трећој кући уписују реч „Марија“. У петој кући живи Коста; његово име уписују у пету кућу, итд.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

78

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Редни бројеви

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о редним бројевима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, страна 77, Забавна математика, стрaна 25

Корелација: физичко васпитање, свет око нас

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводни део часа може се организовати у школском дворишту или фискултурној сали. Могуће су разне игре, на пример трчање, брзо ходање, скакање и слично, а на крају сваке игре треба утврдити редослед којим су ученици стизали на циљ. Игре се могу организовати распоређивањем ученика у неколико екипа, а на крају сваке игре се проглашава победник.

Главни део часа

– Утврђивање знања о редним бројевима остварити на разне начине:

 • Уочавање редних бројева на разним примерима.
 • Читање и писање редних бројева.
 • За увежбавање користити решавање задатака у уџбенику, на страни 77, око 10 минута. Посебну пажњу посветити задацима из дела И ово је математика. Помоћи ученицима да реше ове задатке на конкретном материјалу и путем цртежа.
 • Повезивање редних бројева с данима у недељи – 1. дан у недељи је понедељак, 2. дан је уторак итд. Повезивање и с месецима у години, први месец у години је јануар, други је фебруар итд. Писање датума: Данас је, на пример, 26. 10. 2008. Читање датума и објашњавање како се он записује: најпре дан, затим месец и на крају година.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 25, око 10 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

79

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Претходник и следбеник

Циљ часа: усвајање појмова и термина „претходник“ и „следбеник“ на конкретним примерима, уочавање и схватање да сваки број има своj претходник и следбеник

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, дидактички материјал, картончићи с бројевима, Математика, стрaна 78

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Неколико ученика прави возић, а остали ученици треба да установе ко стоји испред, а ко иза некога. На пример, испред Јована стоји Драган, а следећи у реду је Иван.

Главни део часа

– Ученици треба да схвате појам претходника као броја који претходи датом броју – број за један мањи – а појам следбеника као броја који следи том броју – број за један већи од датог броја.

– За усвајање појмова „претходник“ и „следбеник“ могу се користити кутијице сложене у десет редова, тако да у првом реду буде једна кутијица, у другом две, итд., до десетог, у којем је десет кутијица. Ученици лако могу да уоче да је сваки следећи број за један већи од претходног. Уводимо појам следбеника као броја који следи иза датог броја. На исти начин ученици могу да уоче да сваки број има претходник – то је број који је за један мањи од њега.

– Закључујемо да сваки број има свој претходник и свој следбеник.

– Уочавање места бројева у низу од нула до десет. Питати ученике да ли број 0 има свој претходник.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 78, око 20 минута.

Завршни део часа

Користити картончиће с бројевима. Наставник покаже један број, а деца треба да подигну картончић на коме је написан његов претходник или следбеник, зависно од инструкција наставника.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

80

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Претходник и следбеник

Циљ часа: правилна употреба термина „претходник“, „следбеник“ и релације „бити између“, и примена на бројевима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: коцкице, Забавна математика, стрaна 26

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник наводи неки број – прозвана девојчица треба да каже који је претходник тог броја, а дечак који је његов следбеник. Улоге се у другом кругу могу заменити. Игра се може организовати и тако да један ученик наведе број и прозове друга или другарицу, а прозвани ученик треба да каже који је претходник наведеног броја. Ако тачно одговори, он задаје број и прозива следећег ученика. Игра се може поновити навођењем следбеника.

Главни део часа

– Увежбавање појмова претходника и следбеника може се остварити активностима с коцкама различитих боја. Ређати коцкице према инструкцијама наставника, на пример, плава коцкица је следбеник зелене, жута коцкица је између црвене и зелене, а наранџаста је претходник црвене.

– Осим појмова „претходник“ и „следбеник“, користити релацију „бити између“, а то се односи на број који се налази између претходника и следбеника.

– За увежбавање користити решавање задатака на табли. Ученици одређују претходник и следбеник датог броја, као и број који се налази између два броја.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 26, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа у пару проверити тачност урађених задатака и дати додатна објашњења ако је потребно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

81

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 10

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о бројевима од 0 до 10

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, стрaна 79

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Игра Трка бројева. Ученици се поделе у две групе од по десеторо, које су удаљене једна од друге 10–15 метара. Групе стоје једна наспрам друге и сваки ученик у групи именује се једним бројем. Између група се поставља лопта. Наставник прозива један број или показује картончић с тим бројем, на пример 6. Тада ученици из обе групе који су именовани тим бројем трче до лопте. Победник је онај ко први стигне, а побеђује екипа која освоји више поена. Игра траје док се не прозову сви бројеви.

Главни део часа

– За увежбавање користити решавање задатака у уџбенику, страна 79, око 20 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

 1. Допунити скупове до датог броја.
 2. Низ бројева, на пример: 7, 3, 8, 5, 2, 9, поређати од најмањег до највећег.
 3. Дате бројеве, на пример: 6. 3 4 9. 8. 10, записати речима.
 4. Сабирање и одузимање бројева до 10 у виду таблице.
 5. Одредити претходник, следбеник и број између.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

82

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 10

Циљ часа: систематизација знања о сабирању и одузимању бројева до 10, редним бројевима, претходнику и следбенику

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, стране 65, 31, 124, Математика, стрaне 80, 81

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Томбола с бројевима до 10. Материјал за томболу и детаљан опис игре дати су у Математичким степеницама 1 (страна 65). Овом активношћу ученици увежбавају познавање бројева прве десетице, одређивање претходника и следбеника неког броја, одређивање броја „за 1 већи“ и „за 1 мањи“ од датог броја и рачунање у скупу бројева до 10.

Главни део часа

– Утврђивање и проширивање знања о бројевима до 10, поређењу бројева, редним бројевима, сабирању и одузимању бројева до 10, претходнику и следбенику може се спровести различитим активностима и израдом задатака.

– Из сваке области урадити задатак и проверити да ли ученици правилно користе математичку терминологију.

– На страни 80 налазе се задаци из одељка И ово је математика. Ученици их могу решавати у паровима.

– Ученици подељени у уједначене хетерогене групе решавају задатке на наставном листу III. 10, у Матеметичким степеницама 1, на страни 31, а када заврше рад, проверавају тачност помоћу решења са стране 124.

– Самостални рад у уџбенику, страна 81, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

83

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Четврта провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспособљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 5 минута.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Повратна информација – процена успешности решавања задатака, увид у тежину задатака и евиденција урађеног.

– Време предвиђено за рад – око 10 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

84

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирци и збир. Сабирање

Циљ часа: усвајање термина „први сабирак“, „други сабирак“, „збир“ и схватање да се укупан број одређује сабирањем

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети или бића, Математика, стрaна 82

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник изводи неколико девојчица, а затим им придружује неколико дечака, на пример, четири девојчице и три дечака. Пита остале ученике колико има девојчица, колико дечака, а колико их је заједно. Записују израз на табли и израчунавају.

Главни део часа

– На основу написаног израза ученици усвајају термине „први сабирак“, „други сабирак“ и „збир“.

– Важно је да ученици схвате да је и израз 4 + 3 збир, као и резултат сабирања, а да се збир – укупан број – добија сабирањем.

– Наставник чита израз: „Збир бројева 4 и 3 је број 7“, или: „Седам је збир бројева 4 и 3.“

– Ученици увежбавају правилно читање и писање израза уз истрајавање наставника да користе одговарајуће термине.

– Израда задатака у уџбенику на страни 82, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа може се дати математички диктат. Наставник чита изразе, на пример, шест плус три, два више пет и слично, а ученици записују и израчунавају изразе.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

85

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирци и збир. Сабирање

Циљ часа: развијање математичког језика уз коришћење одређене терминологије и записивање одговарајућих израза

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaна 27

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на једноставним примерима утврдити да ли су ученици усвојили и запамтили терминологију.

Главни део часа

– За увежбавање користити задатке које даје наставник, а ученици их решавају на табли. Важно је да правилно читају и да, док записују израз, упоредо исправно користе одговарајуће термине.

– Решавање једноставних текстуалних задатака различитог типа. Текстуалним задацима утврдити терминологију, а то значи давати задатке типа:

 • Израчунај збир бројева ___ и ___.
 • Први сабирак је број __, а други сабирак број __. Израчунај збир.
 • Броју __ додај број __.
 • Број ___ увећај за ___.

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 27, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици у паровима састављају текст задатка на основу датог израза.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

86

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирци и збир. Сабирање

Циљ часа: утврђивање усвојености операције сабирања, потребне терминологије, тачности записивања и израчунавања збира на основу текстуалног записа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, страна 83, Забавна математика, стрaна 28

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици раде задатке у Забавној математици, на страни 28. Решавањем ових задатака увежбавају сабирање, а када тачно ураде све примере, бојењем датих слика добиће једну реч.

Главни део часа

– Увежбавање правилног читања и писања израза уз употребу одговарајуће терминологије.

– Решавање текстуалних задатака.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 83, око 15 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

 1. Сабери бројеве 6 и 3.
 2. Израчунај збир бројева 5 и 1.
 3. Броју 4 додај број 6.
 4. Ако су сабирци 2 и 7, израчунај збир.
 5. Тата је упецао 3 рибе, а син 4. Колико риба су упецали заједно?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

87

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Замена места сабирака

Циљ часа: усвајање закона комутације на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: апликације, магнети, дидактички материјал, Математика, стрaна 84

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици раде у паровима помоћу дидактичког материјала. Један ученик добија задатак да сабере четири плава и три црвена жетона (штапића), а други да сабере три црвена и четири плава. Затим записују изразе и израчунавају њихове вредности. Када то ураде, добијени збирови се упоређују, а наставник записује једнакост коју је добила прва група и једнакост коју је добила друга група:

4 + 3 = 7 3 + 4 = 7

Главни део часа

– Наставник објашњава да су оба решења тачна. Потом ученици треба сами да закључе зашто је збир у оба примера исти. Ако ученици не дођу сами до закључка, објаснити им да су сабирци само заменили места, а да је збир при том остао исти.

– Затим наставник узима кликере. У левој руци држи три, а у десној два кликера. Пита ученике колико укупно има кликера и да ли ће се њихов укупан број променити ако кликери у левој и десној руци замене места. Тражити од ученика да образложе одговор.

– Разговарати с ученицима о уводној слици у уџбенику, на страни 84.

– Решавање задатака у уџбенику, око 15 минута.

Завршни део часа

Помоћу апликација или магнета наставник приказује збир два броја, а задатак ученика је да тај збир запишу на два начина.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

88

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Замена места сабирака

Циљ часа: примена закона комутације на нивоу решавања задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 85, Забавна математика, страна 29

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа вежбати сабирање тако што ће наставник усменим путем постављати задатке, а ученици треба да за што краће време дају тачан одговор.

Главни део часа

– Ученици сликовно приказују дате збирове и записују их на два начина.

– На основу неколико примера ученици треба да схвате да се применом замене места сабирака лакше рачуна збир. Питати их шта им је лакше да саберу:

6 + 4 или 4 + 6; 8 + 2 или 2 + 8

– За вежбање користити задатке у уџбенику, на страни 85.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 29, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера да ли су их ученици тачно решили. Ученици могу сами да провере да ли су тачно урадили први задатак, на основу слике коју добијају бојењем тачних резултата.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

89

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Три сабирка

Циљ часа: израчунавање збира три сабирка на конкретном материјалу

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 86

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици раде у паровима, помоћу дидактичког материјала. Наставник каже ученицима да издвоје три црвена, два плава и пет жутих жетона. Затим треба да напишу одговарајући израз и да га израчунају.
3 + 2 + 5 = 10

Главни део часа

– На основу сликовног приказа кружића у боји, ученици записују одговарајуће изразе и израчунавају њихову вредност.

4 + 1 + 2 = 7 2 + 3 + 4 = 9

– За даље вежбање користити израчунавање збира три сабирка на примерима које задаје наставник.

– Упутити ученике у решавање задатака типа:
5 + 2 + __ = 9
Објаснити им да прво треба да израчунају збир бројева 5 и 2, а затим да тај збир допуне до броја девет. Може им се поставити питање колико треба додати броју 7 да би се добио број 9.

– Израчунавање збира три сабирка на основу текстуалног записа

– Израда задатака у уџбенику, на страни 86, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици имају задатак да саставе што више примера у којима ће написати збир три сабирка, али тако да збирови дају резултат 8. Задатак се може радити у паровима.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

90

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Три сабирка

Циљ часа: израчунавање збира три сабирка на нивоу примене

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Забавна математика, стрaна 30

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа дати ученицима да решавају магичне квадрате у Забавној математици, 1. задатак на страни 30. Ученици се први пут сусрећу с магичним квадратом. Објаснити им поступак рада, а затим у паровима долазе до решења.

Главни део часа

– Увежбавање израчунавања збира три сабирка.

– Израчунавање једног сабирка који недостаје у збиру три сабирка.

– Израчунавање збира три сабирка на основу текстуалног записа.

– Израда 2. и 3. задатака у Забавној математици, на страни 30, око 10 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

 1. На основу цртежа написати израз и израчунати.
 2. Збир сабирака 2, 4 и 3 приказати цртежом.
 3. Израчунај:
  5 + 1 + 2 = ____ 8 + 0 + 2 = ____ 1 + 6 + 1 = ____ 3 + 4 + 2 = ____
 4. Допиши сабирак који недостаје:
  2 + 3 + ____ = 7 4 + ____ + 1 = 9 5 + 4 + ____ = 10 3 + ____ + 5 = 9
 5. Маша је на рођенданску торту ставила 2 црвене, 2 плаве и 3 зелене свећице.
  Колико година пуни Маша?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

91

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Здруживање сабирака

Циљ часа: уочавање и схватање закона асоцијативности на конкретним примерима, усвајање новог знака  заграде

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 87

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Рад се може организовати по групама. Свакој групи дати две црвене, четири плаве и три жуте коцкице (могу се користити жетони или штапићи). Ученици записују одговарајуће изразе и рачунају збир. Све групе ће добити исти збир, али ће распоред сабирака вероватно бити другачији.

Главни део часа

– Увести појам заграде придруживањем сабирака. Рећи ученицима да црвеним коцкама придруже плаве и записати збир на табли:
( 2 + 4 ) + 3 = 6 + 3 = 9
Објаснити ученицима да је заграда знак којим смо здружили два сабирка.

– Навести ученике да сами дођу до другог начина сабирања користећи заграду, а ако не успеју у томе, рећи им да сада плаве коцке придруже жутим. Записати на табли:
2 + ( 4 + 3 ) = 2 + 7 = 9

– У трећем начину ученици треба да уоче да је сабирцима замењено место.
( 2 + 3 ) + 4 = 5 + 4 = 9

– На основу сва три примера, ученици треба да закључе да се збир није променио различитим здруживањем сабирака.

– Истаћи важност заграда и објаснити ученицима да се тај знак користи онда када се истиче која се два броја прво сабирају.

– Фронтални рад у уџбенику, на страни 87, задаци 1, 2 и 3, око 20 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално раде 4. задатак, у коме рачунају збир на сва три начина и проверавају да ли су тачно урадили решењима исписаним на табли или графо-фолији.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа 92

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Здруживање сабирака

Циљ часа: примена закона асоцијативности на нивоу решавања задатака и као олакшице при израчунавању збира три сабирка

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 88

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Проверити да ли су ученици усвојили здруживање сабирака тако што ће добити задатак да напишу сва три начина здруживања на основу дате илустрације на табли – кружићи у три боје.

Главни део часа

– Питати ученике који им је од три начина сабирања био најлакши и истаћи да здруживање сабирака олакшава рачунање.

– Вежбање задавањем три броја, која ученици здружују на лакши начин.

– Ученици треба да схвате да збир дат у загради чини први или други сабирак.

– Увежбавање на примерима текстуалних задатака:

 • Израчунај збир ако је први сабирак број ___ , а други збир бројева ___ и ___.
 • Израчунај збир ако је први сабирак збир бројева ___ и ___, а други број ___.

– Самостални рад у уџбенику, на страни 88, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализирати задатке и проверити тачност добијених решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

93

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Замена места сабирака и здруживање сабирака

Циљ часа: утврђивање усвојености основних закона сабирања и примена на задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, наставни листић, Забавна математика,

стрaна 31

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– На конкретним примерима и помоћу дидактичког материјала утврдити да ли су ученици усвојили замену места и здруживање сабирака.
– Ученици треба да запишу одговарајуће изразе, да израчунају збир и објасне шта се десило са збиром приликом замене места сабирака и шта нам олакашава здруживање сабирака.

Главни део часа

– Замену места и здруживање сабирака применити у задацима на основу графичког записа, записивањем и израчунавањем израза.

– За вежбање користити текстуалне задатке.

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 31, око 20 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

  1. Попуни празна поља: 3 + 5 = 5 + ___

4 + 6 = ___ + 4

5 + ___ = 2 + 5

___ + 1 = 1 + 8

  1. Бројеве 2, 4 и 3 сабери на три начина.
  2. Израчунај збир на лакши начин.
  3. 1 + 7 + 2 = __________

3 + 5 + 2 = __________

2 + 6 + 2 = __________

  1. Израчунај збир ако је први сабирак збир бројева 2 и 4, а други број 3.
  2. Израчунај збир ако је први сабирак број 5, а други збир бројева 1 и 4.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

94

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Умањеник, умањилац, разлика. Одузимање

Циљ часа: усвајање термина „умањеник“, „умањилац“, „разлика“, и одузимање на нивоу вербалне употребе

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaне 89, 90

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа на следећем примеру обновити термине који се користе при сабирању:
Ласло је имао пет балона и добио је од друга још два. Колико балона сада има Ласло?
5 + 2 = 7
– Затим поставити другачији задатак:
Ласлу су одлетела два балона.

Навести ученике да напишу тај израз и израчунају:
7 – 2 = 5 или 5 = 7 – 2

Главни део часа

– Именовати појмове:

 • умањеник – број од кога одузимамо;
 • умањилац – број који одузимамо;
 • разлика – резултат који смо добили одузимањем.

– Одузимањем се добија број балона који је остао Ласлу.
Читамо: „Разлика бројева 7 и 2 је број 5“, или: „Пет је разлика бројева 7 и 2.“

– Важно је да ученици схвате да је одузимање бројева 7 и 2 разлика, као и његов резултат, јер се број 5 добија одузимањем бројева 7 и 2.

– Правилно коришћење и читање математичких термина вежбати решавањем задатака у уџбенику, на странама 89 и 90, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа може се дати математички диктат.
Наставник чита изразе, на пример, девет минус два, седам мање четири и слично, а ученици записују и израчунавају.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

95

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Умањеник, умањилац, разлика. Одузимање

Циљ часа: развијање математичког језика уз коришћење одређене терминологије и записивање одговарајућих израза

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 91

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на једноставним примерима проверити усвојеност термина „умањеник“, „умањилац“, „разлика“ и „одузимање“.

Главни део часа

– За вежбање користити читање израза на основу записа и записивање и израчунавање израза на основу говорно саопштених задатака.

– Приликом израде задатака инсистирати на правилном коришћењу и читању математичких термина.

– Увести ученике у решавање једноставнијих текстуалних задатака, записивање израза на основу текста и израчунавање вредности разлике.

– За увежбавање користити задатке у уџбенику, на страни 91, око 25 минута.

– Обратити пажњу на попуњавање табела у којима на основу датог умањеника и умањиоца треба израчунати разлику.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици на основу датог израза у паровима састављају текст задатка.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

96

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Умањеник, умањилац, разлика. Одузимање

Циљ часа: утврђивање усвојености операције одузимања, потребне терминологије, тачности записивања и израчунавања разлике на основу текстуалног записа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaне 32 и 33

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици раде задатке у Забавној математици, на страни 33. Решавањем ових задатака ученици увежбавају одузимање. Када реше све задатке, боје слике на основу добијених разлика. Ако су тачно решили све задатке, добиће слике животиња.

Главни део часа

– Увежбавање правилног читања и писања израза уз употребу одговарајуће терминологије.

– Решавање текстуалних задатака типа:

 • Израчунај разлику бројева ___ и ___.
 • Од броја ___ одузми број ___.
 • Број ___ одузми од броја ___.
 • Ако је умањилац ___, а умањеник ___, колика је разлика?
 • На тањиру је било ___ колача. Ања и њен брат су појели ___. Колико је колача остало?

– Самостални рад у Забавној математици, на страни 32, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

97

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању уз правилну употребу математичких термина

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На примерима проверити да ли су ученици усвојили терминологију сабирања и одузимања.

Главни део часа

– За вежбање сабирања и одузимања користити различите задатке, уз употребу правилне терминологије.

– При увежбавању користити попуњавање табела у којима су дати први и други сабирак, а тражи се збир, и табела у којима су дати умањеник и умањилац, а тражи се разлика.

– Ученици воле разноврсне задатке, па се у вежбању може користити математичко дрво.

– Наставник може ученике поделити по групама, које треба да осмисле тект задатка који решавају остале групе.

– У другом делу часа дати петнаестоминутну проверу, а задаци могу бити:

  1. Израчунај: 7 + 2 = ___ 8 – 6 = ___ 4 + 6 = ___ 9 – 8 = ___
  2. Израчунај збир бројева 6, 1 и 2.
  3. Колико укупно имају точкова аутомобил и бицикл?
  4. Зоран је имао шест сличица. Четири је поклонио најбољем другу. Колико сличица му је остало?
  5. Попуни празна поља.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

98

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање бројева до 10

Циљ часа: систематизација знања о сабирању, одузимању и основним законима сабирања

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, стрaна 92

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник дели ученике у групе и објашњава задатак. Свака група добија листић на коме се налази шест квадрата подељених на девет поља. У сваком пољу је записан један број од 0 до 9. Ученици треба да пронађу три броја у истом реду, колони или дијагонали чији је збир једнак броју у кружићу. Напоменути да у неким квадратима има више решења.

Главни део часа

– Увежбавати задатке различитог типа.

– У задацима обухватити обрађене наставне јединице: сабирање, три сабирка, замена места сабирака, здруживање сабирака и одузимање.

– Утврдити математичку терминологију.

– Више времена посветити решавању текстуално записаних задатака.

– Фронтални рад на задацима у којима се попуњавају табеле, у уџбенику, на страни 92, око 10 минута.

– Самостално решавање преосталих задатака, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализирати задатке и проверити тачност решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

99

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: За толико већи број. За колико је један број већи од другог

Циљ часа: усвајање појма „за толико већи број“ на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, Математика, стрaна 93

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Припремити шољице и тацне, али тако да тацни буде више него шољица. Питати ученике

на који начин можемо утврдити да ли је број шољица и тацни исти. Они ће вероватно

предложити да се свака шољица стави на тацну. Када се то учини, за једну тацну неће

бити шољице. Ученици треба да закључе да је број тацни за један већи од броја шољица.

Главни део часа

– Питати ученике како ће израчунати за колико је тацни више него шољица. Ученици треба да закључе да се од броја тацни одузима број шољица:
5 – 4 = 1

– Приказати графички:

– Из примера се може закључити да је број 5 за 4 већи од 1, или да је број 5 за 1 већи од 4.

– Повезати пример с примером у уџбенику, страна 93.

– Ако наставник увиди да ученици нису у потпуности схватили оно што им је објашњено, пре израде задатака може им дати још неки сличан пример.

– Израда задатака којима ће ученици вежбати израчунавање за колико је један број већи од другог.

Завршни део часа

Решавање табеле у паровима.

број

5

8

4

6

7

2

број за 2 већи

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

100

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: За толико већи број. За колико је један број већи од другог

Циљ часа: примена односа „за толико већи број“ у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 93

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На конкретним примерима и помоћу дидактичког материјала обновити однос „за толико већи број“.

Главни део часа

– Читање и записивање једнакости, на пример:
6 + 2 = 8  број 8 је за 6 већи од 2, или број 8 је за 2 већи од 6.

– Израда задатака на основу текстуалног записа:

 • Који је број за ___ већи од ___?
 • За колико је број ___ већи од броја ___?

– Однос „за колико је већи број“ често збуњује ученике, јер се израчунава помоћу одузимања. Потребно је увежбати га и у операцији одузимања, на пример: 8 – 2 = 6, читамо: „Осам је веће од два за шест.“

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 93, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализирати задатке и проверити тачност решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

101

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: За толико мањи број. За колико је један број мањи од другог

Циљ часа: усвајање појма „за толико мањи број“ на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, Математика, стрaна 94

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– На једну полицу ставити шест књига, а на другу две. Питати ученике на којој полици има мање књига и за колико.

– Ученици треба да закључе да ће одузимањем одредити за колико је број два мањи од броја шест.

Главни део часа

– Приказати графички:

– Записивање једнакости: 6 – 2 = 4

– Читамо: „Број 4 је за 2 мањи од 6“, или: „Два је мање од 6 за 4.“

– Повезати са сликом у уџбенику, на страни 94.

– На основу дате једнакости, ученици треба да кажу за колико је један број мањи од другог.

– Израда првог задатка у уџбенику.

Завршни део часа

У завршном делу часа наставник усмено поставља питања за колико је неки број мањи од другог, а ученици одговарају.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

102

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: За толико мањи број. За колико је један број мањи од другог

Циљ часа: примена односа „за толико мањи број“ на задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 94

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На конкретним примерима и помоћу дидактичког материјала обновити однос „за толико мањи број“.

Главни део часа

– Читање и записивање једнакости, на пример, 9 – 4 = 5 читамо: „Број 5 је за 4 мањи од 9.“

– Решавање табеле у којој ученици треба да израчунају који је број „за толико мањи“ од датог броја.

– Израда задатака на основу текстуалног записа:

 • Који је број за ___ мањи од ___?
 • За колико је број ___ мањи од броја___?

– Када наставник утврди да су ученици схватили однос „за толико мањи“, може га применити у сложенијим текстуалним задацима, на пример:

  • Маја је имала седам стикера, а Зорана један стикер мање. Колико је стикера имала Зорана?

– Самостални рад у уџбенику, страна 94, задаци 2, 3 и 4, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

103

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: За толико већи број. За толико мањи број

Циљ часа: утврђивање односа „за толико већи број“ и „за толико мањи број“ применом на текстуалним задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Забавна математика, стрaна 34

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици решавају табеле у Забавној математици, на страни 34 (2. задатак). Када их реше, проверавају у пару помоћу решења с табле или с графо-фолије.

Главни део часа

– За увежбавање односа „за толико већи“ и „за толико мањи“ број користити израчунавање и читање једнакости.

– Ученици решавају текстуалне задатке: 1. и 3. задатак у Забавној математици, на страни 34.

– У другом делу часа дати петнаестоминутну проверу, а задаци могу бити:

 1. Број 5 увећај за 4.
 2. Број 10 умањи за 7.
 3. За колико је број 8 већи од броја 2?
 4. За колико је број 1 мањи од броја 6?
 5. Горан је урадио 5 задатака из математике, а Рајко за 2 задатка више од њега. Колико је задатака урадио Рајко?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

104

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање – текстуални задаци

Циљ часа: примена знања о сабирању и одузимању решавањем текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: слика, Математика, стрaна 95

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На основу слике коју наставник изабере ученици покушавају да саставе текст задатка. Може се искористити било која слика на основу које ученици могу да саставе адекватан текст.

Главни део часа

– Ученици су се до сада сусретали с једноставнијим текстуалним задацима.

– Решавање текстуално записаних задатака:

 • Наставник на табли, а ученици у свескама записују један текстуални задатак.
 • Када се задатак запише, наставник објашњава колико је важно текст добро прочитати и више пута ако је потребно.
 • Након усвајања текста, наставник уводи ученике у процес решавања.
 • Ученици треба да схвате шта се тражи у задатку, односно шта треба да се израчуна.
 • Поставити правилно израз и израчунати.
 • Након рачуна, наставник записује одговор.

– Израда текстуалних задатака у уџбенику, на страни 95, око 25 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално састављају текст задатка на основу датог израза.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

105

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 10

Циљ часа: утврђивање до сада стечених знања о сабирању и одузимању, применом на задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за уводну активност, Математика, стрaна 96, Забавна математика, страна 35

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици раде у паровима. Наставник нуди ученицима неколико примера збирова и разлика, на графо-фолији или картончићима на којима су исписане једнакости. Неке од њих су тачне, а неке су погрешне. Задатак парова је да пронађу само тачне једнакости.

Главни део часа

– За увежбавање сабирања и одузимања користити различите типове задатака.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 96, око 20 минута.

– Ученици решавају табеле, „математичко дрво“, уписују знак + или – тако да једнакост буде тачна, састављају једнакости од понуђених бројева, проналазе тачне једнакости.

– Након увежбавања, ученици самостално решавају задатке у Забавној математици, на страни 35, око 15 минута. Ученици решавају први задатак и уписују слова из датог кључа. Објаснити им како се користи кључ. У другом задатку, након што га реше боје поља на слици, а када све реше и обоје, добиће слику једне животиње.

Завршни део часа

Провера тачности урађених задатака. У првом задатку ученици помоћу кључа треба да добију речи: глиста, враба и сврака, а у другом слику камиле.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

106

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 10

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању у блоку бројева до 10

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaне 36, 37, 38

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици раде задатак у Забавној математици, на страни 36. Поред задатака налази се недовршена слика.Ученици решавају задатке и решења по реду повезују цртама. Ако су решења тачна, довршиће слику.

Главни део часа

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 37, око 15 минута

– У четвртом задатку ученици решавају текстуалне задатке, а затим помоћу кључа уписују слова. Решење је реч „цвет“.

– У следећем задатку ученици израчунавају збирове и разлике. Сваком решењу одговара по једно слово. Када упишу слова на одређена места, добиће реч „забава“.

– Ученици самостално раде задатке у Забавној математици, на страни 38, око 15 минута. Решавају текстуално записане задатке и поред резултата уписују одговарајуће слово из кључа, а треба да добију име једне животиње.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења – задаци су успешно решени ако су ученици помоћу кључа добили реч „петао“.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

107

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 10

Циљ часа: даљи рад на утврђивању сабирања и одузимања и обрађене терминологије у овим операцијама

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: неколико комплета домина, Математичке степенице 1, стране 29, 123, Забавна математика, стрaне 39, 40

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици су подељени у групе и играју се доминама. Наставник сугерише како се плочице слажу једна до друге.

– Једна од варијаната је класична игра домина. Победник је онај ко први остане без плочице.

– Друга варијанта: користећи домине, наставник може дати задатак ученицима да пронађу две плочице на којима ће збир или разлика тачкица бити, на пример, 6.

Главни део часа

– За даље увежбавање сабирања и одузимања користити задатке у Забавној математици, на страни 39. Ученици решавају текстуалне задатке и помоћу кључа добијају имена две животиње: срна и сова.

– Током рада подсетити ученике на термине „први и други сабирак“, „збир“, „умањеник“, „умањилац“ и „разлика“.

– Решавање задатака на страни 40. У првом задатку ученици дописују број који недостаје тако да једнакост буде тачна, а у другом рачунају збир три сабирка. Када реше задатке, боје одговарајућа поља на сликама. Помоћу сликаа које су добили након решавања и бојења проверити да ли су ученици тачно решили задатке.

– Самостални рад на наставном листу III. 8, у Математичким степеницама 1, на страни 29, око 20 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално проверавају тачност урађених задатака помоћу решења са стране 123.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

108

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 10

Циљ часа: систематизација знања о сабирању и одузимању, решавањем задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaне 41, 42, 43

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици су подељени у групе. Задатак сваке групе јесте да напише што више могућих збирова и разлика чији је резултат, на пример, број 5. У записивању ученици могу користити збир више сабирака или разлику више бројева. Победник је група која има највише комбинација.

Главни део часа

– За увежбавање сабирања и одузимања користити задатаке у Забавној математици, на страни 41.

– Ученици решавају задатке попуњавањем празних поља, у која треба да упишу број тако да једнакост буде тачна. Када тачно реше задатке, помоћи ће сваком зецу да пронађе праву стазу којом стиже до купуса.

– Решавање текстуалних задатака са 42. стране. Наставник дели ученике у уједначене хетерогене групе. Скреће им пажњу да пажљиво читају текст задатака и да правилно поставе израз, да би добили тачан резултат. Када реше задатке, у кружиће помоћу кључа уписују одговарајућа слова. Групе које су тачно решиле задатке добиће тражену реч  „Београд“.

Завршни део часа

Час завршити задацима са 43. стране, у којима ученици рачунају и боје поља на сликама бојом која одговара решењу.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

109

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Веза сабирања и одузимања

Циљ часа: уочавање везе између сабирања и одузимања и употреба на практичним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средствa: конкретни предмети и бића, Математика, стрaна 97

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Издвојити пет дечака и четири девојчице. Утврдити да их укупно има девет.
Записати: 5 + 4 = 9

– Питати ученике да ли се збир може записати на други начин и при том их подсетити на замену места сабирака.
Записати: 4 + 5 = 9

– Затим рећи девојчицама да оду на своја места. Ученици закључују да је остало пет дечака. Записати: 9 – 4 = 5

– Вратити девојчице у групу и рећи дечацима да оду на своја места. Ученици закључују да су остале четири девојчице.
Записати: 9 – 5 = 4

Главни део часа

– Пример приказати графички:

– На основу сва четири примера ученици треба да уоче везу између сабирања и одузимања и то да су истим бројевима записали четири једнакости – две једнакости са сабирањем и две једнакости с одузимањем.

– Графичким приказом дати још неколико примера у којима ће ученици лакше уочити везу сабирања и одузимања.

– Објаснити ученицима да се једнакости могу записати и на други начин, тако да лева и десна страна једнакости замене места: 9 = 5 + 4 9 = 4 + 5

5 = 9 – 4 4 = 9 – 5

– Ученици решавају задатке 1, 2 и 3, у уџбенику, на страни 97, око 15 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално решавају 4. задатак, у коме помоћу бројева 4, 6 и 2 треба да запишу две једнакости са сабирањем и две једнакости с одузимањем. Када заврше, читају добијене једнакости.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

110

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Веза сабирања и одузимања

Циљ часа: проширивање знања о вези сабирања и одузимања решавањем задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, наставни листић, Забавна математика, стрaна 46

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа обновити везу сабирања и одузимања тако што ученици на основу графичког приказа записују осам једнакости. Ученици излазе пред таблу, записују једнакост и објашњавају, а остали прате рад и у случају да неко погреши, исправљају грешку.

Главни део часа

– На примерима помоћу дидактичког материјала ученици записују једнакости.

– Писање једнакости од датих бројева.

– Објаснити ученицима везу између сабирања и одузимања тако што резултат сабирања могу проверити одузимањем, а резултат одузимања могу проверити сабирањем.

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 46, око 20 минута.

– У другом делу часа дати десетоминутну проверу, са следећим задацима:

  1. На основу слике запиши две једнакости са сабирањем и две једнакости са одузимањем
  1. Израчунај, а затим резултат провери сабирањем.
   10 – 6 = __

____________

____________

  1. Помоћу бројева 5, 2 и 7 напиши осам једнакости.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

111

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Непознати број код сабирања

Циљ часа: уочавање и схватање непознатог броја код сабирања, на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 98

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на примеру обновити теминологију сабирања: први сабирак, други сабирак, збир и сабирање.

Главни део часа

– Непознати број код сабирања може се усвојити помоћу конкретног материјала.

– Рећи ученицима да издвоје четири жетона или штапића. Питати ученике колико треба додати жетона да би имали шест. Ученици могу додати један жетон, пребројати, затим још један, пребројати, и закључити да су додали два жетона да би имали шест.

– Приказати графички:

– Ученици доцртавају елементе који недостају да би добили одређени збир.

– Непознати број код сабирања приказати помоћу „држача места“, то јест празног квадратића у који треба уписати број да би једнакост била тачна.

4 + __ = 6

– Анализа сликовног примера у уџбенику, на страни 98.

– Израда 1. задатка, у коме треба да допишу сабирак који недостаје.

– У 2. задатку на основу текстуалног записа ученици треба да допишу број који недостаје.

Завршни део часа

Ученици у паровима састављају текст задатка у којем ће бити непознат један од сабирака. Парови читају састављене задатке, а наставник и остали ученици анализирају текстове и исправљају грешке ако се појаве.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

112

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Непознати број код сабирања

Циљ часа: одређивање непознатог броја код сабирања, у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaна 47

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици читају задатке које су састављали прошлог часа и решавају их.

Главни део часа

– За увежбавање користити задатке у којима ће ученици уписивати сабирке који недостају.

– Затим прећи на увежбавање задатака на основу текстуалног записа.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 47, око 20 минута. Ученици треба да упишу сабирке који недостају. Када заврше, боје поља на сликама и треба да добију три слова која чине једну реч.

Завршни део часа

Провера тачности урађених задатака, помоћу обојених слика. Ако су тачно решили све задатке, ученици треба да добију слова С, А, Т, односно, њиховим спајањем, реч „сат“.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

113

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Непознати број код одузимања

Циљ часа: уочавање и схватање непознатог броја код одузимања, на конкретним примерима

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 99

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на примеру обновити терминологију одузимања: умањеник, умањилац, разлика и одузимање.

Главни део часа

– Непознати број код одузимања може се усвојити помоћу конкретног материјала.

– Најпре обрадити пример када је непознат умањилац, јер је ученицима то лакше. Рећи ученицима да издвоје 8 жетона. Питати их колико жетона треба сколонити да остане пет. Могу одузимати по један жетон док не остане пет и на крају закључити да су одузели три жетона.

– Записати: 8  __ = 5

– Затим обрадити пример када је непознат умањеник, што је ученицима увек много теже и због тога треба више пажње посветити израчунавању непознатог умањеника. Рећи ученицима да издвоје једну чачкалицу и поломе је, а са стране да одвоје четири целе, неполомљене чачкалице. Питати ученике колико је било целих чачкалица ако је једна поломљена, а остало их је четири. Ученици ће лако пребројавањем поломљене и целих чачкалица закључити да их је било пет.

– Записати: __  1 = 4

– На основу слика у уџбенику, на страни 99, ученици одређују непознати умањеник и умањилац – свећице које су се угасиле, увели цветови, издувани балони и поједене крушке.

– Израда 1. и 2. задатка.

Завршни део часа

Ученици записане једнакости, једну у којој је непознат умањеник и једну у којој је непознат умањилац, приказују графички.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

114

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Непознати број код одузимања

Циљ часа: одређивање непознатог броја код одузимања, у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Забавна математика, стрaна 48

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Помоћу дидактичког материјала ученици радећи у пару записују једнакости. Наставник каже да један ученик издвоји седам жетона, а да му друг из клупе узме неколико. Записују једнакост. Ученик треба да пребројавањем преосталих жетона каже колико је његов пар узео.

– Затим им каже да један од њих поломи три чачкалице од неколико чачкалица које у руци држи његов пар. Он затим пребројава колико му је чачкалица остало у руци. Записују једнакост. Питати их колико су имали чачкалица пре него што су поломили три.

Главни део часа

– За увежбавање користити задатке у којима ће ученици уписивати умањеник или умањилац који недостаје.

– Затим прећи на решавање задатака на основу текстуалног записа.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 48, око 20 минута. Ученици треба да упишу умањенике и умањиоце који недостају. Када заврше, боје одговарајућа поља на сликама.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

115

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројевна права

Циљ часа: представљање бројева на правој линији, усвајање појма бројевне праве

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода графичких радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, стрaна 100

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На табли нацртати велики правоугаоник подељен на једанаест делова. Наставник, на пример, у први део правоугаоника уписује нулу, у трећи број два, а ученици у остале делове треба да редом запишу преостале бројеве.

Главни део часа

– Ученици су претходном активношћу добили траку с бројевима до десет, која подсећа на бројевну праву.

– Приказати бројевну праву као праву линију на којој су растојања између сваке две тачке једнака. Придружити бројеве тачкама – испод сваке тачке записати одговарајући број.

– Ученици цртају у свескама бројевну праву и обележавају бројеве испод тачака.

– На бројевној правој лако се могу уочити претходници и следбеници бројева, односи „мањи од“ и „већи од“, као и различита сабирања и одузимања.

– На уводном примеру у уџбенику, на страни 100, ученици уочавају приказ сабирања и одузимања на бројвној правој.

– Израда задатака у уџбенику, око 10 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици добијају листић на коме су графички представљена сабирања и одузимања на бројевној правој. Нека од њих су тачна, а нека погрешна. Задатак ученика је да пронађу грешке.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа:

116

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројевна права

Циљ часа: приказивање збира и разлике на бројевној правој

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких радова

Наставна средства: Математика, стрaна 101, Забавна математика, страна 49

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Наставник црта бројевну праву, а ученици испод сваке тачке записују одговарајући број. Обновити знања о претходнику, следбенику и односима „мањи од“ и „већи од“.

Главни део часа

– Ученици цртају бројевну праву и бележе бројеве. Објаснити ученицима да се на бројевној правој могу приказати сви бројеви.

– На бројевној правој помоћу стрелица ученици приказују одређени збир или разлику.

– За даље увежбавање користити задатке у уџбенику, на страни 101, око 15 минута.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 49, око 15 минута. Ученици треба да запишу на бројевној правој бројеве који недостају, да на основу слике запишу збир или разлику, и да помоћу бројевне праве саберу или одузму бројеве.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

117

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 10

Циљ часа: систематизација знања о сабирању и одузимању до 10, вези између сабирања и одузимања, непознатом броју код сабирања и одузимања и приказивању рачунских операција на бројевној правој

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: неколико комплета домина, Математичке степенице 1, стране 30, 124, Математика, стрaна 102

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа могу се користити домине за увежбавање сабирања и одузимања и одређивање броја који је „за толико већи“ или „за толико мањи“.

– Ученици раде у групама. Наставник може дати задатак да пронађу две плочице на којима ће збир тачкица бити 9, или три плочице чији ће збир тачкица бити 10. Исту активност користити за увежбавање одузимања.

– Следећи задатак је да ученици издвоје плочице на којима је број тачкица већи од 3 или мањи од 5.

– Један од задатака може бити да издвоје плочицу на којој је број тачкица за 4 мањи од 10 или за 2 већи од 3, и слично.

Главни део часа

– Утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању бројева до 10, вези сабирања и одузимања, израчунавању броја који је „за толико већи“ или „за толико мањи“, одређивању непознатог броја и бројевној правој може се спровести различитим активностима и израдом задатака.

– Из сваке области урадити задатак и проверити да ли ученици правилно користе математичку терминологију.

– Ученици подељени у уједначене хетерогене групе решавају задатке на наставном листу III. 9, у Математичким степеницама 1, на страни 30, а затим помоћу решења са стране 124 проверавају тачност урађених задатака.

– Самостални рад на задацима у уџбенику, на страни 102, око 25 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

118

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Пета провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспосoбљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 5 минута.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Повратна информација – процена успешности решавања задатака, увид у тежину задатака и евиденција урађеног.

– Време предвиђено за рад – око 10 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

119

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 11, 12, 13, 14, 15

Циљ часа: усвајање бројева на конкретном материјалу, правилно читање и писање бројева од 11 до 15

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Упознавање с бројевима од 11 до 15 ређањем и бројањем предмета. Наставник слаже 10 коцкица (кутијица), а ученици их броје. Било би добро да је скуп од десет кутијица у једној боји. Затим додати једну коцкицу. Ученици лако могу да схвате да се број кутијица увећао за један и да бројањем дођу до броја 11.

– Додавањем кутијица доћи до броја 15.

Главни део часа

– Сваки број ученици приказују дидактичким материјалом.

– Затим га приказују графички, цртањем кружића или квадратића.

– Записивање бројева цифрама и речима. Обратити пажњу на записивање бројева – двоцифрени бројеви се записују у једном квадратићу свеске. Скренути пажњу на правилно записивање бројева речима, указати на уобичајене грешке код писања, на пример: „једанаест“ је правилно, а „једанајест“ или „једанест“ је неправилно.

– Ученици су на дидактичком материјалу лако могли да уоче за колико је сваки од бројева већи од 10. Сваки број записати у облику збира броја 10 и бројева 1, 2, 3, 4 и 5.

10 + 1 = 11 10 + 2 = 12 10 + 3 = 13 10 + 4 = 14 10 + 5 = 15

– Пре сабирања и одузимања обновити сабирање и одузимање у блоку бројева до 10, а затим обради прићи поступно. Сабирати двоцифрени и једноцифрени број по аналогији са сабирањем и одузимањем у првој десетици:

2 + 3 = 5 12 + 3 = 15

– Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја повезати с одузимањем у првој десетици:

5 – 2 = 3 15 – 2 = 13

Завршни део часа

На листићима понудити ученицима правилно и неправилно записане бројеве за сваки од обрађених бројева. Њихов задатак је да пронађу само оне који су правилно написани.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

120

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 11, 12, 13, 14, 15

Циљ часа: правилно читање и записивање бројева од 11 до 15, проширивање знања о упоређивању, сабирању и одузимању до броја 15

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 103

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици у паровима формирају скупове на основу инструкција наставника, које могу бити усмене, или записане цифрама или речима.

Главни део часа

– Утврдити да ли ученици правилно читају и пишу бројеве од 11 до 15.

– Вежбати писање бројева у уџбенику, на страни 103.

– Упоређивати бројеве и уочавати претходнике и следбенике:

 • Који је број за 1 већи од броја 12 или за 1 мањи од броја 14?
 • Који се број налази између бројева 13 и 15?
 • Који је број већи од 12, а мањи од 14?

– Ређати бројеве од најмањег до највећег и обратно.

– Вежбати сабирање и одузимање до 15.

– Израда задатака са сабирањем и одузимањем – 2. и 4. задатак у уџбенику.

– Самостални рад на задацима 5, 6, 7 и 8, на страни 104, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

121

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви 16, 17, 18, 19, 20

Циљ часа: усвајање бројева на конкретном материјалу, правилно читање и писање бројева од 16 до 20

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Математика, стрaна 105

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Упознавање с бројевима од 16 до 20 ређањем и бројањем предмета. Наставник слаже 10 коцкица (кутијица), а ученици их броје.

– Затим додати шест коцкица. Даљим додавањем кутијица доћи до броја 20.

Главни део часа

– Сваки број ученици приказују дидактичким материјалом.

– Затим га приказују графички, цртањем кружића или квадратића.

– Записивање бројева цифрама и речима. Подсетити ученике на записивање бројева у једном квадратићу. Скренути пажњу на правилно записивање бројева речима.

– Ученици су на дидактичком материјалу лако могли да уоче за колико је сваки од бројева већи од 10. Сваки број записати у облику збира броја 10 и бројева 6, 7, 8, 9 и 10.

10 + 6 = 16 10 + 7 = 17 10 + 8 = 18 10 + 9 = 19 10 + 10 = 20

– Сабирати двоцифрени и једноцифрени број по аналогији са сабирањем и одузимањем у првој десетици:

5 + 2 = 7 15 + 2 = 17

– Након сабирања, обрадити одузимање једноцифреног од двоцифреног броја и повезати с одузимањем у првој десетици:

9 – 2 = 7 19 – 2 = 17

– Вежбати сабирање и одузимање на 3. задатку у уџбенику, на страни 105.

Завршни део часа

Правилно писање бројева цифрама и речима (1. и 2. задатак).

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

122

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 20

Циљ часа: правилно читање и записивање бројева од 11 до 15, упоређивање, сабирање и одузимање до броја 20

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картице са бројевима, Математика, стрaна 106

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици имају картице са исписаним бројевима (картице се могу претходно урадити на часу ликовне културе или као домаћи задатак). Наставник поставља питања везана за један број, а ученици подижу картицу на којој је исписан одговарајући број. Ученик који погреши, испада из игре.

– На пример, за број 13 наставник може да пљесне дланом о длан или пуцне прстима 13 пута, може да направи 13 корака или да покаже слику на којој се налази 13 елемената.

Главни део часа

– За утврђивање се могу користити различити типова задатака:

  • правилно писање бројева до 20;
 • поређење бројева по величини;
 • упоређивање бројева;
 • одређивање бројева који су мањи или већи од датог броја, или одређивање бројева који се налазе између нека два броја;
 • одређивање претходника и следбеника;
 • сабирање и одузимање бројева до 20;
 • решавање једноставнијих текстуалних задатака.

– Самостална израда задатака у уџбенику, на страни 106, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

123

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 20

Циљ часа: правилно читање и записивање бројева до 20, проширивање знања о упоређивању, сабирању и одузимању до броја 20

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, стране 64, 87, 89, 32, 125, Математика, стрaна 107

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност: игра картама. Игра се користи за увежбавање низа бројева до 20. Игру може играти цело одељење или се могу формирати групе, зависно од броја ученика у одељењу.

– Опис игре и материјал потребан за извођење активности налазе се у Математичким степеницама 1, на странама 64, 87 и 89.

Главни део часа

– Различитим типовима задатака утврдити и проширити знања о бројевима до 20.

– Ученици треба да знају да одреде и допуне скуп на основу датог броја, да уоче број у низу, поређају бројеве од најмањег до највећег и обрнуто, да пореде бројеве и да их правилно читају и записују.

– Решавати задатке са сабирањем и одузимањем двоцифреног и једноцифреног броја без преласка преко десетице.

– Упознати ученике са појмом процене. Наставник узима у шаке неколико оловака и објашњава ученицима да без бројања треба да кажу колико их је. Ученици говоре, а затим наставник броји оловке и установљава ко је са својом проценом био најближи или погодио тачан број.

– Решавање задатака у уџбенику, на страни 107, око 20 минута.

– Самостални рад на наставном листу III. 11, у Математичким степеницама 1, на страни 32.

Завршни део часа

Ученици помоћу решења са стране 125 самостално проверавају тачност урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

124

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 20

Циљ часа: утврђивање усвојености знања о бројевима до 20

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за уводну активност, наставни листић, Забавна математика, стрaна 50

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Уводна активност: игра погађања бројева. Ученици раде у групама. Свака група добија коверат, у коме је папир на коме је написан један број од 11 до 20. Прва група објашњава број који је добила.

– На пример, ако је број 17, ученици могу да кажу: „Ја сам следбеник броја 16“, или: „Пишу ме помоћу цифара 7 и 1“, или: „Настајем када се саберу бројеви 6 и 11“ и слично. Група која прва погоди, објашњава даље.

Главни део часа

– За увежбавање користити задатке у Забавној математици, на страни 50, око 10 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати следећи задаци:

 1. Табела у којој ученици треба да упишу број или цифрама или речима.
 2. Дати су бројеви: 11, 15, 9, 18, 16, 12, 20, 13. Заокружи бројеве веће од 14.
 3. Бројеве 12, 17, 8, 14, 19, 15, 9, 16 поређај од најмањег до највећег.
 4. Упиши бројеве који недостају:
  ___, 16, ___ 12, ___, ___

18, 19, ___ ___, ___, 15

 1. Израчунај: 11+ 6, 18 – 5, 15 + 4, 17 – 6, 15 + 5, 19 – 9
 2. Бојан има 16 кликера. Алекса има два кликера више од њега, а Лазар 4 кликера мање од Бојана. Колико кликера има Алекса, а колико Бојан?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа 125

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Једноцифрени и двоцифрени бројеви до 20

Циљ часа: усвајање појмова једноцифрен и двоцифрен број, уочавање најмањег и највећег једноцифреног и двоцифреног броја

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 108

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици су се већ упознали са појмовима једноцифреног и двоцифреног броја када је обрађиван број 10. Обновити како се пишу бројеви од 0 до 9, а како се пише број 10.

Главни део часа

– Подсетити ученике на то да је цифра знак за писање бројева, као што је у српском језику слово знак за писање гласова.

– Скренути пажњу ученицима на то да цифара има укупно десет, а то су: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, и да помоћу њих пишемо све бројеве.

– Наставник записује низ бројева 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и именује их: једноцифрени бројеви.

– Закључује са ученицима да се називају једноцифрени бројеви јер се пишу једном цифром.

– Наставник записује низ бројева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и именује их: двоцифрени бројеви. Закључује се да се називају двоцифрени бројеви јер се пишу помоћу две цифре.

– Уочавање најмањег и највећег једноцифреног и најмањег и највећег двоцифреног броја.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 108, око 15 минута.

Завршни део часа

Завршна активност: игра погађања замишљеног броја. Наставник каже:

  • Замислио сам један једноцифрени број који је мањи за један од најмањег двоцифреног броја.
  • Мој број је следбеник најмањег једноцифреног броја.
  • Мој број је претходник највећег једноцифреног броја.
  • Замислио сам број који се пише помоћу две исте цифре.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

126

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Једноцифрени и двоцифрени бројеви до 20

Циљ часа: разликовање једноцифрених од двоцифрених бројева и употреба термина применом на задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Забавна математика, стрaна 51

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Разликовање једноцифрених од двоцифрених бројева решавањем првог задатка у Забавној математици, на страни 51. Ученици на слици боје зеленом бојом поља у којима су једноцифрени бројеви, а црвеном бојом поља у којима су двоцифрени бројеви.

Главни део часа

– За увежбавање користити текстуално записане задатке у којима ученици треба да израчунају збир или разлику користећи термине најмањи и највећи једноцифрени и двоцифрени број.

– Израда преосталих задатака у Забавној математици, око 15 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати следећи задаци:

 1. Дати су бројеви: 5, 15, 11, 10, 9, 7, 17, 20. Заокружи двоцифрене бројеве.
 2. Следбеник најмањег једноцифреног броја је број ___.
 3. Претходник најмањег двоцифреног броја је број ___.
 4. Највећем једноцифреном броју додај најмањи двоцифрени број.
 5. За колико је претходник најмањег двоцифреног броја већи од следбеника броја 6?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

127

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Десетице прве стотине

Циљ часа: усвајање термина јединица и десетица, уочавање десетица прве стотине, правилно читање и писање десетица

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети и фигуре, картончићи за писање бројева, Математика, страна 109

Корелација: ликовна култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Поновити активност ређања кутијица (коцкица). Формирати два скупа, један од десет и један од двадесет кутијица. Бројати кутијице првог скупа, 1, 2, … 10. Затим пребројати кутијице другог скупа.

– Формирати скуп од тридесет кутијица и пребројати. Затим поређати та три скупа један до другог, како би ученици лакше увидели да је сваки следећи већи за десет.

Главни део часа

– Усвајање термина јединица и десетица и графичко представљање једне јединице и једне десетице.

– Уочавање да једна десетица има десет јединица.

– У уџбенику, на страни 109, дат је графички приказ десетица прве стотине. Ученици анализирају и читају десетице.

– Записивање десетица цифрама и речима. Ученици ће приметити да све десетице у другом делу речи имају реч десет. Скренути пажњу на правилно писање десетица.

– Увести ознаке: слово Д за десетице и слово Ј за јединице.

– На основу грефичког приказа поредити десетице прве стотине.

– Решавање задатака у којима се сабирају и одузимају десетице.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици на картончићима пишу десетице. Ови картончићи ће им касније послужити за формирање бројева до 100.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

128

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Десетице прве стотине

Циљ часа: правилно читање и писање десетица, упоређивање, сабирање и одузимање десетица

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картончићи са бројевима, Математика, стрaна 109, Забавна математика, страна 52

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици за активност користе картончиће на којима су исписане десетице прве стотине. Наставник изговара десетицу, а ученици подижу одговарајући картончић.

Главни део часа

– Утврдити писање и читање десетица.

– Писање десетица од најмање до највеће и обрнуто.

– Поређење десетица. Приликом поређења користити записивање бројем и ознаком, на пример:
6Д < 70 100 = 10 Д

– Сабирање и одузимање десетица.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 109, око 10 минута.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 52, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

129

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Десетице и јединице

Циљ часа: усвајање бројева до 100 путем графичког записа и збира десетица и јединица, правилно читање и писање бројева

Тип часа: обрада

Обл, ик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за уводну активност, Математика, стрaна 110

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Припремити за час десет плавих квадратића и неколико црвених трака, тако да дужина црвене траке одговара низу од десет плавих квадратића. Наставник ставља једну црвену траку и поред ње ређа десет плавих квадратића. Записује: 1Д = 10Ј.

– Затим ставља једну црвену траку и три плава квадратића. Пита ученике који смо број добили? Колико десетица, а колико јединица има тај број? Ученици помоћу траке и квадратића приказују остале бројеве друге десетице.

Главни део часа

– Траком и квадратићима приказати неке од бројева до 100.

– Правилно читање и писање бројева. Скренути пажњу да се бројеви пишу одвојено: тридесет пет, шездесет два…

– Приказати те бројеве цртањем одговарајућег броја десетица и јединица, записивањем цифрама и речима и записивањем помоћу таблице месних вредности.

– Приказати број као збир десетица и јединица: 47 = 10 + 10 + 10 +10 + 7

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици на основу графичког приказа записују цифрама и речима бројеве приказане у уџбенику, на страни 110.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

130

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Десетице и јединице

Циљ часа: одређивање броја десетица и јединица у бројевима до 100, правилно читање, писање и упоређивање бројева

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 111, Забавна математика, страна 53

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици погађају бројеве на основу броја десетица и јединица. На пример, наставник или један од ученика каже: „Број који сам замислио има 6 десетица и 3 јединице.“

Главни део часа

– За утврђивање се могу користити различити типовт задатака:

 • правилно читање и записивање бројева;
 • одређивање колико дати број има десетица и јединица;
 • записивање броја у облику збира десетица и јединица;
 • упоређивање бројева;
 • израда задатака у уџбенику, на страни 111.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 53, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

131

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви од 0 до 20

Циљ часа: систематизација знања о бројевима до 20, једноцифреним и двоцифреним бројевима, десетицама прве стотине, правилном читању и писању бројева до 100

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картончићи с бројевима, Математика, стрaна 112

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– За уводну активност могу се искористити картончићи на којима су исписане десетице и картончићи које ученици имају од раније, са исписаним бројевима до десет.

– Наставник каже један број, на пример, седамдесет осам, а ученици треба да га прикажу као збир, спајањем картончића на којем пише 70 и картончића на којем пише 8. Активност поновити и за друге бројеве.

Главни део часа

– Систематизацијом обухватити бројеве од 1 до 20, једноцифрене и двоцифрене бројеве, десетице и јединице и десетице прве стотине.

– Утврдити да ли ученици правилно читају и пишу бројеве, разликују једноцифрене и двоцифрене бројеве и да ли владају математичком терминологијом.

– За усвајање новог градива је врло важно да ли су ученици схватили појмове јединица и десетица.

– Самостални рад на задацима у уџбенику, на страни 112, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

132

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Шеста провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспособљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 5 минута.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Повратна информација – процена успешности решавања задатака, увид у тежину задатака и евиденција урађеног.

– Време предвиђено за рад – око 10 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

133

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Прва и друга десетица

Циљ часа: усвајање појмова прва и друга десетица и уочавање припадности бројева првој и другој десетици

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, страна 150  табела с бројевима, страна 113

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Приказати ученицима табелу с бројевима до 100, а табеларни приказ бројева до 100 има сваки ученик на крају уџбеника (страна 150).

– Користећи се табелом, с ученицима обновити досадашња знања о бројевима – једноцифрене и двоцифрене бројеве и десетице прве стотине.

Главни део часа

– Ученици су научили бројеве до двадесет. Бројеве треба разврстати у бројеве прве и друге десетице.

– У првој колони у табели су бројеви прве десетице, означени розе бојом, а у другој колони, означени плавом бојом, су бројеви друге десетице.

– Наставник на табли, а ученици у свескама, записују бројеве прве и друге десетице.

– Ученици треба да уоче који је најмањи и највећи број у првој десетици, а који најмањи и највећи број у другој десетици.

– Ученици често греше у одређивању првог и последњег броја неке десетице, па је зато важно да добро усвоје и упамте бројеве прве и друге десетице. Касније, током рада, повремено их треба подсећати на то и давати задатке у којима ће се помињати најмањи и највећи број прве и друге десетице.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 113, око 15 минута.

Завршни део часа

Наставник на табли пише бројеве, а задатак ученика је да их разврстају у две колоне. У једној су бројеви прве десетице, а у другој бројеви друге десетице.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

134

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Прва и друга десетица

Циљ часа: разликовање бројева прве и друге десетице и најмањег и највећег броја друге десетице

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картончићи с бројевима, Забавна математика, страна 54

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник припрема картоне на којима су исписани бројеви до 20 и четири џепа.
Прва активност се састоји у извлачењу и разврставању бројева у први и други џеп (први џеп – једноцифрени бројеви, а други џеп – двоцифрени бројеви).

– У другој активности ученици опет извлаче бројеве и стављају их у џепове, али тако што у трећи џеп стављају бројеве који припадају првој десетици, а у четврти џеп бројеве друге десетице.

Главни део часа

– На основу претходне активности, питати ученике да ли су се неки бројеви понављали у џеповима. Ученици треба да закључе да су се бројеви од 1 до 9 налазили у групи једноцифрених бројева и у групи у којој су били бројеви друге десетице. Бројеви од 11 до 20 припадају двоцифреним бројевима и бројевима друге десетице. Једино се број 10, који припада двоцифреним бројевима, налази у групи бројева прве десетице. Ученике често збуњује број 10 и нису сигурни којој групи припада, па је добро с времена на време враћати их на ове појмове.

– Утврдити да ли ученици знају којим бројевима почињу и којим се завршавају прва и друга десетица.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 54, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

135

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање у оквиру друге десетице

Циљ часа: схватање сабирања у другој десетици на основу аналогије и конкретног материјала

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици су се при обради бројева од 11 до 20 упознали са сабирањем у другој десетици по аналогији са сабирањем у првој десетици.

– Сабирање обрадити најпре на дидактичком материјалу. Наставник запише један збир, а ученици га прикажу помоћу дидактичког материјала, а затим израчунавају.

Главни део часа

– Израчунавање збира на основу датог записа. Ученици се и даље могу служити аналогијом, јер се обрађује само сабирање без прелаза.

– Прво сабирати број десет с једноцифреним бројевима, а затим радити друге примере.

– Израчунавати број који недостаје у датом збиру.

– Израчунавање збира три сабирка, у коме је један од сабирака двоцифрени број, а друга два једноцифрена, на пример: 12 + 4 + 3 = __ + __ = __. Објаснити ученицима да задатак могу решавати на два начина, да прво саберу први и други сабирак и њиховом збиру додају трећи сабирак, или да првом сабирку додају збир другог и трећег сабирка. Подсетити ученике на својство сабирања које примењујемо у првом и другом начину, а то је здруживање сабирака.

Завршни део часа

Ученици добијају листић на коме су написани збирови. Њихов задатак је да повежу збирове који имају исти резултат. Када заврше, читају и проверавају тачност решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

136

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање у оквиру друге десетице

Циљ часа: утврђивање усвојености операције сабирања у другој десетици, на нивоу примене

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, страна 114, Забавна математика, страна 55

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици раде 1. задатак у уџбенику, на страни 114. Овим задатком ученици утврђују сабирање у другој десетици.

Главни део часа

– За утврђивање сабирања користити различите типове задатака:

 • израчунавање збира два броја;
 • израчунавање збира три сабирка;
 • одређивање сабирка који недостаје у збиру;
 • решавање табеле у којој дати број треба да се увећа за неки број (2. и 3. задатак);
 • израду једноставнијих текстуалних задатака, у којима се користе термини „додај“, „увећај за“. На пример: броју 14 додај број 5, или, број 14 увећај за 5.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 55, око 20 минута. Ученици решавају задатке, а затим решења спајају по реду, да би добили одређену слику.

Завршни део часа

– Да ли су тачно урадили задатке ученици могу проверити анализом резултата и слика које су добили решавањем тих задатака. У првом задатку спајањем тачних решења добијају круну за жапца, у другом исти знак, али окренут на другу страну, а у трећем пропелер за хеликоптер.

– Проверу могу радити у пару.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

137

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање у оквиру друге десетице

Циљ часа: израчунавање збира на основу текстуалног записа

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, Математичке степенице 1, стране 61, 73, Математика, страна 114, Забавна математика, страна 56

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици раде у паровима. На свакој клупи се налази 20 зрна пасуља или кукуруза, или неког другог материјала. Задатак парова је да један од њих одвоји, на пример, 12 зрна (остатак држи у руци), а други погађа колико је зрна потребно додати да би укупан број био 20. Када други у пару каже број, први ученик броји остатак и додаје гомилици. Ако је погодио, мењају улоге.

Главни део часа

– За увежбавање користити текстуалне задатке с једном операцијом.

– За вежбање сабирања бројева до 20 може се користити игра Магични бројеви. Ученици раде у паровима, а активност има такмичарски карактер. Упутство за активност и материјал за рад налазе се у Математичким степеницама 1, на странама 61 и 73.

– Решавање текстуалних задатака у уџбенику (4. и 5. задатак у уџбенику, на страни 114).

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 56, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

138

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање у оквиру друге десетице

Циљ часа: схватање одузимања у другој десетици на основу аналогије и конкретног материјала

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, страна 115

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Одузимање најпре обрадити на дидактичком материјалу. Наставник запише једну разлику, а ученици је прикажу помоћу дидактичког материјала, а затим израчунавају.

Главни део часа

– Израчунавање разлике на основу датог записа. Ученици се и даље могу служити аналогијом, јер се обрађује само одузимање без прелаза.

– Најпре вежбати одузимање на задацима у којима је резултат одузимања број 10, на пример: 13 – 3, 16 – 6, 19 – 9, а затим радити и друге задатке.

– Израчунавање разлике три броја, у којој је један од бројева двоцифрени, а друга два једноцифрена, на пример:
18 – 5 – 2 = __ – __ = __
Објаснити ученицима да задатак решавају тако што најпре од броја 18 одузимају број 5, а затим од добијене разлике одузимају број 2:
18 – 5 – 2 = 13 – 2 = 11

– Израда 1. и 2. задатка у уџбенику, на страни 115.

Завршни део часа

Ученици самостално раде 3. задатак у уџбенику и након рада проверавају тачност решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

139

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање у оквиру друге десетице

Циљ часа: утврђивање усвојености операције одузимања у другој десетици, на нивоу примене у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, дидактички материјал, Забавна математика, страна 57

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици раде у паровима, с дидактичким материјалом. Сваки пар треба да има 20 жетона или штапића, или зрна пасуља или кукуруза. Парови преброје материјал и установе да има 20 жетона. Један од ученика зажмури, а други сакрива неколико жетона. Затим ученик који је сакрио жетоне тражи од свог пара да каже колико жетона недостаје. Ако погоди, мењају улоге, а ако одговори погрешно, поново погађа.

Главни део часа

– Претходном активношћу увежбававано је израчунавање непознатог умањиоца.

– Утврђивање одузимања наставити израдом различитих типова задатака:

 • израчунавањем одузимања два броја;
 • израчунавањем одузимања три броја;
 • попуњавањем табеле у којој дати број треба да се умањи за неки број;
 • решавањем једноставнијих текстуалних задатака у којима се користе термини „одузми“, „умањи за“. На пример: од броја 17 одузми број 6, или, број 17 умањи за 6.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 57, око 20 минута. Ученици решавају задатке, а затим решења спајају по реду да би добили одређену слику.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

140

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање у оквиру друге десетице

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању у другој десетици

Тип часа: утврђивање

Облик рад: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, страна 116, Забавна математика, стрaна 58, Математичке степенице 1, страна 33

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици раде 1. и 2. задатак у Забавној математици, на страни 58. Овим задацима утврђује се сабирање и одузимање до 20 – најлакши облици сабирања и одузимања, сабирање броја 10 и једноцифреног броја и одузимање једноцифреног броја од броја 20.

Главни део часа

– За даље утврђивање сабирања и одузимања користити задатке у којима се израчунава збир и разлика на датим примерима, израдом таблица, израчунавањем збира и разлике три броја, решавањем „математичког стабла“ и слично.

– Ученици су научили да сабирање и одузимање до 10 прикажу на бројевној правој. Применити знање с бројевима до 20 решавањем задатака у уџбенику, на страни 116, у којима ученици треба да напишу једнакост приказану на бројевној правој или да цртањем стрелица прикажу дато сабирање и одузимање.

– Решавање 3. задатка у Забавној математици, у којем ученици израчунавају број који недостаје у датом збиру и разлици. Када реше задатке, проналазе тражену реч помоћу кључа. Ако су ученици тачно решили задатке, треба да добију реч „десетица“.

– Самостални рад на задацима 1, 2 и 3 у Математичким степеницама 1, на страни 33, око 10 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

141

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање у оквиру друге десетице

Циљ часа: даљи рад на утврђивању сабирања и одузимања у другој десетици

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картице са бројевима, Математика, стрaна 117

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици испред себе имају картице на којима су исписани бројеви од 1 до 20. Наставник каже један збир или разлику, а ученици подижу картицу на којој је број тачног решења. Ученик који погреши, испада из игре.

Главни део часа

– Даљи рад на утврђивању сабирања и одузимања, израдом различитих типова задатака.

– Попуњавање табела у којима се тражи збир или један од сабирака, разлика, умањеник или умањилац.

– Ученицима се могу дати задаци у којима рачунају збир или разлику по водоравној и усправној линији.

– Могу се решавати магични квадрати, у паровима.

– Израда 3. и 5. задатака у уџбенику, на страни 117. Други задатак, у коме на основу дате једнакости и слике треба да се састави текст, ученици решавају самостално.

Завршни део часа

Читање текстова задатака које су ученици самостално саставили.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

142

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање (текстуални задаци)

Циљ часа: примена знања о сабирању и одузимању, решавањем текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картице с бројевима, Математика, стрaна 118, Забавна математика, страна 59

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици испред себе имају картице на којима су исписани бројеви од 1 до 20. Наставник каже један број, а ученици подижу две картице на којима су бројеви чији збир или разлика дају тражени број. Ученик који погреши, испада из игре.

Главни део часа

– За увежбавање сабирања и одузимања користити задатке у уџбенику, на страни 118, у којима ученици попуњавају табеле, спајају парове који имају исте резултате, траже тачне и нетачне једнакости, решавају текстуални задатак и пишу текст задатка на основу једнакости.

– Подсетити ученике како се раде текстуални задаци: пажљиво читање, анализа текста (шта се тражи у задатку), постављање израза и рачун.

– Самостално решавање текстуалних задатака у Забавној математици, на страни 59, око 20 минута. Тачним решењем задатака ученици треба да пронађу тражену реч на основу датог кључа.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака. Тачним решењима ученици по кључу треба да добију реч „оловка“.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

143

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Парни и непарни бројеви

Циљ часа: усвајање појмова парни и непарни бројеви и схватање парног броја као збира два једнака сабирка

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: дидактички материјал, Математика, стрaна 119

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност се може организовати по паровима. Први пар добија осам жетона, други девет, трећи десет, четврти једанаест итд. Ученици треба да поделе жетоне тако да сваки ученик у пару добије једнак број жетона.

– Када ученици заврше, закључити да су неки парови успели да поделе жетоне равноправно, а да неки то нису могли да учине.

Главни део часа

– Записати изразе само оних парова који су успели да поделе жетоне, у облику збира једнаких сабирака:
8 = 4 + 4 10 = 5 + 5 12 = 6 + 6 14 = 7 + 7 16 = 8 + 8

– Закључити да се бројеви које смо написали као збирове два једнака сабирка називају парним бројевима, а да су остали бројеви непарни.

– Усвајање термина.

– Уочавање парних и непарних бројева прве и друге десетице.

– Ученици могу на основу слике, без бројања да уоче да ли је број предмета паран или непаран.

– Израда задатка у уџбенику, на страни 119, око 10 минута.

Завршни део часа

Поновити активност са извлачењем и разврставањем бројева у „џепове“, али тако што се сада у џепове разврставају парни и непарни бројеви.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

144

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Парни и непарни бројеви

Циљ часа: разликовање парних и непарних бројева, утврђивање и проширивање знања о парним и непарним бројевима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за игру, Математика, стрaне 120 и 121

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– За ову активност наставник треба да припреми картице с бројевима до 20 и три кутије. У једној кутији су све картице, а друга и трећа кутија су празне. На једној од њих пише „парни“, а на другој „непарни бројеви“.

– Ученик извлачи један број, не показује га другима, и ставља га у одговарајућу кутију, и тако редом. Када сви ученици заврше, наставник вади бројеве из прве кутије и сви заједно проверавају да ли су у њој парни бројеви. То исто урадити и с другом кутијом, у којој треба да буду непарни бројеви.

Главни део часа

– За утврђивање знања о парним и непарним бројевима користити одређивање парних и непарних бројева на основу сликовних записа, на основу датих бројева и применом у текстуалним задацима.

– Уочавање да су претходници и следбеници парних бројева непарни бројеви, и обрнуто.

– На основу сабирања истих сабирака, били они парни или непарни, ученици уочавају да се увек добија као збир паран број, на пример:

3 + 3 = 6 4 + 4 = 8

– За увежбавање користити задатке у уџбенику, на страни 120.

– Самостални рад на задацима на следећој страни, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

145

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Парни и непарни бројеви

Циљ часа: утврђивање знања о парним и непарним бројевима и примена знања у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за игру, наставни листић, Забавна математика, стрaна 60

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Може се поновити активност с претходног часа, али тако што ће се проширити разврставањем парних и непарних бројева у првој и другој десетици. На крају активности уочити најмање и највеће парне и непарне бројеве обе десетице.

Главни део часа

– Помоћу различитих типова задатака утврдити и проширити знања о парним и непарним бројевима.

– Израда задатака у Забавној математици, на страни 60, око 15 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

 1. Дати су бројеви: 8, 17, 9, 15, 18, 20, 11, 10. Заокружи све непарне бројеве.
 2. Напиши све парне бројеве друге десетице.
 3. Запиши све непарне једноцифрене бројеве од највећег до најмањег.
 4. Најмањи паран број друге десетице је ___,
  а највећи непаран број друге десетице је ___.
 5. Највећем парном броју прве десетице додај највећи непаран број прве десетице.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

146

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Задаци с две операције

Циљ часа: проширивање знања о сабирању и одузимању израчунавањем вредности израза с две операције

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 122

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици су до сада решавали једноставније текстуалне задатке. Наставник записује текст једног задатка с две операције и објашњава поступак рада.

Главни део часа

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 122, око 30 минута. Претходно дати упутства. Рећи ученицима да:

 • добро прочитају текст задатка;
 • напишу одговарајући израз;
 • израчунају вредност израза;
 • дају писмени одговор на постављено питање.

– Подсетити ученике на редослед обављања рачунских операција и на то да се у изразима са заградама прво рачуна оно што је у загради.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

147

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 20

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању бројева до 20 и примена у решавању текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картице с бројевима, наставни листић, Математика, стрaна 123

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Може се поновити активност с бројевним картицама, али давањем другачијих захтева. – Наставник усмено каже текстуални задатак у коме може користити и термине парни и непарни број, а ученици га усмено решавају и подижу картончић с одговарајућим бројем. Примери за задатке:

 • Највећи број друге десетице умањи за 6.
 • Милан има 12 кликера, а Петар 6 кликера више. Колико кликера има Петар?

Главни део часа

– За увежбавање сабирања и одузимања у оквиру бројева до 20 користити задатке у уџбенику, на страни 123, око 20 минута.

– Самостални рад на наставном листићу, на коме се могу дати задаци:

 1. Попуни табелу.

+ 4

 5

11

15

16

12

 1. Напиши бројеве друге десетице, почевши од највећег.
 2. Од највећег броја друге десетице одузми најмањи двоцифрени број.
 3. Разлици бројева 19 и 8 додај број 5.
 4. У Филиповом одељењу има 20 ученика. Током године исписало се три, а уписао се један нов ученик. Колико ученика је било у одељењу на крају школске године?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

148

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање у оквиру друге десетице

Циљ часа: систематизација знања о бројевима прве и друге десетице, парним и непарним бројевима, сабирању и одузимању бројева до 20 и решавању задатака с једном и две операције

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: картице с бројевима, Математика, стрaна 124

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици помоћу картончића с бројевима решавају различите задатке према инструкцијама наставника. Наставник пита који је

 • највећи број прве десетице;
 • следбеник најмањег броја друга десетице;
 • број за 4 мањи од највећег броја друге десетице, и слично.

Главни део часа

– Систематизацијом обухватити бројеве прве и друге десетице, парне и непарне бројеве, сабирање и одузимање у оквиру друге десетице и задатке с једном и две операције.

– Утврдити да ли ученици разликују бројеве прве и друге десетице, да ли знају који је најмањи и највећи број прве и друге десетице, да ли разумеју захтеве у текстуалним задацима и да ли могу самостално да напишу текст задатка на основу дате једнакости.

– Утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању бројева до 20.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 124, око 30 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

149

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Седма провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспосoбљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 5 минута.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Повратна информација – процена успешности решавања задатака, увид у тежину задатака и евиденција урађенога.

– Време предвиђено за рад – око 10 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

150

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Новац

Циљ часа: упознавање с металним и папирним новцем и усвајање новчаних јединица

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: новчићи и новчанице, Математика, стрaне 125, 126, Математичке степенице 1, стране 52, 134

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник за час треба да припреми све врсте новчића и новчаница – металне и папирне. Ученици сигурно познају све новчанице, али их треба именовати и утврдити њихову вредност. Уочити да се новчанице разликују по материјалу од којег су направљене, по боји, величини и слици на новчаници, и да је на свакој записана вредност.

– Могу се ређати од новчанице која има најмању вредност до новчанице која има највећу вредност.

– Ученици могу на часу ликовне културе пре обраде ове наставне јединице направити моделе новчаница, које ће користити као дидактички материјал.

Главни део часа

– Ученици уочавају и именују новчанице на сликама у уџбенику, на страни 125.

– Ученици цртају новчанице у свесци. Показати како се пресликава метални новчић – ставити новчић испод листа свеске и затим прећи по тој површини графитном оловком.

– Наставник на табли црта новчић од 3 динара и новчанице од 25 и 40 динара. Ученици би требало да знају да ове новчанице не постоје, а ако нису упознати, скренути им пажњу да постоје само одређене новчанице, а да ми њиховим комбиновањем добијамо различите вредности. Затим их питати како ће добити 30 динара, 45 или 60 динара.

– Израда 1. задатка, у коме ученици треба да упишу колико укупно има динара на сликама.

– Затим у 2. задатку, на страни 126, доцртавају новчанице и новчиће који недостају.

– У задацима с новцем истовремено се увежбава сабирање и одузимање – израда задатка 3, 4 и 5 у уџбенику.

– Ученици у паровима око 15 минута решавају задатке на наставном листу IV. 1, у Математичким степеницама 1, на страни 52, а затим проверавају тачност задатака решењима са стране 134.

Завршни део часа

У завршном делу часа наставник тражи од ученика да нацртају више група новчића тако да у свакој има по 20 динара.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

151

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Новац

Циљ часа: разликовање новчаница, рачунање с новцем

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, модели новчаница, Математика, стрaна 127, Математичке степенице 1, стране 53, 135

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Наставник ставља испред деце различите предмете – оловке, гумице, резаче итд. – с картончићима на којима су исписане цене. Ученици пореде цене и израчунавају за колико је неки предмет јефтинији или скупљи од другог.

– Следећа активност може се реализовати у пару помоћу модела новчаница. Сваки пар треба да одвоји новац за одређени предмет, на пример, први пар добија оловку чија је цена 8 динара, а ученици треба да направе групу новчаница у којој имају 8 динара. Активност наставити за остале парове.

Главни део часа

– За утврђивање се могу користити различите активности:

 • израчунавање укупног броја динара на основу датих новчаница;
 • допуњавање новчаницама до одређене вредности;
 • представљање одређеног броја на више начина, помоћу различитих новчаница;
 • сабирање и одузимање динара.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 127, око 15 минута.

– Ученици имају задатак да укрупњавају или ситне новац, да размењују папирни за ковани

и обрнуто.

– Самостални рад на наставном листу IV. 2, у Математичким степеницама 1, на страни 53, око 15 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално проверавају тачност урађених задатака помоћу решења са стране 135.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

152

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Новац

Циљ часа: примена знања о новцу на задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, модели новчаница, Математичке степенице 1, стране 54, 55, 62, 63, 79, 81, 83, 85, Забавна математика, стрaна 61

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност: игра У продавници. За ову игру је потребно импровизовати продавницу, припремити предмете који ће се продавати и моделе новчаница.

– Једна мања група ученика чини продавце, а остали ученици, такође подељени у групе, су купци. Свака група од наставника добија задатак које намирнице треба да купи.

– Ученици у игри рачунају, плаћају различитим новчаницама, враћају кусур.

– Може се искористити игра Доручак, ручак, вечера из Математичких степеница 1. Упутство за игру налази се на странама 62 и 63, а материјал за игру – новчанице и картице с артиклима и њиховим ценама на странама 79, 81, 83 и 85.

Главни део часа

– Игра из уводне активности се може наставити, јер се помоћу ње увежбава сабирање и одузимање до 20, сабирање више сабирака, сабирање и одузимање десетица.

– За увежбавање се може користити игра или различити типови задатака у којима ученици треба да знају да размене новчаницу, да закључе да ли за дати износ динара могу да купе одређене ствари, или да одреде колико им је новца потребно, и да сабирају и одузимају динаре.

– Решавање текстуалних задатака с новцем.

– За вежбање су корисни задаци у Матеметичким степеницама 1, на странама 54 и 55. Наставник се може определити за групни рад на једном од наставних листова.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 61, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

153

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање с преласком преко десетице

Циљ часа: усвајање поступка сабирања једноцифрених бројева с преласком преко десетице

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за рад (кутија за јаја, јаја направљена од различитог материјала), наставни листићи, Математика, стрaна 128

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа обновити сабирање у оквиру прве десетице при коме је збир два броја 10.
5 + 5 = ____ 6 + 4 = ____ 9 + 1 = ____ 8 + 2 = ____

– Увежбати израчунавање непознатог сабирка на примерима који показују да се збир допуњује до 10.

7 + ___ = 10 ___ + 8 = 10 1 + ___ = 10 ___ + 5 = 10

Главни део часа

Задатак: Израчунати збир бројева 7 и 5.

– Наставник може да припреми кутију за 10 јаја и на њој добија места за 20 „јаја“(то могу бити „киндер-јаја“, јаја направљена од гужваног папира и слично).

– Рећи ученицима да ћемо заједно бројати до 7 и да ћемо стављати јаја у празна поља. Када се попуни 7 поља, питати ученике колико још јаја може да стане у кутију (мисли се на половину кутије, без поклопца). Попунити још три празна места, а ученици ће моћи да уоче да су остала још 2 јаја.

– Приказати поступак графички:

– Записати поступак на табли: 7 + 5 = ( 7+ 3 ) + 2 = 10 + 2 = 12

– Објаснити да је број 7 допуњен до десетице, а да је затим додат број који је остао. Ученици у поступку треба да препознају својство здруживања сабирака.

– Увежбати поступак сабирања израдом задатака у уџбенику, на страни 128.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици добијају листиће на којима је дато неколико збирова, а њихов задатак је да пронађу само оне који су тачни.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа 154

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање с преласком преко десетице

Циљ часа: утврђивање сабирања једноцифрених бројева с преласком преко десетице

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: коцкице за јамб, Математика, страна 129, Забавна математика, стрaне 64, 65

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици су подељени у групе. Свака група добија по једну коцкицу (за јамб). У свакој групи један играч баца коцку три пута, један играч записује израз, а сви заједно рачунају. Поновити бацања онолико пута колико има играча у групи. По завршетку, групе предају своје рачуне, а наставник проглашава победника – групу или групе које нису погрешиле у рачунању.

Главни део часа

– Поступак сабирања вежбати на још неколико примера.

– Затим прећи на „брзо“ сабирање.

– Вежбати сабирање три сабирка применом својства здруживања сабирака.

– Сабирање увежбати решавањем текстуално записаних задатака, на пример:

 • Број 8 увећај за 6.
 • Који је број за 4 већи од 9?
 • Који је број за 7 већи од 5?

– Израда задатака у уџбенику, на страни 129, око 25 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа решавати магичне квадрате – Забавна математика, стране 64 и 65.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

155

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање с преласком преко десетице

Циљ часа: проширивање знања о сабирању једноцифрених бројева и примена у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 130, Забавна математика, стране 62, 63, 66

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Ученици у паровима решавају задатке у Забавној математици, на страни 66. Када реше све збирове, сваком решењу придружују одговарајући део мозаика, који уцртавају на предвиђено место у табели, чиме добијају име пса – Бек.

Главни део часа

– За увежбавање користити различите задатке – сабирање попуњавањем табела, сабирање када недостаје један од сабирака и текстуалне задатке.

– Израда задатака у Забавној математици, на странама 62 и 63. Ученици у првом задатку на страни 62 треба да израчунају сабирак који недостаје и повежу слике. На страни 63, у другом задатку израчунавају збир и боје слике на основу добијених решења. Када заврше задатке и обоје одговарајућа поља, добиће на сликама слова О, Р, А и Х.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 130, око 25 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

156

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: усвајање поступка одузимања једноцифреног од двоцифреног броја с преласком преко десетице

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, илустративна, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за рад, наставни листић, Математика, стрaна 131

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа обновити одузимање у оквиру прве десетице при коме је разлика два броја 10. 19 – 9 = ____ 12 – 2 = ____ 16 – 6 = ____ 15 – 5 = ____

– Увежбати израчунавање непознатог умањеника и умањиоца.

17 – ___ = 10 ___ – 1 = 10 14 – ___ = 10 ___ – 8 = 10

Главни део часа

Задатак: Израчунати разлику бројева 14 и 6.

– Наставник за приказивање одузимања с преласком преко десетице може, као код сабирања, да припреми кутију за 10 јаја, али се користе њене обе стране.

– Рећи ученицима да ћемо заједно бројати до 14 и да ћемо стављати јаја у празна поља. Када се попуни 14 поља, питати ученике колико јаја треба узети из кутије да би остало 10. Они ће лако закључити да треба узети 4 јаја. Затим питати ученике колико још јаја треба узети из кутије ако знамо да је умањилац број 6. Пошто смо узели 4 јаја, потребно је узети још два, а затим пребројати са ученицима јаја која су остала у кутији.

– Приказати поступак графички:

– Записати поступак на табли: 14 – 6 = ( 14 – 4 ) – 2 = 10 – 2 = 8

– Објаснити ученицима да се у поступку одузимања вредност умањеника умањује до десетице, а затим одузима преостали број јединица умањиоца.

– Увежбати поступак одузимања израдом задатака у уџбенику, на страни 131.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици добијају листиће у којима је записано неколико разлика. Њихов задатак је да повежу изразе који имају једнаке резултате.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

157

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: утврђивање одузимања једноцифреног од двоцифреног броја с преласком преко десетице

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: материјал за рад, Математика, стрaна 132

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на примеру помоћу картона и јаја обновити поступак одузимања с преласком преко десетице.

Главни део часа

– Поступак одузимања вежбати на још неколико примера.

– Затим прећи на „брзо“ одузимање.

– Одузимање вежбати решавањем текстуалних задатака, на пример:

 • Број 17 умањи за 9.
 • За колико је број 7 мањи од броја 13?
 • Израчунај разлику ако је умањеник 14, а умањилац 5.
 • За колико је број 15 већи од броја 6?

– Израда задатака у уџбенику, на страни 132, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици састављају текст за дати израз, а затим читају.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

158

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: проширивање знања о одузимању једноцифреног од двоцифреног броја и примена у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 133, Забавна математика, страна 67

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа урадити први задатак из Забавне математике, на страни 67, којим се обнавља одузимање с прелазом преко десетице. Тачним решавањем и бојењем одговарајућих поља на слици ученици ће добити реч „кош“.

Главни део часа

– Утврђивање одузимања наставити израдом различитих типова задатака:

 • израчунавањем одузимања два броја;
 • израчунавањем одузимања три броја;
 • попуњавањем табела у којој дати број треба да се умањи за неки број или у којој се тражи разлика, непознати умањеник или умањилац;
 • израдом текстуалних задатака.

– Попуњавање табеле (други задатак у Забавној математици, на страни 67). Када реше задатке, ученици помоћу кључа проналазе тражену реч (санке).

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 133, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

159

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: утврђивање сабирања и одузимања с преласком преко десетице и примена у решавању текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaне 68, 69, 70, Математичке степенице 1, стране 35, 126

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици се такмиче у брзом сабирању и одузимању, тако што наставник задаје збир или разлику, а ученици одговарају редом што брже могу. Ученик који погреши испада из игре.

Главни део часа

– Претходних часова ученици су утврдили сабирање и одузимање до 20. На овом часу више пажње посветити решавању текстуалних задатака.

– За увежбавање користити задатке из Забавне математике, на странама 68 и 69. Њиховом израдом ученици увежбавају решавање текстуално записаних задатака.

 • Ученици подељени у уједначене хетерогене групе решавају текстуалне задатке у Забавној математици, на страни 70. Обратити пажњу на 5. и 6. задатак, који захтевају логичко размишљање, и помоћи групама које се теже сналазе. Тачним решењима ученици помоћу кључа треба да добију реч „музика“.
 • Самостални рад на наставном листу III. 14, у Математичким степеницама 1, на страни 35, око 15 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално проверавају тачност урађених задатака помоћу решења са стране 126.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

160

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: проширивање знања о сабирању и одузимању и примена у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Забавна математика, стрaне 71, 72, Математичке степенице 1, стране 36 и 126

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа ученици решавају задатке у Забавној математици, на страни 71. Тачна решења ће сваком детету са слике придружити одговарајући балон, а само један ће одлетети.

Главни део часа

– За увежбавање користити текстуалне задатке у Забавној математици, на страни 72. Када реше задатке, ученици боје одговарајућа поља на слици.

– За даље вежбање корисни су задаци у Математичким степеницама 1, на страни 36. Наставник се може определити за фронтални рад на задацима или за групни или рад у паровима.

– У другом делу часа дати петнаестоминутну проверу, а задаци могу бити, на пример, следећи:

 1. Израчунај:
  7 + 8 = ___ 14  5 = ___ 9 + 4 = ___ 16  9 = ___ 8 + 4 = ___ 15  6 = ___
 2. Милица је од баке добила 100 динара. Купила је чоколаду која кошта 60 динара.

Колико новца јој је остало?

Продавац јој је вратио три новчанице. Новчанице су од ____, ____ и ____ динара.

 1. Који број је за 5 већи од 8?
 2. Израчунај разлику ако је умањеник 12 и умањилац 6.
 3. Ана је имала 7 лизалица, добила је још 4, па је појела 3. Колико сада има лизалица?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

161

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 20

Циљ часа: систематизација знања о новцу, сабирању и одузимању с преласком преко десетице

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, страна 37, 65, 127, Математика, стрaна 134, Забавна математика, стране 73, 74

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност: игра Томбола с бројевима до 20. Овом игром се утврђује познавање бројева до 20, одређивање претходника и следбеника неког броја, одређивање броја за 1 већег и за 1 мањег од датог броја, и увежбава сабирање и одузимање до 20.

– Упутство за игру налази се у Математичким степеницама 1, на страни 65, а припремљени прилози на странама 95, 97, 103, 105, 110 и 111.

Главни део часа

– Решавање задатака у Забавној математици, на страни 73. Тачним решавањем задатака ученици ће пронаћи прави пут који води од зеке до његове куће, а у другом задатку попуњавају празна поља тако да резултат буде 20.

– Утврдити да ли су ученици усвојили знања о новчаницама, а наставник може организовати неку игру с новцем, путем које ће ученици утврдити и сабирање и одузимање.

– За увежбавање користити задатке у Забавној математици, на страни 74. Тачна решења откривају поруку коју ће ученици пронаћи помоћу кључа. Порука гласи: Математика је занимљива.

– Ученици подељени у групе решавају задатке на наставном листу III. 16, у Математичким степеницама 1, на страни 37, а након рада проверавају решења на страни 127.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 134, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

162

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви до 100

Циљ часа: уочавање места бројева у низу бројева до 100, усвајање читања, писања и поређења бројева прве стотине

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: табела бројева прве стотине, Математика, стрaне 135, 150

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа обновити бројеве прве и друге десетице – најмањи и највећи број прве и друге десетице, парне и непарне бројеве обе десетице, упоређивање бројева до 20.

– Обновити појмове јединица и десетица, десетице прве стотине и њихов распоред у низу бројева до 100, поредити десетице и бројати их унапред и уназад.

Главни део часа

– Упознавати ученике с бројевима прве стотине посматрањем табеле на страни 150. Ученици су се упознали с овом табелом када су усвајали другу десетицу. Свака десетица на табели означена је посебном бојом.

– Нарочиту пажњу посветити уочавању првог и последњег броја сваке десетице, односно бројева којим десетице почињу и завршавају се.

– Писање бројева прве стотине цифрама и речима. Ученици су се приликом обраде бројева друге десетице упознали са записивањем двоцифрених бројева. Поново им скренути пажњу на одвојено писање, на пример, осамдесет осам.

– Записивање одговарајућих бројева на основу броја десетица и јединица и одређивање колико неки број има десетица и јединица. То има велику важност у поређењу бројева. Ученици лако могу да уоче да је већи онај број који има више десетица, а да је, ако два броја имају исти број десетица, већи онај који има више јединица. 63 > 53 47 > 46

– Израда задатака у уџбенику на страни 135, око 15 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа наставник треба да утврди да ли су ученици схватили припадност бројева десетицама прве стотине, тако што поставља питања, на пример:

 • Којим бројем почиње пета десетица?
 • Којим бројем се завршава осма десетица?
 • Којој десетици припада број 65?

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

163

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви до 100

Циљ часа: правилно читање и писање бројева прве стотине, утврђивање припадности бројева десетици, поређење бројева и утврђивање знања о претходнику, следбенику, парним и непарним бројевима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: табела бројева прве стотине, наставни листић, Математика, стрaне 136, 150, Математичке степенице 1, стране 41, 129

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученици су подељени у групе и испред себе треба да имају табелу с бројевима до 100 (страна 150 у уџбенику) . Наставник треба да припреми питања. Свакој групи поставља по једно питање, а затим зависно од броја група и брзине активности понавља кругове. Тачан одговор доноси један поен. Питања могу бити следећа:

 • Колико има једноцифрених (двоцифрених или троцифрених) бројева?
 • Колико има бројева чија је прва цифра 4?
 • Који је најмањи број чија је прва цифра 7?
 • Колико има бројева чије су обе цифре исте?

Главни део часа

– Увежбавати писање бројева прве стотине цифрама и речима.

– Одређивати припадност бројева десетици и колико неки број има десетица и јединица.

– Одређивати најмањи и највећи број неке десетице.

– Поредити бројеве.

– Ређати бројеве од најмањег до највећег и обрнуто.

– Одређивати претходнике и следбенике датих бројева.

– Одређивати парне и непарне бројеве десетица.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 136, око 20 минута.

– Ученици подељени у групе решавају задатке на наствном листу III. 20, у Математичким степеницама 1, на страни 41, а затим проверавају тачност задатака решењима са стране 129.

Завршни део часа

У завршном делу часа дати листић који ученици решавају у паровима, а задаци могу бити:

 • Напиши све бројеве који се пишу истим цифрама.
 • Напиши све бројеве који на месту јединица имају цифру 5.
 • Напиши све бројеве чији је збир цифара 7.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

164

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Бројеви до 100

Циљ часа: проширивање знања о бројевима прве стотине

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 137, Забавна математика, страна 75

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Ученик замисли један број, а остали постављају питања док не погоде замишљени број, на пример, да ли тај број припада седмој десетици, да ли је паран или непаран итд. Ако ученик који поставља питање добије потврдан одговор, наставља с питањима, а ако не, питање поставља следећи ученик. Онај који погоди о ком је броју реч, следећи је који замишља број.

Главни део часа

– За утврђивање се могу користити различити задаци:

 • правилно писање бројева прве стотине цифрама и речима;
 • одређивање припадности бројева десетици;
 • одређивање претходника и следбеника датог броја;
 • поређење бројева и писање бројева који се налазе између датих бројева;
 • одређивање најмањег и највећег броја, парних и непарних бројеве неке десетице;
 • израда задатака у уџбенику, на страни 137.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 75, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

165

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање с преласком преко десетице

Циљ часа: даљи рад на утврђивању сабирања и одузимања до 20 с преласком преко десетице и развијање логичког размишљања у изради текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, стрaне 138, 139, Математичке степенице 1, стране 38, 128

Ток и садржај часа

Уводни део часа

На наставном листићу понудити ученицима неколико израза и текстуалних записа. Њихов задатак је да повежу израз с одговарајућим текстом, а затим их решавају на табли.

Главни део часа

– За даље утврђивање сабирања и одузимања до 20 с преласком преко десетице користити задатке у уџбенику, на страни 138 и 139.

– Обратити пажњу на задатке 2, 3, 4 и 5. У овим задацима потребно је логичко размишљање, па је добро при њиховом решавању користити сликовни приказ или на примерима ученика приказати дате односе у задацима.

– Седми задатак, у коме су дати магични квадрати, ученици могу решавати у паровима.

– Решавање преосталих задатака.

– Самостални рад на наставном листу III. 17, у Математичким степеницама, на страни 38, око 15 минута.

Завршни део часа

Ученици самостално проверавају тачност урађених задатака помоћу решења са стране 128.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

166

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање до 100

Циљ часа: усвајање поступка сабирања двоцифреног и једноцифреног броја без преласка преко десетице

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 140

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа обновити писање и читање двоцифрених бројева и приказивање броја као збира десетица и јединица – обрађено у оквиру наставне јединице Десетице и јединице.
36 = 10 + 10 +10 + 6 = 30 + 6

Главни део часа

– Обраду сабирања бројева у оквиру прве стотине наставити лакшим примерима, у којима се сабирају десетица и једноцифрени број, или растављањем броја на десетице и једноцифрени број:

60 + 2 = 62 62 = 60 + 2

– Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја без преласка преко десетице обрадити слично као код сабирања у другој десетици.

2 + 3 = 5 62 + 3 = 65

– Израда задатака 1, 2 и 3 у уџбенику, на страни 140.

– Самостално решавање 4. и 5. задатка, око 10 минута.

Завршни део часа

Наставник пише решења на табли или их приказује на графо-фолији, а ученици у пару проверавају тачност урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

167

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање до 100

Циљ часа: утврђивање сабирања двоцифреног и једноцифреног броја на примерима израза и једноставних текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: карте с бројевима, Математика, стрaна 141

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– За уводну активност користити карте с бројевима. Ученици раде у паровима.

– Наставник каже један број, на пример, 48. Парови треба да здруже две карте које дају збир 48, на пример: 40 и 8, 41 и 7, 42 и 6, итд.

– Следеће бројеве могу да задају ученици.

Главни део часа

За утврђивање користити следеће активности:

– вежбати сабирање двоцифреног и једноцифреног броја без прелаза;

– сабирати три сабирка, на пример: 62 + 3 + 1;

– израчунавати непознати сабирак;

– решавати текстуалне задатке, на пример:

 • Броју 72 додај број 4.
 • Број 36 увећај за 3.
 • Израчунај збир бројева 5 и 64.

– Израда задатака 6, 7 и 8, у уџбенику, на страни 141, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици састављају текст задатка на основу дате једнакости – 9. задатак у уџбенику. Затим читају написан текст, коментаришу и исправљају ако је потребно.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

168

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање до 100

Циљ часа: проширивање знања о сабирању двоцифреног и једноцифреног броја и примена у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaна 76

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу може се поновити активност с прошлог часа.

Главни део часа

– Увежбавати сабирање двоцифреног и једноцифреног броја на различитим примерима.

– Попуњавати табеле у којима ученици треба да израчунају збир или један од сабирака, или табеле у којима дати број треба да увећају за неки број.

– Решавати текстуалне задатке.

– Пожељно је давати задатке у којима се рачуна са новцем.

– У текстуалним задацима обновити знања о десетицама прве стотине, највећем и најмањем броју неке десетице, парним и непарним бројевима. На пример:

 • Најмањем броју седме десетице додај број 7.
 • Најмањи паран број четврте десетице увећај за 5.

– Самостални рад ученика на задацима у Забавној математици, на страни 76, око 25 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

169

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање до 100

Циљ часа: усвајање поступка одузимања једноцифреног од двоцифреног броја без преласка преко десетице

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математика, стрaна 142

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа на примерима обновити одузимање у оквиру друге десетице:
16 – 6 = ___ 17 – 7 = ___ 19 – 9 = ____ 14 – 3 = ___ 18 – 4 = ___ 16 – 5 = ____

Главни део часа

– Обраду одузимања бројева у оквиру прве стотине почети од лакших примера, у којима се одузимањем једноцифреног од двоцифреног броја добија десетица: 36 – 6 = 30, 78 – 8 = 70,

53 – 3 = 50, итд. Објаснити ученицима да се у овим примерима одузимају само јединице.

– Следећи пример одузимања повезати с одузимањем у првој десетици. Ученици треба да уоче аналогију у задацима типа:

9 – 6 = 3 89 – 6 = 83

– Не одузимати једноцифрене бројеве од десетица. Ти задаци се могу давати као додатни.

– Израда задатака у уџбенику, на страни 142, око 25 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа наставник усмено испитује одузимање, а ученици се јављају по принципу ко пре израчуна. Ученик који први тачно израчуна задаје следећу разлику, и тако редом.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

170

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање до 100

Циљ часа: утврђивање одузимања једноцифреног од двоцифреног броја на примерима израза и једноставних текстуалних задатака

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: карте с бројевима, Математика, стрaна 143

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– За уводну активност користити карте с бројевима. Ученици раде у групама.

– Наставник каже један број, на пример, 52. Ученици у оквиру својих група треба да напишу што више примера одузимања у којима је резултат 52, на пример: 59 – 7, 58 – 6, 57 – 5, 56 – 4.

– Групе добијају онолико поена колико примера запишу. Наставник задаје следећи број и после неколико кругова, групе сабирају поене.

Главни део часа

За утврђивање користити следеће активности:

– вежбати одузимање једноцифреног од двоцифреног броја без прелаза;

– одузимати три броја, на пример: 98 – 5 – 2;

– израчунавати непознати умањеник и умањилац;

– решавати текстуалне задатке типа:

 • Од броја 57 одузми број 3.
 • Број 79 умањи за 8.
 • Израчунај разлику бројева 67 и 5.

– Решавање задатака у уџбенику, на страни 143, око 20 минута.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученици самостално пишу текстуални задатак на основу једнакости коју зада наставник. Када заврше, читају своје задатке и анализирају.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

171

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Одузимање до 100

Циљ часа: проширивање знања о одузимању једноцифреног од двоцифреног броја и примена у задацима

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Забавна математика, стрaна 77

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу може се поновити активност с претходног часа.

Главни део часа

– Увежбавати одузимање једноцифреног од двоцифреног броја на различитим примерима.

– Попуњавати табеле у којима ученици треба да израчунају разлику, непознати умањеник или умањилац, или табеле у којима дати број треба да умање за неки број.

– Решавати текстуалне задатке користећи знања о новцу, највећем и најмањем броју неке десетице, парним и непарним бројевима, претходнику и следбенику. На пример:

 • Од најмањег парног броја осме десетице одузми претходник броја 2.
 • Највећи непаран број пете десетице умањи за 4.

– Самостални рад на задацима у Забавној математици, на страни 77, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа задатака и провера тачности решења.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

172

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 100

Циљ часа: систематизација знања о сабирању и одузимању бројева до 20, читању, писању и поређењу бројева до 100 и сабирању и одузимању бројева прве стотине без прелаза

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: Математичке степенице 1, стране 42, 62, 76, 77, 130, Математика, стрaна 144

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност: игра Пронађи број.

– Овом игром се утврђују знања о бројевима прве стотине: редоследу бројева у низу, парним и непарним бројевима, припадности бројева десетици, једноцифреним, двоцифреним и троцифреним бројевима итд.

– Рад се организује у групама.

– Упутство и материјал за игру налазе се у Математичким степеницама 1,на странама 62, 76 и 77.

Главни део часа

– Систематизацијом обухватити читање, писање и поређење бројева до 100, сабирање и одузимање с преласком преко десетице, сабирање и одузимање бројева прве стотине без прелаза.

– Утврдити да ли ученици правилно читају и пишу бројеве прве стотине и да ли су савладали сабирање и одузимање.

– Утврђивањем обновити раније научено градиво о јединицама и десетицама, парним и непарним бројевима, претходнику, следбенику, новцу и правилном коришћењу математичке терминологије.

– Ученици подељени у уједначене хетерогене групе решавају задатке на наставном листу III. 21, у Математичким степеницама 1, на страни 42, а затим проверавају тачност задатака помоћу решења са стране 130.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 144, око 20 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

173

Наставна тема: Природни бројеви до 100

Наставна јединица: Сабирање и одузимање до 100

Циљ часа: утврђивање и проширивање знања о сабирању и одузимању бројева прве стотине без прелаза и решавање текстуалних задатака

Тип часа: проширивање знања

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић, Математика, стрaна 145

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа ученици подељени у групе могу решавати магични квадрат.

51

3

50

2

Главни део часа

– Утврдити знање о сабирању и одузимању бројева до 100 израдом задатака у уџбенику, на страни 145, око 20 минута.

– У другом делу часа дати петнаестоминутну проверу, а задаци могу бити следећи:

 1. Који је број за 5 већи од броја 75?
 2. Број 59 умањи за 6.
 3. Разлику бројева 68 и 7 увећај за 7.
 4. У аутобусу је било 37 путника. На првој станици је изашло 4, а ушло 5 путника. Колико путника је наставило вожњу?
 5. Чоколадна бананица кошта 9 динара. Бане у касици има једну новчаницу од 50 и једну од 20 динара, један новчић од 5 и два од по 2 динара. Колико новца ће му остати после куповине?

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

174

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Мерење дужине

Циљ часа: упознавање с различитим начинима мерења дужине и усвајање појма мерне јединице

Тип часа: обрада

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: демонстративна, разговор, метода писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, различити модели метра, Математика, стрaна 146

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Мерење дужине учионице корацима. Прозвати неколико ученика, који ће измерити дужину. Записати на табли резултате мерења: Марко: 23 корака; Сања: 21 корак; Рајко: 24 корака.

– Затим неколико ученика мери ширину учионице стопама. Резултате записати на табли: Дарко: 17 стопа; Јована: 14 стопа; Зоран: 16 стопа.

Главни део часа

– Питати ученике зашто су мерењем кораком и стопом добијени различити резултати. Ученици ће лако доћи до закључка да је то због различите величине корака и стопа.

– Упознати ученике с још неким начинима мерења – лактом и педљем, а затим измерити дужину клупе и упоредити резултате.

– Закључити да смо дужине и ширине мерили мерним јединицама које су различите и да на тај начин не можемо добити тачна мерења.

– Увести појам метра као справе за тачно мерење дужине. Показати ученицима различите врсте метра: кројачки, столарски, зидарски. Затим неколико ученика метрима мери дужину учионице и сви ће добити исте резултате. Закључити да се мерењем метром увек добија исти резултат, без обзира на то ко мери и којом се врстом метра мери.

– Разговор на основу слика у уџбенику, на страни 146.

Завршни део часа

Израда 1. задатка, у коме ученици мере ширину врата, дужину клупе и дужину табле педљем, стопом и лактом и податке записују у табелу.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

175

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Мерење дужине

Циљ часа: усвајање метра као јединствене мере за дужину, оспособљавање ученика за процењивање и мерење дужине

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких и писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети, наставни листић, Математика, стрaне 147, 148

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– У уводном делу часа поновити мерење дужине помоћу педља, лакта, стопе и корака на предметима у учионици.

– Затим мерити различите предмете метром.

Главни део часа

– Утврдити да је за тачно мерење потребна мерна јединица – метар.

– Израда 2. задатка у уџбенику, на страни 147.

– У уџбенику се налази црвени мерач, који ученици треба да исеку и он ће им послужити као мерна јединица. Помоћу њега ученици мере дужи дате у 3. задатку и уписују резултате у табелу.
– У 4. задатку, на следећој страни, помоћу црвеног мерача ученици на датој линији цртају дужи чије су дужине 3, 2 и 4 мерне јединице.

– Израда 5. задатка, у коме ученици треба да процене дужине изломљених линија у квадратној мрежи, а затим да их преброје и упореде добијене резултате.

– Затим рећи ученицима да исеку жути лењир с претходне стране и да њиме измере дате дужи у 6. задатку.

– Ученици добијају наставне листиће на којима се налази неколико дужи, а њихов задатак је да помоћу лењира измере њихове дужине. Ученици су се до сада служили лењиром. Скренути им пажњу да при мерењу поставе нулу на почетак. Увести појам центиметра због мерења дужине, без претварања. Они уочавају центиметре помоћу бројевне скале на лењиру.

Завршни део часа

Повратна информација.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

176

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Мерење дужине

Циљ часа: мерење, цртање и поређење различитих дужина, правилно руковање лењиром

Тип часа: утврђивање

Облик рада: фронтални, индивидуални

Метода рада: разговор, метода графичких и писаних радова

Наставна средства: конкретни предмети и бића, фигуре и модели, лењир, Забавна математика, стрaна 78

Корелација: физичко васпитање

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводне активности могу да се организују у фискултурној сали или учионици.

– Једна од активности којом ће ученици увежбати мерење може да буде мерење висине.

– Следећа активност може да буде скакање удаљ, а ученици мере дужину скокова.

Главни део часа

– Пре израде задатака подсетити ученике на појам дужи и правилно руковање лењиром.

– За увежбавање користити поређење и мерење дужи различитих дужина, помоћу лењира.

– Даљи рад остварити цртањем дужи различитих дужина.

– Самостално решавање задатака у Забавној математици, на страни 78, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

177

Наставна тема: Мерење и мере

Наставна јединица: Мерење дужине

Циљ часа: систематизација знања о сабирању и одузимању бројева прве стотине без прелаза и мерењу дужине

Тип часа: систематизација

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода графичких и писаних радова

Наставна средства: метар и материјал за игру, лењир, Математичке степенице 1, стране 62, 78, наставни листић, Математика, стрaна 149

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Уводна активност: игра Кројач.

– Ученици су подељени у групе. За игру им је потребан кројачки метар и модели одеће нацртани на папиру, на којима кројачи записују мере.

– Један ученик из групе је кројач. Остали ученици долазе код њега и он им узима мере за жељени комад одеће, на пример, мери дужину рукава, ногавице и слично. Улоге могу да се замене.

– Упутство и материјал за игру налазе се у Математичким степеницама 1, на странама 62 и 78.

Главни део часа

– Систематизацијом обухватити сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза, и мерење дужине.

– Утврдити да ли су ученици савладали сабирање и одузимање и схватили шта је мерна јединица и како се мери дужина.

– Ученицима дати наставне листиће у којима је нацртано неколико дужи, а они треба да измере њихове дужине помоћу лењира.

– Самостално решавање задатака у уџбенику, на страни 149, око 15 минута.

Завршни део часа

Анализа и провера тачности урађених задатака.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

178

Наставна тема: Природни бројеви до 100. Мерење и мере

Наставна јединица: Осма провера знања

Циљ часа: процењивање нивоа усвојеног знања и оспосoбљавање ученика за самосталан рад

Тип часа: провера усвојености знања

Облик рада: самостални рад

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: наставни листић

Ток и садржај часа

Уводни део часа

– Дељење листића и давање упутстава за рад. Ученицима скренути пажњу да не брзају у раду и да пажљиво слушају наставника док објашњава. Наставник чита сваки задатак, а у току рада даје додатна објашњења.

– Време предвиђено за уводни део часа је око 5 минута.

Главни део часа

– Самостални рад ученика и израда задатака на наставном листићу.

– Време предвиђено за рад – око 30 минута.

Завршни део часа

– Повратна информација – процена успешности решавања задатака, увид у тежину задатака и евиденција урађеног.

– Време предвиђено за рад – око 10 минута.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

179

Наставна јединица: И ово је математика

Циљ часа: решавање занимљивих задатака којима се подстиче логика и креативност ученика

Тип часа: проширивање знања

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: припремљен материјал, Забавна математика, стрaне 79, 80

Ток и садржај часа

Уводни део часа

У уводном делу часа могу се поновити неке од игара које су се користиле на почетку претходних часова.

Главни део часа

– Решавање задатака под називом И ово је математика у Забавној математици, на странама 79 и 80, око 25 минута.

– Задаци на овим странама нису типски, класични задаци, већ занимљиви задаци који траже од ученика да размишљају и да се снађу у проблемским ситуацијама. Наставник може да помогне при изради ових задатака подстицањем, давањем идеја и навођењем ученика да пронађу право решење.

– У другом делу часа наставник може да организује квиз знања по групама.

Завршни део часа

У завршном делу часа ученицима препустити избор активности. То може бити увежбавање неких садржаја кроз игровне активности.

Анализа часа (запажања наставника)

Школа

Наставник

Разред и одељење

Датум

Редни број часа

180

Наставна јединица: И ово је математика

Циљ часа: подстицање развоја логичког мишљења ученика

Тип часа: проширивање знања

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

Метода рада: разговор, метода писаних радова

Наставна средства: припремљени задаци

Корелација: музичка култура

Ток и садржај часа

Уводни део часа

Да би се у учионици створила позитивна атмосфера, у уводном делу часа ученици слушају песме Мате, мате, математика и Учимо да бројимо.

Главни део часа

– Наставник може да припреми неке занимљиве задатке, проблемске задатке, текстуалне задатке који се решавају логичким расуђивањем, магичне квадрате, низове бројева с различитим захтевима, „математичко дрво“, табеле и слично.

– Могу се решавати задаци у којима се читају неки једноставнији графикони, распоред часова и сви задаци који подстичу развој логичког размишљања.

– Рад се може организовати у групама.

Завршни део часа

– У завршном делу часа кратко информисати ученике о раду који их чека током следеће године.

Анализа часа (запажања наставника)

Ken Robinson: Kako izbeći smrtne zamke obrazovanja

Галерија

Ken Robinson Ken Robinson: Kako izbeći smrtne zamke obrazovanja Hvala vam. Doselio sam se u Ameriku pre 12 godina sa suprugom Teri i našom decom.Zapravo, doselili smo se u Los Anđeles – (Smeh) misleći da se selimo u Ameriku, ali dobro, avionom se brzo … Наставите са читањем

Učenje na daljinu u nižim razredima osnovne škole

Učenje na daljinu postalo je obavezno novim zakonom. Kako i čime verovatno znaju nadležni. A do tada ovo je pokušaj obrade časa u prvom razredu osnovne škole, naravno predmet je srpski jezik, a broj časa je 1. Fotografije ne mogu u potpunosti prikazati kako to u praksi izgleda, ali dovoljno je reći da je i neizbežni youtube uključen u realizaciju nastavne jedinice.New PictureUcenje na daljinu za blog

New Picture (3)